Các tiêu chí đánh giá giá trị công việc

Hôm nay tình cờ thế nào tôi lại thấy anh bạn chia sẻ 2 cái ảnh đúng chuyên môn nên mạn phép đưa về blog để cả nhà cùng đọc. Dưới đây là các bức ảnh: Đây là ảnh 1 - tính tỷ trọng của các tiêu chí. Bức...