Post of the day
mô hình OGSM

OGSM và cách thức thiết lập OGSM trong doanh nghiệp...

Mô hình OGSM đã được áp dụng và vận hành hiệu quả bởi nhiều thương hiệu nổi tiếng toàn cầu như Coca Cola, Honda, P&G, … OGSM là một công cụ truyền thống và công thức hoạch định chiến lược hiện đại giúp doanh nghiệp có thể quản trị mục tiêu hiệu quả. Trong bài…