Phải làm gì với nhiệm vụ xây dựng setup phòng Hành chính Nhân sự ?

Những ai đang phải gánh vác nhiệm vụ xây dựng phòng hành chính nhân sự hẳn sẽ rất đau đầu và khó khăn nếu như chưa từng hoặc chưa có độ rộng nhất định trong công việc Nhân sự. Họ sẽ không biết bắt đầu từ đâu và như thế nào. Đây là một câu hỏi lớn. Sau một thời gian nghiên cứu và tìm hiểu, cũng như từ thực tế kinh nghiệm bản thân, tôi nhận ra rằng: để có thể hoàn thành được nhiệm vụ đó, chúng ta sẽ phải đi dần từng bước.

Bước đầu tiên, đó là phải tìm hiểu xem phòng Hành chính nhân sự là phải làm gì, có những công việc nào ? Bạn nên đọc một số bài viết dưới đây:
- http://blognhansu.net/2010/10/31/cac-cong-viec-phong-nhan-su-se-phai-lam-phan-1-theo-cach-nhin-cua-thap-nhu-cau/
- http://blognhansu.net/2010/11/19/cac-cong-viec-phong-nhan-su-se-phai-lam-phan-2-theo-cach-nhin-cua-chuc-nang-phong-nhan-su/
- http://blognhansu.net/2010/11/20/cac-cong-viec-phong-nhan-su-se-phai-lam-phan-3-sieu-du-an-va-tao-dong-luc-motivation/
- http://blognhansu.net/2010/12/08/cac-cong-viec-phong-nhan-su-phai-lam-phan-4-thuyet-abcd-cua-paul-r-lawrence-va-nitin-nohria/
- http://blognhansu.net/2010/12/17/thuyet-nhan-tri-phap-tri-va-cac-cong-viec-phong-nhan-su-phai-lam-p5/
- http://blognhansu.net/2011/01/29/thuyet-phap-tri-trong-tao-dong-luc-motivation-va-cac-cong-viec-cua-nhan-su/
Có thể tóm tắt một số nhóm công việc sau:
1. Họach định nguồn nhân lực
2. Tuyển dụng
3. Đào tạo
4. Đánh giá thành tích CBNV
5. Quản trị tiền lương – tiền thưởng và chế độ chính sách, BHYT, BHXH.
6. Xử lý quan hệ lao động.
7. Hành chánh.
8. Văn thư lưu trữ.
9. Vệ sinh – An toàn – Bảo hộ lao động.
10. Tham mưu.
11. Quản lý bộ phận
Nếu anh chị muốn có hướng dẫn cụ thể để tiếp cận với nghề Nhân sự, anh chị có thể tham gia khóa học nghề nhân sự ở : www.daotaonhansu.net .

Sau khi tìm hiểu xong thì tiếp đến là chuẩn bị công cụ dụng cụ cho phòng: http://blognhansu.net/2012/01/20/thiet-lap-phong-to-chuc-hanh-chinh-nhan-su-cong-ty-nen-bat-dau-tu-dau/
1. Chuẩn bị về nhân sự và cơ sở vật chất:
- Nhân sự : theo như khảo sát thì một nhân sự hỗ trợ được cho từ 70 – 90 nhân viên trong công ty. Với công ty 300 người thì anh nên cần 3 – 4 chuyên viên nhân sự.
- Hành chính: cần ít nhất 1 lễ tân, 1 tạp vụ, 1 bảo vệ, 1 văn thư cho công ty 300
Như vậy về nhân sự, phòng nhân sự hành chính của anh cần 7 – 8 người.
2. Chuẩn bị về cơ cấu và sơ đồ chức năng phòng: Nên có 1 trưởng và 1 phó phòng. Còn lại phân theo chức năng từng người như: tuyển dụng, đào tạo, lương và bhxh, văn thư, lễ tân, bảo vệ, tạp vụ. Hoàn thiện chức năng, mô tả công việc phòng.
3. Chuẩn bị các mẫu văn bản về nhân sự như hợp đồng lao động chả hạn. Xem thêm tên các văn bản ở dưới.

Chuẩn bị xong các thứ thì chúng ta sẽ tiến hành các công việc : http://blognhansu.net/2014/10/04/cong-ty-4-nam-tuoi-quy-mo-nho-khoang-10-nguoi-thi-nhan-su-nen-lam-nhung-gi/

Đầu tiên nếu chưa có bất cứ cái gì về nhân sự thì chúng ta phải chuẩn hóa lại các công việc đáng ra phải làm từ đầu:
1. Lập sơ đồ cơ cấu tổ chức
2. Lập bảng lương
3. Xây dựng nội quy công ty
4. Xây dựng mô tả công việc
5. Xây dựng quy trình ký hợp đồng lao động và ký hợp đồng lao động.
6. Tập hợp đủ hồ sơ
7. Lập quy trình xin nghỉ phép
8. Đăng ký bảo hiểm xã hội (nếu công ty > 10 người. Theo anh thì nhỏ hơn vẫn nên đóng)
9. Xây dựng bảng theo dõi thông tin nhân sự (để biết thông tin như ai, làm gì, ở đâu, gia đình thế nào)
10. Xây dựng cơ chế trả lương và nâng lương (chính sách đãi ngộ).

Sau đó thì làm tiếp các công việc nhân sự của công ty 1 năm tuồi – tức bước vào năm 2:
Chúng ta cần duy trì các công việc của năm trước và
1. Hoàn thiện quy trình tuyển dụng và rà soát, tập hợp lại hồ sơ. Các giấy tờ cần có trong hồ sơ:
– Bản sao công chứng Bằng Đại học và các văn bằng khác cùng bảng điểm(*)
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương
– 02 ảnh cá nhân mới nhất (3×4 cm), phía sau ghi rõ tên và ngày sinh
– 02 bản copy chứng minh nhân dân (*)
– Giấy khám sức khỏe bản chính (có xác nhận của bệnh viện cấp quận, huyện hoặc tương đương)
– Giấy khai sinh bản sao có công chứng
– Đơn xin việc viết tay
– Bản tự thuật cá nhân theo mẫu Dowload trên Website(mục Tuyển dụng)
2. Xây dựng quy trình xin nghỉ việc
3. Xây dựng chế độ phụ cấp, phúc lợi và khen thưởng.
4. Xây dựng quy chế chấm công
5. Set up phòng hành chính và các công việc hành chính:
+ Quản lý tài sản
+ Quản lý công văn đến và đi

Rồi đến tiếp, làm các công việc của năm 3: duy trì các công việc của năm trước và
1. Xây dựng quy trình đào tạo, hội nhập và thực tập.
2. Tiến hành xây dựng quy trình đánh giá mức độ hoàn thành công việc
3. Xây dựng quy trình và quy chế kỷ luật.
4. Xây dựng quy chế bổ nhiệm, tiến hành bổ nhiểm nhân viên.
5. Tiến hành mua máy chấm công và nâng cấp quy chế chấm công.
6. Tiếp tục setup thêm các công việc hành chính:
+ Quản lý văn phòng
+ Theo dõi chấm công
+ Theo dõi duy trì nội quy công ty.
+ Tổ chức các hoạt động sinh hoạt nội bộ công ty.

Cuối cùng là làm các công việc của năm 4: duy trì các công việc của năm trước và
1. Xây dựng lại hệ thống đánh giá hoàn thành công việc (KPI)
2. Xây dựng lại quy chế lương, nâng lương, phân bậc lương, thang ngạch bậc, quỹ lương:
3. Hoàn thiện quy chế bổ nhiệm, tiến hành bổ nhiểm nhân viên:
4. Xây dựng quy chế SO – chia sẻ cổ phần cho nhân viên.
5. Tiến hành truyền thông, đào tạo

Vậy đó, trên đây là toàn bộ các công việc và thứ tự các việc phải làm.

Tái bút, để mọi người rõ hơn các công việc phòng hành chính nhân sự phải làm, chúng ta có thể xem quy trình các công việc của nó để rõ hơn:

Tai lieu quan tri hanh chinh

Quy chế tổ chức phòng Hành Chính
6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC – 01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC – 01 – BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC – 01 – BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC – 01 – BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC – 01 – BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC – 01 – BM05 Danh muc sach
HC – 01 – BM06 So theo doi cho muon sach
HC – 01 – BM07 Bien ban thu vien
HC – 01 – Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC – 03 – Quy dinh sua chua
HC – 03 – BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC – 03 – BM02 So theo doi sua chua
HC – 03 – BM03 Bien ban nghiem thu
HC – 03 – Quy trinh sua chua

HC – 04 – Quy trinh bao tri, bao hanh
HC – 04 – BM01 Bang theo doi bao hanh
HC – 04 – BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC – 04 – BM03 Ke hoach bao tri
HC – 04 – BM04 Phuong an sua chua
HC – 04 – BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

HC – 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC – 05 – BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
HC – 05 – BM02 Thu moi hop
HC – 05 – BM03 Bien ban cuoc hop
HC – 05 – BM04 So theo doi book phong hop
HC – 05 – Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

HC – 06 – Quy dinh quan ly con dau
HC – 06 – BM01 So theo doi dong dau
HC – 06 – Quy dinh quan ly con dau

HC – 07 – Quy dinh tiep khach
HC – 07 – BM01 Phieu de nghi tiep khach
HC – 07 – BM02 Ke hoach tiep khach
HC – 07 – BM03 Bao cao tiep khach
HC – 07 – Quy dinh tiep khach

HC – 08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC – 08 – BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
HC – 08 – BM02 Phieu dang ky tai khoan web
HC – 08 – Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

HC – 09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC – 09 – BM01 So theo doi cong van den
HC – 09 – BM02 So theo doi cong van di
HC – 09 – BM03 So chuyen giao van ban
HC – 09 – BM04 Danh muc thong bao
HC – 09 – Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

HC – 10 – Quy dinh quan ly van phong pham
HC – 10 – BM01 Bang tieu chuan van phong pham
HC – 10 – BM02 Bang dinh muc van phong pham
HC – 10 – BM03 Bang de nghi VPP hang thang
HC – 10 – BM04 Giay de nghi VPP
HC – 10 – BM05 So cap phat VPP
HC – 10 – Quy dinh quan ly van phong pham

HC – 11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC – 11 – BM01 Bien ban cap password dien thoai
HC – 11 – BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
HC – 11 – Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

HC – 12 – Quy dinh che do cong tac phi
HC – 12 – BM01 Giay de nghi di cong tac
HC – 12 – BM02 Giay gioi thieu
HC – 12 – BM03 Ke hoach di cong tac
HC – 12 – BM04 Bang xac nhan cong tac
HC – 12 – BM05 Bao cao ket qua cong tac
HC – 12 – BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
HC – 12 – BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
HC – 12 – BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
HC – 12 – Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

HC – 13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to
HC – 13 – BM01 Giay de nghi su dung xe
HC – 13 – BM02 Phieu dieu dong xe
HC – 13 – BM03 Phieu xac nhan su dung xe
HC – 13 – BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
HC – 13 – BM05 Ke hoach bao tri
HC – 13 – BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
HC – 13 – Quy dinh quan ly va su dung xe o to

HC – 14 – Quy dinh quan ly ho so
HC – 14 – BM01 Danh muc ho so
HC – 14 – BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC – 14 – BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC – 14 – BM04 So theo doi muon ho so
HC – 14 – BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC – 14 – BM06 Bien ban huy ho so
HC – 14 – Quy dinh quan ly ho so

HC – 15 – Quy dinh quan ly tai lieu
HC – 15 – BM01 Phieu de nghi lam tai lieu
HC – 15 – BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
HC – 15 – BM03 Danh sach tai lieu
HC – 15 – BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
HC – 15 – BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
HC – 15 – BM06 Bien ban ban giao tai lieu
HC – 15 – Quy dinh quan ly tai lieu

HC – 16 – Quy dinh soan thao van ban
HC – 16 – Huong dan bien soan tai lieu

HC – 17 – Quy trinh to chuc hoi nghi
HC – 17 – BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop
HC – 17 – BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi
HC – 17 – BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi
HC – 17 – Quy trinh to chuc hoi nghi

HC – 18 – Quy dinh quan ly bieu mau
HC – 18 – BM01 Danh muc bieu mau
HC – 18 – BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau
HC – 18 – BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach
HC – 18 – BM04 So phan phoi bieu mau, so sach
HC – 18 – Quy dinh quan ly bieu mau, so sach

HC – 19 – Quy trinh xu ly thong tin
HC – 19 – BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin
HC – 19 – Quy trinh xu ly thong tin

HC – 20 – Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong
HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
HC-20-BM04 Bien ban vu viec

HC – 21 – Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong
HC – 21 – BM01 So theo doi hang hoa
HC – 21 – BM02 So theo doi tai san
HC – 21 – Quy dinh kiem soat tai san, hanghoa ra vao cong

Quan tri Nhan su cua cong ty

Quy chế tổ chức phòng nhân sự
- Quy chế tổ chức
- Mô tả công việc
- Mẫu báo cáo kế hoạch

NS – 01 – Quy trình tuyển dụng nhân sự
- NS – 01 – Quy trinh tuyen dung nhan vien
- NS – 01 – BM13 – Thong bao tuyen dung
- NS – 01 – BM12 – Bang danh gia ket qua phong van
- NS – 01 – BM11 – Thu moi phong van
- NS – 01 – BM10 – Danh sach cau hoi phong van
- NS – 01 – BM09 – Danh sach ung vien tham gia phong van
- NS – 01 – BM08 – Thong bao khong tuyen dung
- NS – 01 – BM07 – Danh sach ket qua lam bai kiem tra
- NS – 01 – BM06 – Ban tu khai ung vien
- NS – 01 – BM05 – Thu moi lam bai kiem tra
- NS – 01 – BM04 – Ke hoach tuyen dung nhan su cty
- NS – 01 – BM04 – Danh sach ung vien lam bai kiem tra
- NS – 01 – BM03 – Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
- NS – 01 – BM02 – To trinh bo sung nhan su dot xuat
- NS – 01 – BM01 – Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
- Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

NS – 02 – Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
NS – 02 – Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

NS – 03 – Quy trình thử việc học việc
NS – 03 – BM01 – Quyet dinh tiep nhan nhan vien
NS – 03 – BM02 – Hop dong thu viec
NS – 03 – BM03 – Ke hoach chuan bi thu viec
NS – 03 – BM04 – Bien ban ban giao cong cu tai san
NS – 03 – BM05 – Chuong trinh thu viec
NS – 03 – BM06 – Bang danh gia ket qua thu viec
NS – 03 – BM07 – Hop dong lao dong
NS – 03 – Quy trinh thu viec, hoc viec

NS – 04 – Quy trình thực tập
NS – 04 – Quy trinh thuc tap
NS – 04 – BM07 – Bang danh gia ket qua thuc tap
NS – 04 – BM06 – Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
NS – 04 – BM05 – Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
NS – 04 – BM04 – Bang cam ket thuc tap
NS – 04 – BM03 – Chuong trinh thuc tap
NS – 04 – BM02 – Quyet dinh tiep nhan thuc tap
NS – 04 – BM01 – Giay de nghi thuc tap

NS – 05 – Quy định quản lý quản trị viên tập sự
NS – 05 – Quy dinh quan tri vien tap su
NS – 05 – BM05 – Bang danh gia ket qua tap su
NS – 05 – BM04 – Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
NS – 05 – BM03 – Chuong trinh tap su
NS – 05 – BM02 – Ke hoach tuyen dung QTV tap su
NS – 05 – BM01 – Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai
NS- 06 – BM01 – Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
NS- 06 – BM02 – Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
NS- 06 – BM03 – Bang tong hop nhu cau dao tao
NS- 06 – BM04 – Phieu yeu cau dao tao
NS- 06 – BM05 – Ke hoach dao tao
NS- 06 – BM06 – To trinh cu di dao tao
NS- 06 – BM07 – Bang cam ket dao tao
NS- 06 – BM08 – Quyet dinh cu di dao tao
NS- 06 – BM09 – Phieu danh gia khoa hoc
NS- 06 – BM10 – Ke hoach ung dung sau dao tao
NS- 06 – BM11 – Bao cao ket qua ung dung dao tao
NS- 06 – BM12 – Ho so dao tao
NS- 06 – BM13 – Bao cao tong hop dao tao hang thang
NS – 06 – Quy trinh dao tao ben ngoai

NS – 07 – Quy trình đào tạo nội bộ
NS- 07 – BM01 – Chuong trinh dao tao
NS- 07 – BM02 – Bien ban dao tao
NS – 07 – Quy trinh dao tao noi bo

NS – 08 – Quy trình đào tạo hội nhập
NS- 08 – BM01 – Chuong trinh dao tao theo chuc danh
NS- 08 – BM02 – Ke hoach dao tao noi quy
NS- 08 – BM03 – Ke hoach dao tao nghiep vu
NS- 08 – BM04 – Bien ban dao tao
NS – 08 – Quy trinh dao tao hoi nhap

NS – 09 – Quy trình nghỉ việc
NS -09 – BM07 – Quyet dinh nghi viec
NS- 09 – BM06 – Bien ban thanh ly nghi viec..
NS- 09 – BM05 – Phieu cam ket khi nghi viec.
NS- 09 – BM04 – Bien ban ban giao tai san, cong cu
NS- 09 – BM03 – Bien ban ban giao ho so, tai lieu
NS- 09 – BM02 – Bien ban ban giao cong viec
NS– 09 – Quy trinh nghi viec
NS- 09 – BM01 – Don xin nghi viec

NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
NS – 10 – BM01 – Giay xin nghi phep
NS – 10 – BM02 – So theo doi nghi phep
NS – 10 – Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

NS – 11 – Quy che khen thuong
NS – 11 – BM01 – Phieu de nghi khen thuong
NS – 11 – BM02 – Quyet dinh xu ly khen thuong
NS – 11 – BM03 – So theo doi khen thuong
NS – 11 – Quy che khen thuong

NS – 12 – Quy chế kỷ luật
NS – 12 – BM01 – Bien ban vi pham
NS – 12 – BM02 – Ban tu kiem ca nhan
NS – 12 – BM03 – Bien ban hop xem xet ky luat
NS – 12 – BM04 – Quyet dinh xu ly ky luat
NS – 12 – BM05 – So theo doi ky luat
NS – 12 – Quy che ky luat

NS – 13 – Quy chế bổ nhiệm
NS – 13 – BM01 – Phieu thang chuc
NS – 13 – BM02 – Phieu de xuat bo nhiem can bo
NS – 13 – BM03 – Phieu danh gia can bo
NS – 13 – BM04 – Bang tu nhan xet cua can bo t
NS – 13 – BM05 – Phieu danh gia tin nhiem
NS – 13 – BM06 – Quyet dinh bo nhiem
NS – 13 – Quy che bo nhiem

NS – 14 – Quy trình đánh giá công việc
NS – 14 – BM01 – Bang tieu chuan danh gia cong viec
NS – 14 – BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
NS – 14 – BM03- Bien ban danh gia cong viec
NS – 14 – BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
NS – 14 – BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
NS – 14 – BM06 – Giay de nghi cong diem.
NS – 14 – BM07 – Bang tong hop danh gia cong viec
NS – 14 – Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

NS – 15 – Quy chế lương
NS – 15 – BM01 – Giay de nghi tang luong
NS – 15 – BM02 – Danh sach tang luong dinh ky
NS – 15 – BM03 – Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
NS – 15 – BM04 – Quyet dinh tang luong
NS – 15 – Quy che luong.

NS – 16 – Nội quy công ty
NS – 16 Noi quy lao dong cong ty

NS – 17 – Quy định tính toán và trả lương
1.17 – Quy dinh tinh va tra luong
NS – 17 – BM01 – Bang luong
NS – 17 – BM02 – Phieu luong
NS – 17Quy dinh tinh toan va tra luong

NS – 18 – Quy trình hoạch định nhân sự
NS - 18 – Quy trinh hoach dinh nhan su
NS – 18 – BM02 – Ke hoach nhan su tong hop hang nam
NS – 18 – BM01 – Ke hoach nhan su bo phan hang nam
NS – 18 – BM03 – Bang nang luc ky nang cot loi
NS – 18 – BM04 – Bang danh gia nang luc nhan vien
NS – 18 – BM05 – Bang ngan sach dao tao
NS – 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

NS – 19 – Quy định quản lý giờ công lao động
NS - 19 – BM01 – Giay de nghi tang ca
NS - 19 – BM02 – Bang cham cong
NS - 19 – BM03 – Bang xac nhan thoi gian lam viec
NS - 19 – Quy dinh quan ly gio cong lao dong
NS – 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

NS – 20 – Quy trình xử lý khiếu nại
NS - 20- BM02 – Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS - 20- BM04 – Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS – 20 – BM01 – Giay de nghi khieu nai, to cao
NS – 20 – BM02 – Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS – 20 – BM03 – So theo doi xu ly khieu nai, to cao
NS – 20 – BM04 – Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS – 20 – BM05 – Quyet dinh xu ly khieu nai
NS – 20 – Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
NS – 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao

Khi kéo chuột đến cuối đây, hẳn anh chị sẽ quan tâm đến câu hỏi: làm sao để có được các văn bản biểu mẫu ở trên. Thực ra thì tặng mọi người 1 – 2 bộ quy trình ở trên thì tôi rất sẵn lòng. Ví dụ như trong bài này chả hạn : http://blognhansu.net/2014/09/18/xay-dung-cac-quy-trinh-tai-lieu-bieu-mau-trong-quan-ly-nhan-su-cua-1-cong-ty-theo-iso-nhu-the-nao/ . Nhưng để tặng tất cả thì đúng là không nên. Hiện tôi có kêu gọi sự ủng hộ và giúp đỡ của mọi người để duy trì 1 loạt các công cụ miễn phí cho cộng đồng : http://www.kinhcan.net/hrform/Giai_phap_tai_lieu_nhan_su.htmhttp://blognhansu.net/tai-lieu-ve-nhan-su/ . Nếu như anh chị và các bạn muốn có đầy đủ các quy trình trên và các tài liệu khác phục vụ cho quá trình hoàn thành nhiệm vụ của mình, anh chị vui lòng click vào các link trên.

Còn nếu điều kiện chưa cho phép, anh chị có thể tìm các tài liệu này dưới dạng miễn phí ở www.kinhcan.net . Đây là công cụ tìm kiếm tôi xây dựng dành riêng cho cộng đồng Nhân sự. Khi tìm kiếm ở đây, anh chị sẽ thấy kết quả tập trung hơn so với Google.

Hi vọng bài viết này sẽ giúp được anh chị ít nhiều.

8 thoughts on “Phải làm gì với nhiệm vụ xây dựng setup phòng Hành chính Nhân sự ?

  1. lần đầu mình vào blog , nội dung bài rất hay, cảm ơn admin đã chia sẽ nhiều kinh nghiệm cho người mới vào làm sẽ dễ dàng nhận dung khái quát được công việc cần làm.

  2. Pingback: Bộ tài liệu, biểu mẫu phòng Nhân sự (Hr) cần có | Blog quản trị Nhân sự

  3. Cảm ơn anh Cường rất nhiều. Em đang loay hoay set up P.HCNS cho một công ty startup trong khi kinh nghiệm của mình còn non thì đọc được bài viết của anh.
    Hy vọng sẽ được trao đổi với anh khi em gặp vướng mắc.
    Phương.

  4. Pingback: Công việc phải làm của trưởng phòng nhân sự khi bắt đầu nhận việc là gì? | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *