Các tiêu chí đánh giá giá trị công việc

Hôm nay tình cờ thế nào tôi lại thấy anh bạn chia sẻ 2 cái ảnh đúng chuyên môn nên mạn phép đưa về blog để cả nhà cùng đọc. Dưới đây là các bức ảnh:

Đây là ảnh 1 - tính tỷ trọng của các tiêu chí. Bức ảnh này, tác giả sử dụng phương pháp so sánh cặp để tính. Cụ thể, chúng ta sẽ so sánh dòng và cột. Nếu:
- Dòng quan trọng lớn hơn cột thì: 2 điểm
- Dòng quan trọng bằng cột thì : 1 điểm
- Dòng quan trọng kém cột thì: 0 điểm
Phương pháp này sử dụng thông lệ của Anh.

Đây là ảnh 2 - xếp hạng giá trị các vị trí. Để ra bảng xếp hạng này, tác giả đã đánh giá vị trí xem vị trí đó ở mức mấy cho từng từng tiêu chí. Sau khi có cấp cuả từng tiêu chí, tác giả sẽ lấy đó làm căn cứ quy đổi ra điểm rồi tính tổng điểm.

Tiện tay, tôi cũng lọc cọc gõ lại bức ảnh để lưu lại kỷ niệm. Để ra kết quả của 2 bức anh trên, theo tôi, anh tác giả đã đi theo các bước sau:

Bước 1: Xác định bộ tiêu chí. Các tiêu chí đánh giá giá trị công việc

A. Năng lực cần thiết tối thiểu"
A1. Trình độ học vấn
A2. Kinh nghiệm cần thiết để thực hiện công việc
A3. Khả năng sử dụng và khai thác thiết bị

B. TRách nhiệm:
B1. Phạm vi ảnh hưởng đến các lĩnh vực hoạt động
B2. Mức độ ảnh hưởng đến công việc của người khác
B3. Ảnh hưởng của các quyết định

C. Đặc tính công việc:
C1. Mức độ làm chủ công việc
C2. Tính phức tạp và biến đổi trong công việc
C3. Dạng lao động

D. Mối quan hệ:
D1. Quan hệ làm việc nội bộ
D2. Quan hệ làm việc bên ngoài

E. Môi trường và điều kiện làm việc:
E1. Tiêu hao lao động về thể lực
E2. Tiêu hao trí lực
E3. Môi trường và điều kiện làm việc

Bước 2: Sử dụng phương pháp so sánh cặp để tính tỷ trọng của các tiêu chí (ảnh 1)
Bước 3: Xác định cấp độ và điểm cho các cấp độ cho các tiêu chí ở trên
Bước 4: Đánh giá cấp độ cho các vị trí và tính tổng điểm để xếp hạng giá trị các vị trí (ảnh 2)

Tí rảnh, tôi sẽ làm ra file excel gõ lại và điền nốt phần thiếu của các bức ảnh : D

Nguyễn Hùng Cường

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *