Bộ tài liệu, biểu mẫu phòng Nhân sự (Hr) cần có

Hẳn mọi người biết việc tôi có kêu gọi mọi người ủng hộ tôi thông qua việc ủng hộ bộ tài liệu Nhân sự iCPO: http://goo.gl/p3uUh9 . Tuy nhiên các tài liệu trong bộ này rất nhiều. Khối lượng không thể tính bằng số file mà phải tính bằng Magabyte (hơn 1 G tài liệu). Chính vì nó nhiều nên tôi hay sợ mọi người không dùng hết được. Rồi tôi còn sợ lãng phí cho mọi người khi ủng hộ mà không dùng. Nhiều khi tôi tự hỏi, một doanh nghiệp bình thường với một phòng nhân sự cũng bình thường thì cần những tài liệu gì là đủ ? Chả lẽ lại ôm cả cục?

Nhân lúc biên soạn bộ tài liệu dành cho doanh nghiệp : http://goo.gl/dVZPGj cùng với những kinh nghiệm tôi có, tôi thấy, phòng nhân sự có lẽ chỉ cần các tài liệu như ở dưới đây là đủ.

bo tai lieu phong nhan su

2.1 So do to chuc
- Chuc nang nhiem vu phong nhan su.doc

2.2 Cac mo ta cong viec
- Mau bao cao, ke hoach NS
1.1. BC Phu trach NS (tuan)
1.2. BC Phu trach NS (thang,quy)
2.1. BC Tuyen dung (ngay)
2.2. BC Tuyen dung (tuan)
2.3. BC Tuyen dung (thang,quy)
3.1. BC Dao tao (ngay)
3.2. BC Dao tao (tuan)
4.1. BC Quan ly ho so (ngay)
4.2. BC Quan ly ho so (tuan)
4.3. BC Quan ly ho so (thang,quy)
5.1. BC Che do chinh sach (ngay)
5.2. BC Che do chinh sach (tuan)
5.3. BC Che do chinh sach (thang,quy)
5.4 BC ke hoach quy thang dao tao
- Mo ta cong viec NS
1. Truong phong NS (Ver 2.0)
2. Nhan vien tuyen dung (Ver 2.0)
3. Nhan vien dao tao (Ver 2.0)
4. Nhan vien quan ly ho so (Ver 2.0)
5. Nhan vien che do chinh sach (Ver 2.0)
6. Nhan vien nhan su don vi (Ver 2.0)

2.3 Cac Quy trinh bieu mau noi bo ( http://goo.gl/rY4nSE )
- NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
- NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cao cap
- NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec
- NS - 04 - Quy trinh thuc tap
- NS - 05 - Quy dinh quan ly quan tri vien tap su
- NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
- NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo
- NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap
- NS - 09 - Quy trinh nghi viec
- NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
- NS - 11 - Quy che khen thuong
- NS - 12 - Quy che ky luat
- NS - 13 - Quy che bo nhiem
- NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec
- NS - 15 - Quy che luong
- NS - 16 - Noi quy cong ty
- NS - 17 - Quy dinh tinh toan va tra luong
- NS - 18 - Quy trinh hoach dinh nhan su
- NS - 19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
- NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai
- NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong
+ 2016 Hop dong lao dong
+ 2016 Mau-HDLD
+ NS - 21 - BM01 - 2016 Hop dong lao dong
+ NS - 21 - BM01 - Hop dong dich
+ NS - 21 - BM01 - Hop dong khoan gon
+ NS - 21 - BM01 - Hop dong lao dong
+ NS - 21 - BM01 - Hop dong tu van thiet ke
+ NS - 21 - BM01 - Hop dong thue chuyen gia
+ NS - 21 - BM01 - Hop dong thue khoan khao sat
+ NS - 21 - BM01 - Thanh ly hop dong dich
+ NS - 21 - BM02 - Thong bao khong gia han HDLD
- Qui trinh quan ly nhan su ver 4.0

quytrinhnhansu

2.4 Cac tai lieu huong dan, dao tao
- Tai lieu Hoi thao Xd Vanhoa
Phuong phap xac lap cac gia tri cot loi
Sannam-Culture
TS. Hoang Dinh Phi gui Lanhdao.net
Tham luan - Hoang Dinh Phi
Van hoa Doanh Nghiep - TS. Pham Van Pho
Xac lap cac gia tri cot loi cua doanh nghiep
Xay dung & Phat trien Van hoa DN

- Tai lieu tap huan 2013
Cong dan nuoc ngoai lam viec tai Viet
Doi thoai - NQLD
HD THAI SAN 6 THANG
HDLD
so do ATLD
Tap huan Luat 2013 tranh chap lao dong
Tap huan Luat 2013

- Luat Lao dong - Viec lam - Bao hiem xa hoi
01. Bo Luat lao dong 2012
02. Luatvieclam 2013
03. Luat BHXH_2014
Bang theo doi su pt luat LD VL BH ver4
So do chi dan phap luat lao dong 2015
VB HD bo luat lao dong 2012 den 042016

- 5 QUAN DIEM VE QTNS
- 10.kynangtuyendung
- Ap dung Ban mo ta cong viec
- buoi 1 Dao tao va phat trien nhan sux
- CAC LINH VUC THEN CHOT CUA QUAN LY NHAN SU
- chap06
- chuong7-traconglaodong
- Dai_Ngo_Nhan_Su
- Danh gia cong viec
- Danh gia thanh tich
- Danh_gia_thanh_tich
- Dao tao nguon nhan luc
- dao_tao_vao_pat_trien_nhan_su
- DGCV
- Dinh_muc_lao_dong_1
- Edv-NGALP-Ung dung BSC & KPI trong -GTT - 27.3.2011-in
- Hieuconnguoitrongcongviecchiase
- hoach dinh nhan su
- hoach_dinh_nguon_nhan_luc
- HR-Introduction-Sinh
- HUAN LUYEN & PHAT TRIEN NHAN VIEN
- Ky nang quan ly ho so
- Ky thuat xay dung tien luong
- ky_nang_phong_van_tuyen_dung
- Kynangdanhgiacongviec
- Kythuatxaydungthangbangluong
- Luong
- nghiep_vu_cong_tac_luong
- Performance-Appraisal-T10-09
- PHAN TICH CONG VIEC
- Phan tich CV va hoach dinh nhan su
- Phan tich va thiet ke cong viec
- Phat_trien_nhan_su
- QTNS__REVIESED
- SHRM_Chap01
- SHRM_Chap02
- SHRM_Chap03
- SHRM_Chap04
- Slide Show dao tao phap luat lao dong (OK)
- Tao Dong Luc
- TAO DONG LUC
- TONG QUAN VE QUAN TRI NHAN SU
- Tuyen dung va giu can bo chu chot Phu Thai

2.5 Cac tai lieu khac or tham khao
+ Cac mau file mem cua BHXH
- 2008 BHXH lan dau - huong dan
- 2009 Bieu Mau Bao Hiem Xa Hoi (1)
- 2009 Bieu Mau Cap So (15)
- 2009 Bieu Mau Cap The (8)
- 2009 Bieu Mau Chinh Sach (30)
- 2009 Bieu Mau Giam dinh chi (3)
- 2009 Bieu Mau Tu Nguyen (3)
- 2009 Bieu Mau Thu (25)
- 2014 HD MAU BIEU MOI
- 2015 Bao tamg luong BHXH
- 2015 Bao tang luong BHXH
- 2015 BHXH lan dau - Q Ha Dong
- 2015 BHXH lan dau - Q Hai Ba Trung
- 2015 BHXH lan dau - update
- 2015 Dang ky moi + Thay doi BHXH
- 2015 Mau bieu BHXH_Cach ghi cac mau
- 2015 TPHCM BIEU MAU BHXH
- 2015 TT THANH TOAN LUONG OM DAU BHXH
- mau Cong van truy thu BHXH
+ So quan ly theo doi thong tin nhan su
- Danh ba dien thoai
- CV lanh dao
- THONG TIN NHAN SU THANG
+ Cac loai quy dinh quyet dinh chinh sach ( http://goo.gl/ivF69H )
+ Phan mem HRM (nếu có)

Các tài liệu trên chỉ thuần nhân sự, không bao gồm các tài liệu về Hành chính. Phòng Hành chính cần tài liệu gì, tôi sẽ có bài viết sau. Với từng ý các tài liệu, tôi tin một công ty bình thường, không lớn lắm là có thể vận hành công việc vật lý về nhân sự tốt.

Bài viết này bổ sung cho seri bài viết về việc xây dựng phòng nhân sự khá ổn. Ví dụ:
- Bổ sung cho đoạn: "3. Chuẩn bị các mẫu văn bản về nhân sự như hợp đồng lao động chả hạn." của bài: Phải làm gì với nhiệm vụ xây dựng setup phòng Hành chính Nhân sự ? - http://goo.gl/xwfbjK
- Bổ sung danh mục các tài liệu cho bài : Setup công việc nhân sự cho starup – công ty mới khởi nghiệp như thế nào ? - http://goo.gl/XoZTiW và bài : Thứ tự các công việc Nhân sự cần làm từ năm 1 tới năm thứ 4 và tái cơ cấu hệ thống - http://goo.gl/cy99Yw
- Bổ sung cho đoạn:
3. Xây dựng quy trình và chính sách:
– Việc đầu tiên là viết ra được 3 năng lực lõi của nhân sự.
– Tiếp theo là viết nội quy và sổ tay văn hóa.
– Các quy trình chính sách khác
4. Chuẩn bị các mẫu văn bản về nhân sự như hợp đồng lao động chả hạn.

của bài: Thiết lập phòng tổ chức – hành chính – nhân sự công ty nên bắt đầu từ đâu ? - http://goo.gl/6LcLk9

Chúc mọi người xây dựng cho phòng Nhân sự một hệ thống các biểu mẫu, tài liệu nhân sự thật ổn.

18 thoughts on “Bộ tài liệu, biểu mẫu phòng Nhân sự (Hr) cần có

 1. Mình ở HCM muốn mua cuốn sách bộ sách về KIP các phòng ban và bảng mô tả công việc các bộ phận không biết bên mình có ko ạ
  Mình ở 493 Điện Biên Phủ, Phường 3, Quận 3, tp HCM
  Đt mình là : 0973848786

  Cảm ơn anh/chị

 2. Chào anh.
  Em đang cần bộ tài liệu về xây dựng quy chế khen thưởng, kỉ luật, quy chế tăng lương, thang bảng lương đối với 1 công ty về ngành thép. Như vậy em cần tham khảo những tài liệu nào ạ?

  • Hi chị. Chị cần tham khảo các tài liệu sau: quy chế khen thưởng, kỉ luật, quy chế tăng lương, thang bảng lương đối với 1 công ty về ngành thép. : )

 3. Pingback: Bộ tài liệu, biểu mẫu phòng Hành chính (admin) cần có | Blog quản trị Nhân sự

 4. Oanh Nguyễn 08.11.2016 at 15:19 - Reply

  Em chào anh ạ, hiện tại em đang cần tham khảo những tài liệu về xây dựng lộ trình công danh, quy chế khen thưởng, kỉ luật, quy chế tăng lương, thang bảng lương của một công ty dịch vụ, cụ thể là công ty em làm về lĩnh vục du học ạ. Rất mong anh giúp đỡ, em cám ơn anh ạ

 5. Pingback: Bộ tài liệu dành cho Giám đốc, chủ Doanh nghiệp, CEO – Blog Giám đốc

 6. Bích Nguyễn 18.04.2017 at 10:39 - Reply

  Chào anh Hùng Cường.
  em đang cần tham khảo những tài liệu về xây dựng quy định, nội quy, quy chế khen thưởng, kỉ luật, quy chế tăng lương, thang bảng lương của một công ty, cụ thể là công ty em làm về Cơ điện ạ. Bộ tài liệu của anh có không ạ? Thank anh nhiều

 7. Bộ tài liệu này em muốn ủng hộ và down bộ tài liệu này về nhưng chưa biết cách, anh hỗ trợ giúp em ạ.

  • Cám ơn chị đã quan tâm. Chị vui lòng điền thông tin ở đây: https://goo.gl/1DKuxv hoặc xem thêm tại : http://kinhcan.net/hrform/ . Sau khi điền thông tin sẽ có mail hướng dẫn về chị ạ.

   Hoặc chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

   Về các tài liệu HR, C thực lòng vẫn muốn chị cân nhắc kỹ về nhu cầu của mình tại: http://kinhcan.net/hrform

   Sau khi cân nhắc và vẫn muốn ủng hộ, nếu được, mong chị tin tưởng và vui lòng đồng ý hình thức ủng hộ là chuyển khoản giúp. Thông tin tài khoản của C:

   Chủ tài khoản Nguyễn Hùng Cường
   Vietcombank số tk: 0011004039312 sở giao dịch Vietcombank Ngô Quyền chi nhánh Hà Nội;
   Nội dung chuyển: Họ và tên + Email + Đt + ung ho iCPO
   Số tiền: 990.000 VND

   Sau khi chuyển khoản xong, chị vui lòng báo lại cho Cường thông tin chuyển khoản và địa chỉ email. Cường sẽ gửi chị link download các tài liệu.

   Về sau khi có các bộ tài liệu mới, Cường sẽ gửi chị update các bộ tài liệu (free). Quá trình update này diễn ra cho đến khi Cường nghỉ khỏi lĩnh vực HR thì thội chị ạ.

   Brgs
   HC

 8. Chào anh ! khi 1 nhân viên không chịu làm việc mình muốn trả nhân viên này về PNS ko nhận nhân viên này trong bộ phận mình nữa thì mẫu nào để trả về anh ?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *