Post of the day
hệ thống lương 3p

Hệ thống lương 3P và những “tác dụng phụ” không ...

Lương 3P là một hệ thống trả lương được áp dụng rộng rãi hiện nay. Hệ thống này mang lại những lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động như tạo sự công bằng nội bộ và cạnh tranh với thị trường trong hệ thống lương thưởng của doanh nghiệp, tạo động lực để…