MBO là gì? Quy trình quản trị theo mục tiêu

Quản trị theo mục tiêu (MBO) là một hệ thống quản trị liên kết mục tiêu của tổ chức với kết quả công việc của mỗi cá nhân và sự phát triển của tổ chức với sự tham gia của tất cả các cấp bậc quản trị....