[TB] Nâng cấp thư viện iCPO phiên bản mùa hè 160622

Xin chào anh chị và các bạn. Cũng lâu rồi, tới giờ Cường mới lại có dịp update thư viện iCPO. Sở dĩ có việc lâu không update là do Cường nâng cấp thư viện theo hướng phục vụ người dùng. Anh chị em ủng hộ có nhu cầu về tài liệu gì thì Cường sẽ sưu tầm rồi sau đó sẽ gửi update.

Tới thời điểm này, Cường thấy có một số yêu cầu mới nên đã tìm thêm tài liệu và gửi anh chị bản nâng cấp. Dưới đây là 1 số thay đổi:

Nâng cấp
A1BTL01 - Phan tich cong viec
A1BTL03 - He thong cac bai thi tuyen dung
A1BTL06 - Huong dan hoach dinh nhan su, Dinh bien
A1BTL07 - Phan tich hoan thien co cau to chuc
Bổ sung mới
A1BTL10 - Quan ly BC KH tuyen dung
A1BTL11 - Thuong hieu tuyen dung Employee branding
A1BTL12 - Job Fair

Nâng cấp
B1BTL02 - Ban demo tu dien nang luc - lo trinh cong danh
B1BTL06 - Dao tao noi bo
B1NS08 - Quy trinh dao tao hoi nhap
Bổ sung mới
B1BTL14 - Quy che dao tao
B1BTL15 - Quy tac ung xu cong ty

Nâng cấp
C1BTL17 - KPI Quy trinh xay dung KPI
C1BTL18 - KPI Bo KPI full
C1BTL21 - BSC Quan tri va phat trien nguon nhan luc theo pp BSC
C1BTL22 - OKR Danh gia OKR
C1BTL23 - Bao cao ke hoach nhan su
C1BTL24 - Bieu mau bao cao thong tin nhan su tap doan
C1BTL25 - Danh gia 360 do nang luc NV va QL
Bổ sung mới
C1BTL26 - Danh Gia tinh cach qua DISC
C1BTL27 - TQM Quan ly chat luong toan dien
C1BTL28 - QT ISO cong ty thep
C1BTL29 - Quy dinh lam viec tu xa

Nâng cấp
D1BTL01 - Tai lieu xay dung luong 3P
D1BTL06 - Quyen chon mua co phan ESOP
D1BTL11 - Cong doan
D1NS15 - Quy che luong
D1NS21 - Ky va Gia han hop dong lao dong

Nâng cấp
F1NS12 - Quy che ky luat
F1NS16 - Noi quy cong ty
Bổ sung mới
F1NS23 - Quy trinh nghi viec

Nâng cấp
G1BTL05 - Quan tri Nhan su Nha nuoc
G1BTL06 - Chien luoc nhan su
Bổ sung mới
G1BTL07 - HRBP

Bổ sung mới
D1BTL13 - Tong dai ngo Total Reward

Để nâng cấp, anh chị vui lòng vào khu vực bí mật để tải: https://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *