Tri thức và sự khác biệt của tri thức với các nguồn lực khác.

Bài hôm trước, Nhung đã chia sẻ với mọi người về việc làm thế nào để chuyển giao tri thức. Hôm nay, Nhung xin chia sẻ với mọi người sự khác biệt của tri thức với các nguồn lực khác.

Tri thức có quan trọng không, xin thưa với mọi người là có, và nó rất quan trọng. Về lý thuyết, tri thức trong doanh nghiệp đề cập chủ yếu trên quan điểm là nguồn lực của doanh nghiệp, trong đó xem tri thức là một trong những nguồn lực quan trong mang lại lợi nhuận lợi doanh nghiệp

🌞 Về bản chất, tri thức với vai trò là một nguồn lực quản lý rất khác so với bản chất của các nguồn lực vật chất. Thuộc tính của tri thức là những điều như:

☘ Tri thức không mất giá trị khi được sử dụng bởi nhiều người. Vì vậy nó là nguồn lực tăng thu nhập;

☘ Tri thức vượt qua không gian và thời gian, dù ở hình thức vật thể, tài liệu hay truyền thông được truyền qua nhiều thế hệ. Vì vậy nó là nguồn lực vô hạn.

☘ Tri thức được sản xuất và tiêu dùng, cùng lúc làm cho quá trình sản xuất và tiêu dùng tri thức có tương quan với nhau và không thể tách rời, và giá trị của tri thức được sinh ra từ sự sáng tạo loại tri thức mới và từ sự kết hợp tri thức, tạo ra giá trị thông qua việc tái phân loại tri thức.

Trong khi những nguồn lực vật chất như vốn, nguyên vật liệu và công cụ sản xuất chỉ có thể được sử dụng bởi chủ sở hữu, bị hao mòn trong quá trình sử dụng qua thời gian thì tri thức không bị giảm về giá trị, có thể được tái sản xuất và chia sẻ bởi nhiều người sử dụng, có sẵn ở khắp nơi. Không những thế giá trị của các nguồn lực vật chất có thể gia tăng khi được kết hợp với tri thức.

🌞 Có một số đặc điểm tương đồng giữa tri thức với thông tin.

☘Thông tin có thể sao chép được, tái sản xuất với chi phí thấp, giá trị phụ thuộc vào số người sở hữu, mang tính không tách chia được hoặc mang tính hệ thống chứ không rời rạc, chất lượng của thông tin là bất ổn do đó khó xác định giá trị của nó và sự chuyển giao thông tin là không thể đảo ngược được, nghĩa là khi 1 người đã biết thông tin thì khó có thể loại bỏ nó khỏi trí óc.

☘Tri thức không chỉ đơn giản là một tập hợp các thông tin mà đặc tính nổi bật nhất của tri thức so với các nguồn lực vật chất và thông tin là được sinh ra từ sự tương tác của con người. Tri thức không phải là vật chất độc lập, chờ đợi được phát hiện và thu thập, tri thức được tạo ra bởi con người trong những tương tác của họ với người khác và với môi trường. Vì vậy để hiểu được tri thức chúng ta phải hiểu về con người và những quá trình tương tác phát sinh tri thức.

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *