About Hung Cuong Nguyễn

http://tailieunhansu.com/diendan/ http://blognhansu.net http://kinhcan.net

Một số lưu ý khi xây dựng thang lương năm 2018

Lâu lâu up lại để cho thêm nhớ. Thang lương là phải: - Bậc 1 phải bằng hoặc lớn hơn mức lương tối thiểu vùng. - Bậc sau phải lớn hơn bậc trước tối thiểu 5%. Cách xây dựng thang bảng lương cụ thể như ...

Tiếp tục tích đức ?

Tiếp tục tích đức Sau 1 tuần đẩy mạnh hơn hoạt động truyền thông và chuẩn bị công việc cho sự kiện Điện Biên Đông vào ngày 24 này, lại thêm công việc tư vấn Hệ thống Quản trị Nhân sự, luận văn thạc s...