Học thuyết XYZ trong Quản trị Nhân sự

Học thuyết XYZ là một trong những khía cạnh quan trọng trong quản trị nhân sự. Nhà quản lý nổi tiếng Douglas McGregor đưa ra học thuyết XYZ như một cách nhìn mới về con người và cách họ nên được quản...