Post of the day

Lợi ích khi xây dựng quy chế trả lương dựa trên KPI...

Một cơ chế trả lương phù hợp giúp nâng cao năng suất, chất lượng lao động và thu hút người tài. Theo đó, cách tính lương theo KPI dần trở thành xu hướng để tổ chức trả lương tương xứng cho những nhân viên có năng lực. Vậy xây dựng Quy chế trả lương theo…