Sự khác nhau giữa cơ cấu tổ chức xanh lá (Agile – phi tập trung không chỉ huy) và da cam (tập trung phân quyền có chỉ huy)

Viết nhanh so sánh ứự khác nhau giữa cơ cấu tổ chức xanh lá (Agile - phi tập trung không chỉ huy) và da cam (tập trung phân quyền có chỉ huy). Biết đâu lại có anh chị em nào đó cần!

1. Cơ cấu tổ chức xanh lá (Agile - phi tập trung không chỉ huy):
- Quan điểm QT: Nhân trị
- Xu hướng QT: Linh hoạt (Aglie)
- Thuyết tạo động lực: Hướng tới 3 tầng cao nhất của tháp nhu cầu (động lực 3.0): tự chủ, tự trị, tự đích.
- Công cụ quản trị:
+ OKR
+ Cơ cấu tổ chức phi tập trung
- Ví dụ điển hình: hợp tác xã hiện nay hoặc khoán 10.
- Văn hoá dân tộc phù hợp: Dân tộc có khoảng cách quyền lực thấp. Ví dụ như Mỹ.
- Ưu: Linh hoạt, tốc độ phát triển nhanh
- Nhược:
+ Cần người làm giỏi
+ Trả lương cao
+ Chính sách không thống nhất
+ Dễ xung đột
- Lĩnh vực phù hợp: Công việc khó lường trước, không có tiền lệ. Ví dụ các dự án mới.

2. Cơ cấu tổ chức da cam (tập trung phân quyền có chỉ huy)
- Quan điểm QT: Pháp trị
- Xu hướng QT: Cân bằng (BSC)
- Thuyết tạo động lực: Hướng tới 3 tầng thấp nhất của tháp nhu cầu (động lực 2.0): cây gậy, củ cà rốt.
- Công cụ quản trị:
+ BSC
+ Cơ cấu tổ chức tập trung phân quyền
- Ví dụ điển hình: đa phần các công ty ở Việt Nam
- Văn hoá dân tộc phù hợp: Dân tộc có khoảng cách quyền lực cao. Ví dụ như Việt Nam.
- Ưu: Thống nhất, chắc chắn.
- Nhược:
+ Cồng kềnh
+ Yêu cầu quản lý có trình độ
+ Nhân viên có xu hướng thu động
+ Thay đổi chậm
- Lĩnh vực phù hợp: Công việc có tính chất lặp lại, có tiền lệ.

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
HRM consultant/ blogger at blognhansu.net.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *