Tri thức ẩn, tri thức hiện và mô hình SECI

Mô hình SECI là mô hình bao gồm 4 hình thức chuyển biên scuar tỉ thức: Socialization: xã hội hóa Externalization: Ngoại hóa Combination: kết hợp Internalization: tiếp thu. Trong vòng xoắn ốc SECI, tr...

Các đặc tính của tri thức.

Tri thức được hình thành quan sự tương tác giữa người với người, vì vậy tri thức mang tính chủ quan, tính quá trình, tính thẩm mỹ và được tạo ra qua quá trình thực hành. ☘ Tri thức mang tính c...