Update thư viện tài liệu quản trị nhân sự iCPO

Thân gửi anh chị em,

Cường xin gửi cả nhà các bản update Thư viện tài liệu iCPO. Anh chị em vui lòng xem ở dưới và click vào rồi tải xuống. Khi có update mới thì bản đã update trong đợt trước sẽ trở thành bản bình thường được tải tại: http://blognhansu.net.vn/tai-lieu-ve-nhan-su/quyen-loi-thanh-vien-cap-do-1/.

Trân trọng!

Đợt update 09/04/2017: Chi tiết vui lòng xem tại đây: http://blognhansu.net.vn/2017/04/09/update-thu-vien-icpo-bo-sung-them-bo-tai-lieu-moi-phien-ban-090417/

BTL04 - Quan tri Nhan su cua cong ty Thep ( Tải xuống )
BTL14 – Bo tai lieu dao tao noi bo ( new ) (click)
BTL33 - Tai lieu xay dung luong 3P ( Tải xuống )
BTL43 - Bao cao ke hoach nhan su (click)

Đợt update 05/01/2017: Chi tiết vui lòng xem tại đây: http://blognhansu.net.vn/2017/01/05/update-thu-vien-icpo-bo-sung-them-bo-tai-lieu-moi-phien-ban-050117/

BTL04 - Quan tri Nhan su cua cong ty Thep ( Tải xuống )
BTL27 - Luat Lao dong - Viec lam - Bao hiem xa hoi ( Tải xuống )
BTL33 - Tai lieu xay dung luong 3P ( Tải xuống )
BTL35 - Thu vien tai lieu ve Core Competencies ( Tải xuống )
BTL44 - Khao sat luong ( Tải xuống )

BTL51 - Bieu mau bao cao thong tin nhan su tap doan ( Tải xuống - Member only )

Pin It