Hệ thống tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P là gì?

“Đãi ngộ” là một động từ mang nghĩa là cho hưởng các quyền lợi theo chế độ tương xứng với sự đóng góp.

Hệ thống Tổng đãi ngộ 3p: Là tập hợp các yếu tố về đãi ngộ tương xứng cho người lao động đảm bảo tuân theo luật, linh hoạt và có tính tạo động lực (đảm bảo các nhu cầu và giải quyết các bài toán về quản trị nhân sự)

Về cơ bản, hệ thống này bao gồm toàn bộ các đãi ngộ tài chính và phi tài chính.

Đãi ngộ phi tài chính là toàn bộ các yếu tố liên quan đến:
* Môi trường làm việc
+ Danh tiếng công ty
+ Giá trị, văn hóa doanh nghiệp
+ Cơ hội nghề nghiệp
+ Điêu kiện làm việc
+ Thời gian linh hoạt

* Công việc
+ Nhiệm vụ yêu thích
+ Trách nhiệm mong muốn
+ Cơ hội thăng tiến
+ Động viên, khích lệ
+ Hoàn thành, đánh giá đúng

Đãi ngộ tài chính được chia thành 2 nhóm tài chính trực tiếp và tài chính gián tiếp:
* Tiền trực tiếp (cash)
+ Thưởng ngắn hạn
- Thưởng năng suất
- Thưởng thành tích
- Thưởng hoa hồng
+ Các khoản tiền mặt khác
- Phụ cấp nhà
- Phụ cấp đi lại
- Phụ cấp xe
….
+ Lương
- Lương cơ bản
- Lương thêm giờ
- Lương trách nhiệm

* Không trực tiếp (non-cash)
+ Phúc lợi:
- Bảo hiểm bắt buộc
- Bảo hiểm tự nguyện
- Ngày nghỉ
- Du lịch
- Thẻ câu lạc bộ
- Cho vay mua nhà
- Xe ô tô
+ Thưởng dài hạn
- Cổ phiếu
- Cổ tức
- Chia lợi nhuận

Hệ thống Tổng đãi ngộ theo mô hình lương 3P (Tổng đãi ngộ 3P) lấy chính sách lương 3P làm “linh hồn”. Đây là đường lối, nguyên tắc, cách thức chi trả thu nhập cho người lao động theo 3 yếu tố cơ bản:
(1) Position (trả lương theo vị trí),
(2) Person (trả lương theo năng lực cá nhân),
(3) Performance (trả thưởng theo thành tích hay hiệu quả công việc).

Mục tiêu của hệ thống:
- Phục vụ hiệu quả cho chiến lược công ty.
- Duy trì và thu hút nhân viên.
- Tạo động lực, tăng hiệu quả làm việc.
- Phát triển năng lực tổ chức và cá nhân.

Hệ thống cần đảm bảo:
- Cầu thị: Đáp ứng theo luật, người lao động đủ sống.
- Cảm hứng: Gắn với nỗ lực, hiệu quả và năng lực từng người.
- Cân đối: Trong ngân sách cho phép.
- Cân bằng: Tương đương với mức lương trung bình của thị trường.
- Cam kết: Khuyến khích nhân viên gắn bó với tổ chức

Để hệ thống đãi ngộ đảm bảo thì cần ...?
* Tuân theo nguyên tắc xây dựng Hệ thống QTNS:
- Linh hoạt
- Theo luật
- Có tính tạo động lực (Theo thuyết tạo động lực)
* Đáp ứng nhu cầu các bên

Xem bài Tổng thể xây dựng Hệ thống QTNS đáp ứng DN bài bản là như thế nào? (http://blognhansu.net.vn/?p=20783)

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)
Tư vấn xây dựng hệ thống QTNS bài bản

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *