Chiến lược Trade marketing trong viễn cảnh khách hàng

Viết nhanh để dành cho các công ty có marketing điểm bán:

Chiến lược Trade marketing

Là chiến lược làm sản phẩm của công ty hiện trên quầy kệ, chiến thắng được đối thủ tại điểm bán.

Trade KPIs phổ biến, bao gồm:

1. Mục tiêu kinh doanh (Business Objectives): Doanh số (Sales), thị phần (Share), tăng trưởng (Growth), lợi nhuận (Profit).

2. Các Trade Marketing KPIs phổ biến như:
- Availability KPI: Tính bao phủ và hiện diện của hàng hóa tại điểm bán.
1 - Numeric & Weighted Distribution
2 - Out Of Stock Distribution
3 - Purchase Share
4 - Out Of Stock
5 - Assortment

- Visibility KPI: Chỉ tiêu về trưng bày hấp dẫn, hợp lý tại điểm bán.
1 - 3 Principles Of Flawless Visibility
2 - Store Model Guideline

- Affordability KPI: Sự phù hợp của giá bán đối với người mua tại điểm bán.
1 - Price Per Pack & Average Price
2 - Price Offer & Price Index
3 - Pricing Tiers

- Activation KPI: Hoạt động kích hoạt, tạo tương tác tại điểm bán.
1 - Activation
2 - SPPD & Off-take

- Promotion KPI (Engagement KPI): Hiệu quả chương trình khuyến mãi, giảm giá.
1 - Return On Investment (ROI)

- Principles Of KPI
1 - Element Of Sales & Share Growth At Channel Xem
2 - Integrated Brand & Trade

Re.HRMs - Tư vấn tái tạo Hệ thống Quản trị Nhân sự bài bản

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
Hrm consuktant/ blogger at blognhansu.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *