Vậy có nếu công ty lỗ hay lãi có ảnh hưởng đến con số % thưởng lương tháng 13 không?

Lương thứ 13 = 65% , vậy có nếu công ty lỗ hay lãi có ảnh hưởng đến con số % thưởng không?

Trả lời: Câu hỏi này xuất phát từ bối cảnh giải quyết bài toán: Ở Việt Nam mọi người có tâm lý muốn có lương tháng thứ 13 (tức thưởng cuối năm). Vì thế khi xây dựng chính sách thưởng, chúng ta sẽ trích 1 phần của thưởng P3 ra để làm thưởng lương tháng thứ 13.

Cụ thể: Thưởng lương tháng 13 = % thưởng P3 trích ra * 12 tháng.
% thưởng P3, tùy theo độ lớn mà trích ra x%. Trong câu hỏi, có lẽ P3 ít nên cần phải trích ra 65% thưởng.

Khi có mức thưởng lương tháng 13, tùy vào quan điểm chúng ta sẽ tiếp tục chế biến. Như tôi thì sẽ quy định: Thưởng lương tháng 13 = % hoàn thành KPI năm * mức thưởng lương tháng 13.
Tôi không cần biết công ty lỗ hay lãi, chỉ cần nhân viên đạt >= 60% KPI năm là tôi thưởng.

Tuy nhiên, đó là công ty tôi, còn công ty khác thì tùy. Chúng ta quay trở về tổng thể cách làm chính sách lương 3P của tôi rồi bàn tiếp. Cách của tôi là:
- Bước 1: Tính toánh chính sách lương 3P cho từng bộ phận theo vị trí trong giả định (hộp đen).
- Bước 2: Đưa chính sách đã được tính toán để cân đối giữa chi phí và quỹ vận hành bộ phận mà công ty trích theo doanh thu. Nếu quỹ vận hành bộ phận >= chi phí thì tức là chính sách tốt. Nếu ngược lại thì phải tìm cách điều chỉnh chính sách hoặc cắt giảm bớt người.

Khi đã xong việc tính toán chính sách, công ty có thể gắn nhân viên với tình hình kinh doanh bằng cách đưa ra chính sách có yếu tố lỗ hoặc lãi vào thưởng. Tức chúng ta có công thức thưởng: Thưởng lương tháng 13 = % hoàn thành KPI * mức thưởng lương tháng 13 * % hoàn thành mục tiêu lợi nhuận.

Lưu ý: Khi gắn thưởng nhân viên với việc lỗ hay lãi thì đồng nghĩa với việc cần công khai doanh thu và chi phí. Nếu công ty không công khai và cứ áp 1 con số bất kì thì việc thưởng này sẽ ít nhiều mất đi động lực bên ngoài cho nhân viên.

Nguyễn Hùng Cường (kinhcan24)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *