[Update iCPO] Bản cập nhật “mùa xuân covid 2021” thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự advan

Chúc mừng năm mới tới toàn thể anh chị và các bạn. Như đã hẹn, Cường xin gửi anh chị và các bạn bản cập nhật mới nhất của thư viện tài liệu Quản trị Nhân sự iCPO avan. Bản cập nhật này mang tên "mùa xuân covid 2021". Đây là bản update rất lớn. Trong này có 107 bộ tài liệu với đủ các file mẫu để giải quyết các vấn đề về Quản trị Nhân sự. Chi tiết vui lòng xem ảnh:

Để tải tất cả, anh chị vui lòng click vào link sau: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Còn nếu ngại tải tất cả mà chỉ tải các tài liệu update, vui lòng click vào các link dưới đây:

A1 BTL06 - Huong dan hoach dinh nhan su (click)
A1 NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
A1 NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cao cap
A1 NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec
A1 NS - 04 - Quy trinh thuc tap
A1 NS - 05 - Quy dinh quan ly quan tri vien tap su
A1 NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

B1 BTL01 - Bo tai lieu huong dan xay dung VH DN (click)
B1 BTL02 - Ban demo tu dien nang luc (click)
B1 BTL03 - Thu vien tai lieu ve Core Competencies(click)
B1 BTL06 - Dao tao noi bo (click)
B1 BTL13 - To chuc su kien noi bo (click)
B1NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
B1NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo
B1NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

C1 BTL16 - Cac loai quy dinh quyet dinh chinh sach (click)
C1 BTL18 - KPI Bo KPI full (click)
C1 BTL19 - KPI Bo tai lieu danh gia cong viec theo KPI (click)
C1 BTL21 - BSC Quan tri va phat trien nguon nhan luc theo pp BSC (click)
C1 BTL22 - OKR Danh gia OKR (click)
C1 BTL23 - Bao cao ke hoach nhan su (click)
C1BTL25 - Danh gia 360 do nang luc NV va QL
C1NS - 13 - Quy che bo nhiem
C1NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec
C1NS - 19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
C1NS - 23 - Thuyen chuyen nhan su

D1 BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P (click)
D1 BTL02 - Khao sat luong (click)
D1 BTL03 - BHXH BHYT BHTN (click)
D1 BTL06 - Quyen chon mua co phan ESOP (click)
D1 BTL08 - Khao sat danh gia muc do hai long nhan vien (click)
D1BTL19 - Khao sat dich benh
D1BTL20 - Quan ly bao cao ke hoach luong thuong phuc loi
D1NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
D1NS - 11 - Quy che khen thuong
D1NS - 15 - Quy che luong
D1NS - 17 - Quy dinh tinh toan va tra luong
D1NS - 21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

F1 BTL01- So tay nhan vien noi quy lao dong (click)
F1 BTL02 - Luat Lao dong - Viec lam - Bao hiem xa hoi (click)
F1BTL06 - Cho thoi viec bang thoa thuan
F1BTL07 - Phuong an cat giam dich Covid19
F1BTL08 - Theo doi thong tin nhan su
F1NS - 09 - Quy trinh nghi viec
F1NS - 12 - Quy che ky luat
F1NS - 16 - Noi quy cong ty
F1NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai
F1NS - 22 - Quy dinh cham du, tam hoan HDLD

G1BTL06 - Chien luoc nhan su
G1NS - 18 - Quy trinh hoach dinh nhan su

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *