Các loại phúc lợi theo luật cần có

Khi tìm hiểu luật, chúng ta sẽ thấy có những khoản bắt buộc phải đóng. Tuy nhiên khi nhìn trên góc độ đãi ngộ thì đây có thể coi là khoản phúc lợi trả trực tiếp hoặc gián tiếp cho người lao động. Góc...