Triển khai mô hình xương cá trong doanh nghiệp

Biểu đồ xương cá là cách thức giúp bạn tìm ra nguyên nhân của một vấn đề nào đó. Từ đó, xác định cách giải quyết phù hợp nhất cho doanh nghiệp. Vậy triển khai biểu đồ xương cá như thế nào thì hiệu qu...

Năng lực (Competency) là gì

🌻 Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người, thể hiện ra ngoài là những hành vi, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao. ...

Các bước tiến hành hoạt động đào tạo

Đào tạo và phát triển hiện tại càng ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm. Tuy nhiên, giữa việc quan tâm với việc thực hiện sẽ có một khoảng cách nhất định (về vấn đề này Nhung xin phép không bàn ...

Các hình thức đào tạo và phát triển

Các hình thức đào tạo và phát triển Trong thực tế, có nhiều hình thức phân loại đào tạo khác nhau: 🍇 Theo định hướng nội dung đào tạo: - Đào tạo định hướng công việc: là hình thức đào tạo về ...