Muốn thành chuyên gia hãy tiêu dùng nội dung dài

Hôm trước đi học về Khởi nghiệp, thầy Dương Thành Trung cứ khuyên phải làm toptop. Thực ra năm 2020 mình đã có chiến lược lên đó nhưng không thành vì nguồn lực và quyết tâm không đủ. Mình còn nhận đư...