Post of the day
hoạt động cộng đồng

Offline SG 250519: xây dựng kho dữ liệu ứng viên cho phòng H...

Việc ứng dụng công nghệ để quản lý kho dữ liệu ứng viên và xây dựng thương hiệu tuyển dụng đang là một thách thức lớn cho không chỉ bất cứ phòng Nhân sự nào mà ngay cả các Headhunter cũng hết sức cần thiết. Hơn nữa, công nghệ đang thay đổi với tốc độ…