[Update iCPO 160523] Nâng cấp thư viện iCPO phiên bản mùa hè 2023

Lâu rồi lại có thời gian để update thư viện iCPO. Xin gửi cả nhà bản thư viện iCPO update mới nhất. Dưới đây là một số folder được update:

A1 BTL03 - He thong cac bai thi tuyen dung (click)
A1BTL07 - Phan tich hoan thien co cau to chuc
A1 NS - 06 - Quy trinh tuyen dung (mới)

B1 BTL02 - Ban demo tu dien nang luc (click)
B1 BTL12 - Truyen thong noi bo (click)

C1 BTL13 - QT Tai lieu quan tri hanh chinh (click)
C1 BTL18 - KPI Bo KPI full (click)
C1 BTL23 - Bao cao ke hoach nhan su (click)
C1NS - 13 - Quy che bo nhiem
C1 NS - 26 - Quy trinh phat trien nhan vien (moi)

D1 BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P (click)
D1BTL10 - Quan ly bao cao ke hoach luong thuong phuc loi
D1BTL14 - An toan lao dong (moi)
D1BTL15 - Chinh sach tham nien (moi)
D1BTL16 - Quy Dinh Chinh Sach Phuc Loi An sinh (moi)
D1NS - 15 - Quy che luong
D1NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong
D1 NS - 27 - Quy trinh cham cong tang ca (moi)

Lần này, bản nâng cấp tập trung chú trọng vào các tài liệu về KPI nên sẽ rất tốt cho những anh chị cần tìm hiểu về đánh giá hiệu quả công việc.

Để nâng cấp, anh chị vui lòng vào khu vực bí mật để tải: https://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *