BTL35 – Thư viện tai lieu ve Core Competencies – Từ điển năng lực

Một bài viết mang tính khoe khoang của tôi thôi. Nói chung khi tham gia bất cứ dự án nào, mọi người nên hình thành thói quen sắp xếp tài liệu như tôi đây này. Sau vài năm sưu tầm về từ điển năng lực - Competencies tôi cũng có 1 ít như thế này:

Link xem file giới thiệu: Gioi thieu ve tu dien nang luc.excel

LÝ THUYẾT VỀ CORE
1. Định nghĩa Năng lực - Core
- Dinh nghia nang luc trg qt xay dung nang luc
- Trao doi 1 ty ve core competencies
2. Công cụ ASK
- Lam the nao de xac dinh nhan vien gioi ASK 1
- Bang tieu chi xac dinh nang luc cot loi ASK
3. Tài liệu tham khảo trong nước
- 8 nang luc lanh dao
- danhmucnangluc
- Nang luc tham khao ben ngoai 1
- Năng lực chung cua Cong ty
- Tieu chuan cap bac CNKT nganh XD kem theo QD 163-BXD-KHCN
- Tieu chuan ky nang QL ben ngoai 2
- Tudiennanglucchung
4. Tài liệu tham khảo nước ngoài
- 4corecmp[1]
- ca_edu_competencies
- 31 Core Competencies Explained
- Competencie_Management
- competencies
- Core-Competence
- Core Competence Analysis - Building Sustainable Competitive Advantage - Problem Solving Techniques from Mind Tools
- Handbook of Human Resource Management (Amstrong)
- hr_competency
- hr_core_competencies
- LEADERSHIP AND MANAGEMENT COMPETENCIES LIST
- Leadership Skills Assessment, List Core & Sales Competencies Avilar Products WebMentor Skills
- List of Core 31 Compentices
- Reading-I-3 core competence of corporation
- The core compentency of the corporation

btl35-thu-vien-tu-dien-nang-luc

DEMO TỪ ĐIỂN NĂNG LỰC
1. Demo Kinhcan
- 0.Nang luc loi
- 1.Nang luc kien thuc
- 2.Nang luc ky nang
- 3.Nang luc to chat
- 4.Nang luc quan ly
- 5.Mo ta cong viec
- Huong dan xay dung tu dien nang luc.docx
- Huong dan xay dung tu dien nang luc.ppt
- TDNL00 - Tong the
- TDNL01 - Danh muc nang luc ky thuat
- TDNL02 - Danh muc nang luc pham chat
- TDNL03 - Dinh nghia nang luc ky thuat
- TDNL04 - Dinh nghia nang luc pham chat hanh vi
- TDNL05 - Bang phan bo nang luc cho cac vi tri va chuc danh
- TDNL06 - Bang theo doi xu huong phat trien cua nhan vien
- TDNL07 - Bang danh gia nang luc ca nhan
- TDNL08 - Bang tu danh gia nang luc ca nhan
- TDNL09 - Bang tong hop danh gia cap do nang luc cua nhan vien
- Tu dien nang luc.xls
2. C
- Copr Danh muc va cap do nang luc tong hop
3. C
-
4. F
- BieuMauThaoLuan
- NangLucCaNhan_ThuGon_v6
- NangLucCaNhan_v6
- NangLucChuyenMonKyThuat_v6
5. E
- E Presentation
- TuDienNangLuc E
6. P
- ability_to_create
- driving_change_and_managing_transformation
- hr_competency
- management_of_hr_systems
- personal_credibility
- understanding_of_our_business

TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Tài liệu đào tạo hướng dẫn O
- 1_Career_path_C_part1_Overview
- 2 1_Phan_tich_cong_viec
- 2 2_Tom_tat_noi_dung_phan_tich_cong_viec
- 2_Ma_tran_chuc_nang_cong_ty
- 3 8 Danh_gia_phong_van
- 3_Ma_tran_chuc_danh_phong
- 4.2_Sample_Mo_tacong_viec_Huong_dan_cach_viet
- 4_Position_list
- 5.5_huong_dan_phat_trien_khung_nang_luc[1]
- 5_Job_evaluation_guideline
- 6_Job_evaluation_form.V03
- 7_Mau_nhap_lieu_JE
- 8_Mau_bieu_xac_dinh_nang luc_can_thiet_cua vi tri cv
- 9_Competency_Description
- 10_Broadband-detailed_banding
- 11_Competency_Model_for_Sales_force_Example
- Career path
- Career_path_C_part2_chuc_danh
- Career_path_C_part3_MTCV
- Career_path_C_part4_ban_do_vi_tri
- De cuogng khoa hoc
2. Tài liệu đào tạo hướng dẫn C
- CORE00 - Cac buoc trien khai xay dung tu dien nang luc
- CORE01 - C Cac buoc trien khai va xay moi JDCore
- CORE02 - C Form cac bc xay dung JD va Core
- CORE03 - Xay dung Core kinh doanh
- CORE04 - Xay dung Core tu van
- CORE05 - Bang dinh nghia thuat ngu
- CORE06 - Road map
- CORE07 - Lo trinh cong danh kinh doanh
3. Tài liệu đào tạo hướng dẫn C
- Copr Gioi thieu Du an JD&Corecompetency(tai lieu goc)
- Copr TONG HOP TAI LIEU CHUYEN MON JD + B on C
- CORE01 - Copr Cac buoc trien khai va xay moi JDCore
- CORE02 - Copr Form cac bc xay dung JD va Core tap doan
- Core competency V2.2
- Mau quy dinh ve co cau TC chuc nang nhiem vu CTY
- Mau Quyet dinh ve Ban hanh Co cau To chuc Cty
4. Tài liệu đào tạo hướng dẫn V
- V Career_Map_and_Vendor_Certificates
- V VRS intro
5. Tài liệu đào tạo hướng dẫn C
- Bai thuyet trinh ve tu dien nang luc
- demo tu dien nang luc
- SLIDE HOP
- Tester
6. Tài liệu đào tạo hướng dẫn H
- Huong dan xay dung tu dien nang luc
- Bang phan tich nang luc
- Cac muc do cua kha nang
- Mo ta nang luc

Mọi người chịu khó search trên mạng là sẽ ra các tài liệu như ở trên. Nhớ là phải kiên nhẫn. Tôi đợ cả đống thời gian mới có được từng đấy. Đây là bộ thứ 35 trong Đĩa tài liệu Giám đốc Nhân sự iCPO v30 ( http://goo.gl/Pg66VL ). Bộ này kết hợp với bộ BTL11 – Bản Demo Từ điển năng lực ( update ) sẽ có cái nhìn rất phong phú về Core Competencies - Từ điển năng lực

3 thoughts on “BTL35 – Thư viện tai lieu ve Core Competencies – Từ điển năng lực

  1. Cám ơn anh Cường đã chia sẻ tài liệu. Em rất quan tâm chủ đề này nhưng không đọc được. Anh hướng dẫn em cách có thể tiếp cận tài liệu nhé. Thanks!

  2. Pingback: Hướng dẫn xây dựng khung năng lực bằng hình ảnh | Blog quản trị Nhân sự

  3. Pingback: Bộ tài liệu Competencies – khung năng lực full doanh nghiệp cần | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *