Post of the day
MBO

MBP là gì? Mối quan hệ của MBP và MBO như thế nào?...

Như thế nào là một chiến lược doanh nghiệp hoàn hảo? Trước hết là cách đặt ra các mục tiêu cho doanh nghiệp và sau đó sử dụng các phương pháp quản lý phù hợp để từng bước thực hiện chiến lược. Trong đó, MBO và MBP được xem là hai phương thức quản lý…