Danh mục các văn bản pháp luật rút gọn liên quan đến lao động tiền lương ở các doanh nghiệp cập nhật 19/8/2014

Ngày 18/8/2014 tôi có chia sẻ với mọi người bài viết: Danh mục 844 văn bản pháp luật liên quan đến lao động tiền lương cập nhật 18/8/2014. Đây là bài viết dài và không phải ai cũng đọc hết được. Vì vậy, tôi liền ngồi đọc lại và lọc thêm 1 lần nữa, lấy ra các văn bản pháp luật chỉ liên quan đến doanh nghiệp. Thân mời cả nhà cùng tham khảo.


Nguồn: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2014/TT-BLĐTBXH 15/08/2014 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 27/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về lao động là người giúp việc gia đình
75/2014/NĐ-CP 28/07/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
74/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội
11/2014/NQ-HĐND 18/07/2014 Phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014-2020
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014 Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
52/2014/NĐ-CP 23/05/2014 Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
12/2014/QĐ-UBND 25/04/2014 Ban hành Quy chế phối hợp công tác quản lý lao động nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Bình Dương
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
01/2014/TT-BLĐTBXH 08/01/2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
55/2013/QĐ-UBND 31/12/2013 Ban hành quy định nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
221/2013/TT-BTC 31/12/2013 Hướng dẫn việc trích lập, quản lý quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Kiểm soát viên và người đại diện vốn Nhà nước theo quy định tại Nghị định số 51/2013/NĐ-CP ngày 14/05/2013 của Chính phủ
43/2013/TT-BLĐTBXH 30/12/2013 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong các tổ chức được thành lập và hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu theo quy định của Luật Chứng khoán
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
54/2013/QĐ-UBND 02/12/2013 Ban hành Quy định đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức hàng năm
38/2013/QH13 16/11/2013 Luật việc làm
182/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
30/2013/QĐ-UBND 06/11/2013 Quy định về cộng tác viên dịch thuật và mức thù lao dịch thuật trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk
30/2013/TT-BLĐTBXH 25/10/2013 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
47/2013/QĐ-UBND 17/10/2013 Ban hành Quy định về tuyển dụng viên chức và xếp lương khi bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp
55/2013/QĐ-TTg 03/10/2013 Quy định mức hỗ trợ học nghề đối với người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp
13/2013/TT-BLĐTBXH 21/08/2013 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 73/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
104/2013/TT-BTC 02/08/2013 Hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức
11/2013/TT-BLĐTBXH 11/06/2013 Ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
10/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Ban hành danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
08/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
18/2013/QĐ-UBND 15/05/2013 Ban hành Quy chế quy định một số nội dung cụ thể về quản lý và sử dụng "Quỹ hỗ trợ dạy nghề, việc làm" tỉnh Hà Tĩnh
51/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
50/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
49/2013/NĐ-CP 14/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về hợp đồng lao động
43/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật công đoàn về quyền, trách nhiệm của công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động
07/2013/QĐ-UBND 10/05/2013 Ban hành quy chế phới hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc tại tỉnh Thái Bình
41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
18/2013/QĐ-UBND 01/04/2013 Về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Kon Tum
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
01/2013/TT-BLĐTBXH 30/01/2013 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
29/2012/TT-BLĐTBXH 10/12/2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
103/2012/NĐ-CP 04/12/2012 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
43/2012/QĐ-TTg 12/10/2012 Về việc sửa đổi tên gọi và sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong công ty nhà nước
81/2012/NĐ-CP 08/10/2012 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ quy định điều kiện, thủ tục thành lập, tổ chức, hoạt động và giải thể cơ sở bảo trợ xã hội và Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
42/2012/QĐ-TTg 08/10/2012 Về việc hỗ trợ tổ chức, đơn vị sử dụng lao động là người dân tộc thiểu số tại khu vực miền núi, vùng đặc biệt khó khăn
37/2012/QĐ-TTg 07/09/2012 Về thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015
34/2012/QĐ-TTg 08/08/2012 Quy định hệ số điều chỉnh tiền lương tối thiểu tăng thêm so với mức lương tối thiểu chung đối với công chức, viên chức, và người lao động làm việc tại Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ
10/2012/QH13 18/06/2012 BỘ LUẬT LAO ĐỘNG
13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 30/05/2012 Hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
12/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT 21/05/2012 Hướng dẫn việc khai báo, điều tra, thống kê và báo cáo tai nạn lao động
10/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
09/2012/TT-BLĐTBXH 26/04/2012 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 35/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2012 và Nghị định số 31/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Quy định mức lương tối thiểu chung
05/2012/TT-BLĐTBXH 30/03/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thiết bị nâng
05/2012/TT-BGTVT 06/03/2012 Quy định thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam
02/2012/TT-BLĐTBXH 18/01/2012 Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia An toàn lao động trong khai thác và chế biến đá
01/2012/TT-BLĐTBXH 05/01/2012 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
41/2011/TT-BLĐTBXH 28/12/2011 Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn công tác huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
40/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT 28/12/2011 Quy định các điều kiện lao động có hại và các công việc không được sử dụng lao động nữ, lao động nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi
33/2011/TT-BLĐTBXH 18/11/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
32/2011/TT-BLĐTBXH 14/11/2011 Hướng dẫn thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
31/2011/TT-BLĐTBXH 03/11/2011 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ và Nghị định số 46/2011/NĐ-CP ngày 17 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
30/2011/TT-BLĐTBXH 26/10/2011 Ban hành Hệ thống chỉ tiêu thống kê ngành Lao động – Thương binh và Xã hội
25/2011/TT-BLĐTBXH 26/09/2011 Hướng dẫn xếp lương đối với người tốt nghiệp cao đẳng nghề, trung cấp nghề, sơ cấp nghề làm việc trong các doanh nghiệp
23/2011/TT-BLĐTBXH 16/09/2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
65/2011/NĐ-CP 29/07/2011 Thực hiện thí điểm quản lý tiền lương đối với Công ty mẹ - Tập đoàn Viễn thông Quân đội giai đoạn 2011 - 2013
20/2011/TT-BLĐTBXH 29/07/2011 Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với máy hàn điện và công việc hàn điện”
92/2011/TT-BTC 23/06/2011 Hướng dẫn thực hiện trợ cấp khó khăn đối với người lao động trong doanh nghiệp theo Quyết định số 471/QĐ-TTg ngày 30/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ
46/2011/NĐ-CP 17/06/2011 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2008/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định về tuyển dụng và quản lý người nước ngoài làm việc tại Việt Nam
42/2011/TT-BGTVT 01/06/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành Hàng không
16/2011/TT-BLĐTBXH 19/05/2011 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đặc biệt đối với người lao động làm việc tại địa bàn Trường Sa và DKI
13/2011/TT-BLĐTBXH 27/04/2011 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 23/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 và Nghị định số 22/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ
12/2011/TT-BLĐTBXH 26/04/2011 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
05/2011/TTLT-BKHĐT-BTC 31/03/2011 Hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa
02/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2011 Quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT 10/01/2011 Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động trong cơ sở lao động
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
21/2010/TT-BKHCN 29/12/2010 Quy định về việc quản lý hoạt động công nhận tại Việt Nam
39/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC 28/12/2010 Hướng dẫn chi trả chế độ hưu trí và tử tuất từ quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với người vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
38/2010/TT-BLĐTBXH 24/12/2010 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 91/2010/NĐ-CP ngày 20 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
38/2010/TT-BGTVT 17/12/2010 Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắttrực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
2281/QĐ-TTG 10/12/2010 Phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015
36/2010/TT-BLĐTBXH 18/11/2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
107/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
27/2010/TT-BLĐTBXH 14/09/2010 Hướng dẫn thực hiện quản lý lao động, tiền lương, thù lao và tiền thưởng trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
91/2010/NĐ-CP 20/08/2010 Quy định chính sách đối với người lao động dôi dư khi sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
18/2010/TT-BLĐTBXH 10/06/2010 Quy định tiền lương đối với chuyên gia tư vấn trong nước thực hiện gói thầu tư vấn và áp dụng hình thức hợp đồng theo thời gian thuộc dự án sử dụng vốn nhà nước
16/2010/TT-BLĐTBXH 01/06/2010 Hướng dẫn Quyết định 613/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc trợ cấp hàng tháng cho những người có từ đủ 15 năm đến dưới 20 năm công tác thực tế đã hết thời hạn hưởng trợ cấp mất sức lao động
15/2010/TT-BLĐTBXH 20/04/2010 Hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định số 29/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 và Nghị định số 28/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ
06/2010/TT-BLĐTBXH 07/04/2010 Hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
07/2010/TT-BYT 05/04/2010 Hướng dẫn việc giám định mức suy giảm khả năng lao động của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
04/2010/QĐ-UBND 20/01/2010 Về việc ban hành Quy chế Quản lý và sử dụng Quỹ giải quyết việc làm tỉnh Thừa Thiên Huế
41/2009/TT-BLĐTBXH 30/12/2009 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
111/2008/NĐ-CP 10/10/2008 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
110/2008/NĐ-CP 10/10/2008 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
18/2008/TT-LĐTBX 16/09/2008 Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 5 năm 2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương
10/2008/CT-TTG 14/03/2008 Về việc tăng cường thực hiện công tác bảo hộ lao động, an toàn lao động
12/2008/NĐ-CP 30/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Điều 176 của Bộ luật Lao động về hoãn hoặc ngừng đình công và giải quyết quyền lợi của tập thể lao động
11/2008/NĐ-CP 30/01/2008 Quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động
168/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
167/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
166/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Quy định mức lương tối thiểu chung
858/QĐ-TTG 09/07/2007 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
101/2007/QĐ-TTG 06/07/2007 Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2010
86/2007/NĐ-CP 28/05/2007 Quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
68/2007/QĐ-TTG 17/05/2007 Về việc thành lập Ủy ban Quan hệ lao động
84/2007/QH11 11/04/2007 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
74/2006/QH11 12/12/2006 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động
72/2006/QH11 12/12/2006 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
233/2006/QĐ-TTG 18/10/2006 Phê duyệt Chương trình Quốc gia về bảo hộ lao động, an toàn lao động, vệ sinh lao động đến năm 2010
94/2006/NĐ-CP 07/09/2006 Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
181/QĐ-TTG 09/08/2006 Quyết định về chế độ tiền lương đối với Tổng công ty Đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước
71/2006/QH11 12/07/2006 Luật Bảo hiểm Xã hội
33/2006/QĐ-TTG 07/02/2006 QĐ phê duyệt Đề án Dạy nghề cho lao động đi làm việc ở nước ngoài đến năm 2015
03/2005/ND-CP 06/01/2006 Nghị định quy định mức lương tối thiểu đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
269/2005/QĐ-TTG 31/10/2005 QĐ chế độ phụ cấp phục vụ
118/2005/NĐ-CP 15/09/2005 Nghị định điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
117/2005/NĐ-CP 15/09/2005 Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
04/2005/CT-UB 21/02/2005 Tăng cường chỉ đạo thực hiện Bộ luật Lao động và an vệ sinh lao động trong nông nghiệp
04/2005/NĐ-CP 11/01/2005 Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
208/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định điều chỉnh lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
207/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ phụ cấp trách nhiệm đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty Nhà nước
206/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
205/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước
203/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định quy định mức lương tối thiểu
07/2004CT/BYT 11/10/2004 Chỉ thị Tăng cường chỉ đạo và tổ chức thực hiện an toàn vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ cho người lao động nông nghiệp
163/2004/QĐ-TTG 08/09/2004 QĐ thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao động
155/2004/NĐ-CP 10/08/2004 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 4 năm 2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
145/2004/NĐ-CP 14/07/2004 Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
02/NHNN 19/05/2004 Hướng dẫn việc ký quỹ tại ngân hàng đối với doanh nghiệp hoạt động xuất khẩu lao động
116/2004/NĐ-CP 23/04/2004 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật
113/2004/NĐ-CP 16/04/2004 Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
04/CT.UBNDT 09/03/2004 - Về việc thực hiện công tác xuất khẩu lao động.
08/CT-UB 18/02/2004 V/v Một số biện pháp nhằm đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động.
31/2004/NĐ-CP 19/01/2004 Nghị định điều chỉnh mức lương hưu của người nghỉ hưu trước tháng 4 năm 1993
14/2004/QĐ-BTC 16/01/2004 Về việc ban hành Quy tắc, Biểu phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động trong các doanh nghiệp xây dựng, lắp đặt
4541/QĐ-UB 23/10/2003 V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thuỷ tinh Tiền Phong
4540/QĐ-UB 23/10/2003 V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Thủy tinh Tiền Phong.
23/2003/QĐ-UB 22/10/2003 Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Đề án Xuất khẩu lao động và chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài giai đoạn 2003-2005
105/2003/NĐ-CP 17/09/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về tuyểndụng và quản lý lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
81/2003/NĐ-CP 17/07/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài
16/2003/TT/BLĐTBXH 06/06/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
12/2003/TT/BLĐTBXH 04/06/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
14/2003/TT/BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
13/2003/TT/BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp
11/2003/TT-BLĐTBXH 22/05/2003 Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2002/TT-BLĐTBXH ngày 12/6/2002 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CP ngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về hợp đồng lao động
373/2003/QĐ-NHNN 22/04/2003 quyết định của thống đốc ngân hàng nhà n-ớc Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 440/2001/QĐ-NHNN ngày 17/4/2001 về việc cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
33/2003/NĐ-CP 02/04/2003 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
16/2003/TT-BTC 14/03/2003 Hướng dẫn nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội năm 2003
06/2003/TT/BLĐTBXH 21/02/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2003 của Chính phủ.
04/2003/TT/BLĐTBXH 20/02/2003 Thông tư Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
110/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
93/2002/NĐ-CP 11/11/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ Luật Lao động về thoả ước lao động tập thể
15/2002/TT-LĐTBXH 31/10/2002 Thông tư Hướng dẫn về chính sách đối với người lao động khi chuyển DOANH NGHIệP nhà nước thành công ty cổ phần theo nghị định số 64/2002/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2002.
4177/QĐ-UB 11/10/2002 V/v giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
4176/QĐ-UB 11/10/2002 V/v xác định giá trị doanh nghiệp thực hiện Giao doanh nghiệp Nhà nước cho tập thể người lao động Xí nghiệp Đồng hồ Sài Gòn
11/2002/TT-LĐTBXH 12/06/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 41/2002/NĐ-CPngày 11/4/2002 của Chính phủ về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
09/2002/TT-BLĐTBXH 11/06/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lí lao động, tiền lương và thu nhập đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
41/2002/NĐ-CP 11/04/2002 Nghị định về chính sách đối với lao động dôi dư do sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước
35/2002-QH10 02/04/2002 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Lao động
205/2002/QĐ-BLĐTBXH 22/02/2002 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
04/2002/TT-BLĐTBXH 09/01/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện quản lý tiền lương và thu nhập đối với doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
03/2002/TT-BLĐTBXH 09/01/2002 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 28/CP ngày 28/3/1997 và Nghị định số 03/2001/NĐ-CP ngày 11/01/2001 của Chính phủ về đổi mới quản lý tiền lương và thu nhập trong doanh nghiệp xây dựng của nhà nước
179/2001/QĐ-TTG 14/11/2001 QĐ thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu cải cách chính sách tiền lương Nhà nước
75/2001/NĐ-CP 19/10/2001 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NDD 46/1999/ND-CP ngày 01/7/1999 và ND 85/1998/ND-CP ngày 20/10/1998 về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động VN làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại VN
76/2001/QĐ-UB 10/09/2001 Về ủy quyền cho thủ trưởng các Sở, Ngành TP , Chủ tịch UBND các quận huyện , Tổng giám đốc các Tổng Cty 90 thuộc TP quyết định cho phép cán bộ công chức , nhân viện ra nước ngoài về việc riêng
61/2001/NĐ-CP 07/09/2001 Quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động khai thác than trong hầm lò
111/2001/QĐ-TTG 25/07/2001 Chế độ tiền lương của Trung tâm giao dịch chứng khoán
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
621/2001/QĐ/BLĐTBXH 03/07/2001 V/v ban hành "Qui chế thực hiện đưa người lao động Việt Nam sang tu nghiệp tại Nhật Bản".
11/2001/TT-BLĐTBXH 01/06/2001 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 37/2001/QĐ-TTg ngày 21/3/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
36/2001/TTLT-BTC-BTCCBCP 25/05/2001 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phục vụ
33/2001/TTLT-BTC-BLĐTBXH 24/05/2001 Hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 16/2000/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 28/02/2000 về chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
440/2001/QĐ-NHNN 17/04/2001 QD cho vay đối với người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
37/2001/QĐ-TTG 21/03/2001 QĐ về nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ cho người lao động tham gia bảo hiểm xã hội
11/2001/QĐ-UB 20/02/2001 QĐ quy định mức tiền đóng góp thay cho một số ngày công lao động công ích
03/2001/CT.UBT 07/02/2001 Tổ chức thi hành Pháp lệnh Nghĩa vụ lao động công ích
01/2001/QĐ-UB 06/02/2001 Chế độ Bảo hiểm xã hội
06/2001/TT-BLĐTBXH 29/01/2001 Thông tư Hướng dẫn tính tốc độ tăng năng suất lao động bình quân và tốc độ tăng tiền lương bình quân trong các doanh nghiệp nhà nước
05/2001/TT-BLĐTBXH 29/01/2001 thông tư Hướng dẫn xây dựng đơn giá tiền lương và quản lý tiền lương, thu nhập trong doanh nghiệp nhà nước
04/2001/TTLT/BLĐTBXH-BTC 18/01/2001 Thông tư liên tịch Hướng dẫn bổ sung các xã được áp dụng chế độ phụ cấp đặc biệt quy định tại Thông tư số 02/LB-TT ngày 25/1/1994 của Liên Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Tài chính
03/2001/TTLT-BLĐTBXH-BTC-UBDTMN 18/01/2001 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực
01/2001/TTLT/BLĐTBXH-TC 16/01/2001 Thông tư Liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 77/2000/NĐ-CP ngày 15/12/2000 của Chính phủ.
03/2001/NĐ-CP 11/01/2001 Sửa đổi bổ sung một số điều NĐ 28/CVP ngày 28/3/1997 về đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các DNNN
02/2001/NĐ-CP 09/01/2001 Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề
01/2001/QĐ/BNN-TCCB 02/01/2001 Thành lập Công ty Dịch vụ và xuất khẩu lao động trực thuộc Tổng Công ty Xây dựng 4
154/2000/QĐ-TTG 31/12/2000 Giao nhiệm vụ xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.
74/2000/QĐ-BCN 22/12/2000 Về việc Phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Hợp tác Đào tạo và Xuất khẩu lao động
77/2000/NĐ-CP 15/12/2000 Điều chỉnh mức lương tối thiểu, mức trợ cấp và sinh hoạt phí đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp, trợ cấp và sinh hoạt phí
144/2000/QĐ-TTG 14/12/2000 Chế độ phụ cấp phục vụ
58/2000/QĐ-BCN 12/10/2000 Thành lập Trung tâm xuất khẩu lao động thuộc Tổng công ty Xây dựng công nghiệp Việt Nam
23/2000/TT-BLĐTBXH 28/09/2000 thông tư Hướng dẫn áp dụng một số chế độ đối với người lao động làm việc trong các trang trại
861/2000/QĐ-BLĐTBXH 29/08/2000 Quyết định của bộ truởng bộ lao động - thương binh và xã hội Về công bố mức tiền lương bình quân chung năm 2000 của các doanh nghiệp nhà nước được giao đơn giá tiền lương
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
19/2000/TT- BLĐTBXH 07/08/2000 Thông tư Hướng dẫn việc xếp lương đối với lao động làm việc ở khu vực khác chuyển đến làm việc tại doanh nghiệp nhà nước
722/2000/QĐ-BLĐTBXH 02/08/2000 Quyết định của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Về việc bổ sung, sửa đổi danh mục trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động làm nghề, công việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại
07/2000/NQ-HĐND 27/07/2000 Nghị quyết của HĐND về việc phê chuẩn quy định mức tiền đóng thay cho mỗi ngày công thực hiện nghĩa vụ lao động công ích hàng năm.
11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC 04/06/2000 Thông Tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp
08/2000/TT/BLĐTBXH 29/03/2000 thông tư Hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
10/2000/NĐ-CP 27/03/2000 V/v quy định tiền lương tối thiểu trong các doanh nghiệp
16/2000/ TTLT-BTC-BLĐ 28/02/2000 Hướng dẫn thực hiện chế độ tài chính đối với người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/ 9/1999 của Chính phủ.
179/2000/QĐ-BLĐTBXH 22/02/2000 Quyết định của bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tạm thời về cấp và quản lý chứng chỉ đào tạo và giáo dục định hướng cho người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
02/2000/BLĐTBXH 18/01/2000 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Quyết định 234/1999/QĐ-TTg ngày 22/12/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01/09/1985
01/2000/TTLT/BLĐTBXH-BTC 17/01/2000 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000-TT-/BLĐTBXH 17/01/2000 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
01/2000/BLĐTBXH 17/01/2000 Thông tư liên tịch Hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội theo Nghị định số 175/1999/NĐ-CP ngày 15/12/1999 của Chính phủ.
32/1999/BLĐTBXH 23/12/1999 Thông tư hướng dẫn thực hiện quyết định số 198/1999/QĐ-TTg ngày 30/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương đối với các ban quản lý dự án đầu tư xây dựng
234/1999/QĐ-TTG 22/12/1999 Về việc tăng tiền lương hưu đối với người nghỉ hưu trước ngày 01 tháng 9 năm 1985.
169/1999/NĐ-CP 03/12/1999 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/CP ngày 03 tháng 10 năm 1996 của Chính phủ về cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
28/1999/TT-BLĐTBXH 15/11/1999 Thông tư Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20 tháng 09 năm 1999 của Chính phủ quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
162/1999/NĐ-CP 09/11/1999 Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 quy định chi tiết một số điều của bộ Luật Lao động về an toàn vệ sinh lao động
152/NĐ-CP 20/09/1999 Quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
152/1999/NĐ-CP 20/09/1999 Quy định việc người lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
22/1999/BLĐTBXH 18/09/1999 Thông tư liên tịch Hướng dẫn quyết toán tiền lương theo thực tế thực hiện bình quân từ trên 2 lần đến 3 lần mức tiền lương bình quân chung của các doanh nghiệp được giao đơn giá tiền lương
20/1999/TT-BLĐTBXH 08/09/1999 Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 121/1999/QĐ-TTg ngày 08/5/1999 của Thủ tướng Chính phủ về tiền lương và thu nhập của Tổng Công ty Điện lực Việt Nam.
19/1999/BLĐTBXH 14/08/1999 Thông tư liên tịch hướng dẫn bổ sung Thông tư số 18/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện trong các doanh nghiệp nhà nước
13/1999/CT-UB 26/07/1999 Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện chế độ BHXH
46/1999/NĐ-CP 01/07/1999 Về sửa đổi một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP, ngày 20 tháng 10 năm 1998 của Chính phủ về tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam ____
14/1999/TT-BLĐTBXH 18/05/1999 Thông tư Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc sản xuất có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
121/1999/QĐ-TTg 08/05/1999 Về tiền lương và thu nhập của Tổng công ty Điện lực Việt Nam
121/QĐ-TTg 08/05/1999 Về tiền lương và thu nhập củaTổng công ty Điện lực Việt Nam
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/TTLT-BLĐTBXH-BYT 17/03/1999 Thông tư liên tịch hướng dẫn bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm độc hại
09/TT-BLĐTBXH 15/03/1999 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 85/1998/NĐ-CP ngày 20/10/1998 của Chính phủ về việc tuyển chọn, sử dụng quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
10/1999/NĐ-CP 01/03/1999 Bổ sung Nghị định số 195/CP ngày 31í12í94 của Chính phủ quy định chỉ tiêu và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thời gian làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
13/1998/TT-TCCP 30/12/1998 Hướng dẫn sửa đổi một số điểm trong Thông tư hướng dẫn về công tác tổ chức và tiền lương của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.
07/1998/TT-TCBĐ 19/12/1998 Hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc biệt thuộc ngành Bưu điện.
85/1998/NĐ-CP 20/10/1998 Tuyển chọn, sử dụng và quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt nam
83/QĐ-TTG 15/04/1998 Chế độ tiền lương và phụ cấp đối với các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát TCT Nhà nước và Doanh nghiệp NN độc lập quy mô lớn
79/QĐ-TTG 09/04/1998 Thành lập Ban chỉ đạo tiền lương Nhà nước
110/1997/NĐ-CP 18/11/1997 NĐ bổ sung hệ số mức lương chức vụ quản lý và phụ cấp lãnh đạo doanh nghiệp ban hành kèm theo Nghị định số 26/CP ngày 23/5/93
06/NH9 10/06/1997 Chỉ thị về việc thực hiện đổi mới quản lý tiền lương thu nhập trong các doanh nghiệp ngân hàng
58/CP 31/05/1997 NĐ. Trả lương và giải quyết các quyền lợi khác cho người lao động tham gia đình công trong thời gian đình công.
11/LĐTBXH-TT 07/04/1997 Thông tư hướng dẫn áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội đối với người làm nghề hoặc công việc thuộc danh mục nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
28/CP 28/03/1997 NĐ đổi mới quản lý tiền lương, thu nhập trong các doanh nghiệp Nhà nuớc.
178/LĐTBXH-QĐ 18/03/1997 Quyết định về việc in, phát hành và quản lý giấy phép lao động cấp cho người nước ngoài
09/9/LĐTBXH-TT 18/03/1997 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
07/7/LĐTBXH-TT 10/03/1997 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ tiền lương đối với công nhân, viên chức xây dựng công trình thuỷ điện YALY
06/6/LB-TT 28/02/1997 Thông tư hướng dẫn chế độ bồi dưỡng đối với công nhân, viên chức một số ngành nghề đặc biệt trong các doanh nghiệp
167/BYT-QĐ 04/02/1997 Quyết định ban hành bổ sung 5 bệnh nghề nghiệp vào danh mục các loại bệnh nghề nghiệp được bảo hiểm
03/3/LĐTBXH-TT 13/01/1997 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 23/CP ngày 18/4/96 của Chính phủ về những quy định riêng đối với lao động nữ
01/1/TT-LĐTBXH 06/01/1997 Thông tư hướng dẫn thủ tục, trình tự xử phạt, việc thu và sử dụng tiền xử phạt hành vi vi phạm pháp luật lao động; giải quyết khiếu nại đối với việc xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
58/CP 03/10/1996 Về cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức ở Việt Nam
32/TCT 06/07/1996 Thông tư hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động
29/CP 08/05/1996 Nghị định về chế độ nghỉ hưu do sắp xếp tổ chức và nhân sự
10/1996/CT-UB 22/04/1996 V/v tiếp tục triển khai thực hiệc chế độ nghĩa vụ lao động công ích hàng năm trong tỉnh
38/CP 01/01/1996 Nghị định quy định xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động
23/CP 01/01/1996 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về những quy định riêng đối với lao động nữ
04/TLĐ 01/01/1996 Chỉ thị về những việc phải làm để thi hành Bộ luật Lao động
92/CP 19/12/1995 Nghị định về giải quyết quyền lợi của người lao động ở doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản
90/CP 15/12/1995 Nghị đinh quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về học nghề
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
812/TTg 12/12/1995 Quyết định về việc bổ sung đối tượng hưởng trợ cấp mất sức lao động dài hạn; trợ cấp thêm đối với người hưu trí cô đơn và công nhân viên chức là công nhân chuyển ngành về hưu
81/CP 23/11/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
72/CP 31/10/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
832/CV-TCCB 26/10/1995 Công văn về thủ tục hồ sơ để xét hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
56/TC-CV 16/09/1995 Thông tư quy định chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm đối với lao động nghệ thuật xiếc
41/CP 06/07/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
11/LĐTBXH-TT 03/05/1995 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 179/CP của Chính phủ về tiền lương đối với lao động Việt Nam làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
32/TC/TCĐN 21/04/1995 Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 44-TC/TCĐN ngày 21/5/1994 quy định chế độ phụ cấp đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài
10/LĐTBXH-TT 19/04/1995 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 197/CP của Chính phủ về tiền lương
07/LĐTBXH/TT 11/04/1995 Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Bộ luật lao động ngày 23/6/1994 và Nghị định số 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
05/5/LĐTBXH-TT 07/03/1995 Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
07/CP 20/01/1995 Nghị định quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
06/CP 20/01/1995 Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
06/CP 01/01/1995 Nghị định quy định chi tiết một số Điều của Bộ Luật lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
198/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
197/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương
196/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
195/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
15/BXD-QLN 25/08/1994 Thông tư sửa đổi Thông tư số 27/LB-TT ngày 31-12-1992 của Liên Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Tài chính- Xây dựng hướng dẫn thực hiện nhà ở vào tiền lương
35/L/CTN 05/07/1994 Bộ luật Lao động
21/LB/TT 18/06/1994 Thông tư hướng dẫn thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội theo hình thức bắt buộc
215/TTg 07/05/1994 Chỉ thị về những công việc cần làm để thực hiện Nghị định số 43-CP ngày 22-06-1993 của Chính phủ quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
11/LBTT 31/03/1994 Thông tư hướng dẫn nâng bậc lương năm 1993 đối với công chức, viên chức xếp lương theo Nghị định số 25-CP ngày 23-05-1993 của Chính phủ
05/CP 26/01/1994 Nghị định quy định tạm thời việc thực hiện mức lương mới đối với người đương nhiệm trong các cơ quan của NN, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp; điều chỉnh mức lương hưu, mức trợ cấp đối với các đối tượng CSXH
28/LB/TT 02/12/1993 Thông tư hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới đối với công nhân, viên chức trong các doanh nghiệp
24/LB/TT 13/07/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp đắt đỏ
23/LĐTBXH/TT 07/07/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại, nguy hiểm
43/CP 22/06/1993 Nghị định quy định tạm thời chế độ bảo hiểm xã hội
27/CP 23/05/1993 Nghị định quy định tạm thời việc điều chỉnh mức lương hưu và mức trợ cấp đối với các đối tượng hưởng chính sách xã hội
26/CP 23/05/1993 Nghị định quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp
239/TTg 23/05/1993 Chỉ thị về triển khai chế độ tiền lương mới
04/LĐTBXH/TT 18/03/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12 tháng 05 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động
109/LĐTBXH/QĐ 05/03/1993 Quyết định về hệ số trượt giá để tính đơn giá tiền lương trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
04/LĐTBXH/TT 01/01/1993 Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 165-HĐBT ngày 12 tháng 05 năm 1992 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh hợp đồng lao động
27/LB/TT 31/12/1992 Thông tư hướng dẫn thực hiện việc đưa nhà ở vào tiền lương
118/TTg 27/11/1992 Quyết định về giá cho thuê nhà ở vào tiền lương
117/TTg 27/11/1992 Quyết định về trợ cấp tiền học trong tiền lương
165/HĐBT 12/05/1992 Nghị định quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động
242/LĐTBXH-QĐ 05/05/1992 Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
370/HĐBT 09/11/1991 Nghị định ban hành Quy chế về đưa người lao động Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
110/QĐ/LB 03/04/1991 Quyết định liên Bộ về hệ số trượt giá dùng để tính toán đơn giá tiền lương trong sản xuất kinh doanh
02/TT/LB 05/03/1991 Thông tư hướng dẫn việc giải quyết chính sách đối với lao động khi giải thể xí nghiệp quốc doanh
15/LĐTBXH/TT 29/10/1990 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực, thâm niên và chính sách trợ cấp một lần đối với công nhân, viên chức công tác ở miền núi
44/A-LCT/HĐNN8 10/09/1990 Pháp lệnh Hợp đồng lao động
317/CT 01/09/1990 Quyết định về chấn chỉnh quản lý tiền lương, tiền thưởng trong các cơ sở kinh tế quốc doanh
365/LĐTBXH/QĐ 29/08/1990 Quyết định về mức lương tối thiểu của lao động trong các xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
36/CT 05/02/1990 Quyết định về chính sách thuế đối với lao động sản xuất trong nhà trường
01/TT/LB 12/01/1989 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 202-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh
02/LĐTBXH/TT 02/02/1988 Thông tư hướng dẫn bổ sung điều kiện nghỉ hưu
01/LĐTBXH/TT 09/01/1988 Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 217-HĐBT ngày 14-11-1987 của Hội đồng Bộ trưởng về lao động - tiền lương và xã hội
202/HĐBT 01/01/1988 Quyết định về tiền lương công nhân, viên chức sản xuất, kinh doanh khu vực quốc doanh và công tư hợp doanh
33/TT/LB 25/06/1987 Thông tư quy định về thời gian nghỉ việc được hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội thay lương đối với cán bộ, công nhân viên chức mắc các bệnh cần chữa dài ngày
07/LĐ/TT 06/02/1987 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thu hút
04/LĐ/TT 12/01/1987 Thông tư hướng dẫn thực hiện quyền tự chủ của các đơn vị kinh tế cơ sở về tiền lương, tiền thưởng
133/HĐBT 01/11/1986 Quyết định bổ sung, sửa đổi một số điểm về chế độ ốm đau, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đối với công nhân viên chức
13/LĐ/TT 06/10/1986 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi
11/LĐ/LL 02/10/1986 Thông tư hướng dẫn thi hành chế độ phụ cấp thâm niên vượt khung
10/LĐ/TT 30/09/1986 Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng và nâng bậc nghề công nhân
97/CT 14/04/1986 Quyết định về việc điều chỉnh một số chế độ về tiền lương
03/TT/LB 22/02/1986 Thông tư hướng dẫn về định mức lao động, mức chi phí tiền lương của đơn vị sản phẩm và kế hoạch hoá quỹ tiền lương đối với xí nghiệp
01/TC/HCVX 08/01/1986 Thông tư quy định chế độ phụ cấp tiền tàu xe cho công nhân viên chức
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
85/CT 01/03/1985 Chỉ thị về định mức lao động và đơn giá tiền lương cho đơn vị sản phẩm
235/HĐBT 01/01/1985 Nghị định về cải tiến chế độ tiền lương của công nhân, viên chức và các lực lượng vũ trang
92/HĐBT 01/01/1984 Quyết định về chế độ nghỉ hưu sau khi đẻ đối với nữ công nhân viên chức Nhà nước
74/HĐBT 01/01/1984 Chỉ thị về việc nâng bậc lương năm 1984 cho cán bộ, viên chức Nhà nước
154/HĐBT 01/01/1983 Nghị quyết về việc hoàn chỉnh công tác khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động trong hợp tác xã và tập đoàn sản xuất nông nghiệp
51/CT 11/03/1982 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên của một số ngành sản xuất vật chất
40/CT 01/03/1982 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân viên ngành sản xuất xi măng
111/CT 01/01/1982 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với công nhân, viên chức các ngành sản xuất
250/CT 11/11/1981 Quyết định về một số chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với ngành khai thác than
21/HĐBT 08/08/1981 Quyết định bổ sung một số điểm về chế độ hưu trí và nghỉ việc vì mất sức lao động đối với công nhân, viên chức Nhà nước và quân nhân
21/TTg 01/01/1981 Chỉ Thị về việc nâng bậc lương năm 1981 cho công nhân, cán bộ, nhân viên Nhà nước
166/HĐBT 01/01/1981 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số khoản phụ cấp lương
22/TT-LB 24/06/1975 Hướng dẫn một số vấn đề về lao động đối với các hợp tác xã mở rộng diện tích phát triển nông, lâm nghiệp ở trung du và miền núi
16/LĐ-TT 17/04/1975 Hướng dẫn thi hành phụ cấp lương cho công nhân, viên chức ngành địa chất
15/LĐ-TT 17/04/1975 Hướng dẫn thi hành phụ cấp lương cho công nhân, viên chức trong ngành sản xuất muối
12/TT-LB 24/03/1975 Hướng dẫn thi hành chế độ bắt buộc lao động theo Quyết định số 201/CP ngày 30-8-1974 của Hội đồng Chính phủ
9/LĐ-TT 18/03/1975 Hướng dẫn việc thực hiện chế độ phụ cấp thợ đặc biệt giỏi
7/LĐ-TT 01/03/1975 Giải thích và hướng dẫn việc sắp xếp và sử dụng hợp lý lực lượng cán bộ công nhân, viên chức qua chấn chỉnh tổ chức sản xuất và thực hiện tinh giản bộ máy quản lý trong khu vực nhà nước
6/LĐ-TT 28/02/1975 Hướng dẫn việc làm và sử dụng sổ lao động cho công nhân, viên chức Nhà nước theo Nghị định số 97/CP ngày 2 tháng 5 năm 1974 của Hội đồng Chính phủ
08/CP 01/01/1960 Nghị định về việc cấp giấy đăng ký cho thợ và người lao động ngoài biên chế Nhà nước
07/CP 01/01/1960 Nghị định về việc cấp sổ lao động cho người lao động trong biên chế Nhà nước
440/TTg 09/12/1959 Chỉ thị về việc chỉnh đốn chế độ tổng hợp và quản lý kế hoạch lao động tiền lương, quản lý quỹ tiền lương
56 29/04/1946 Sắc lệnh về quyền hưởng lương của công nhân trong ngày nghỉ lễ lao động (mồng 1 tháng 5 dương lịch)

Rất dài, tôi phải mất cả 1 buổi làm việc để lọc ra các văn bản bản này. Nhưng nếu đọc kỹ sẽ thấy được sự phát triển của thị trường lao động nước từ khi bắt đầu lập nước đến giờ.

2 thoughts on “Danh mục các văn bản pháp luật rút gọn liên quan đến lao động tiền lương ở các doanh nghiệp cập nhật 19/8/2014

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *