Post of the day
cách làm thang lương P1

P1 – Kinh nghiệm triển khai xây dựng thang lương P1...

Như chúng ta đã biết, trong buổi họp số 2, hội đồng tiền lương (hoặc ban dự án nâng cấp hệ thống đãi ngộ) đã đánh giá giá trị công việc từng vị trí. Kết quả dư án đã có điểm giá trị công việc toàn bộ các vị trí trong công ty. Sau đó,…