Thời gian “người lao động đã làm việc thường xuyên” là thời gian làm việc thực tế hay trên hợp đồng ?

Nhân việc viết bài : http://blognhansu.net/2014/12/08/nen-lam-gi-khi-cong-ty-bao-viet-email-xin-nghi-va-chuyen-vi-tri-lam-viec-cua-nguoi-lao-dong/ tôi có được bạn Tép trên facebook giới thiệu về 1 công văn của bộ giải thích câu "người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên" trong khoản 1 điều 49. Công văn này được ra đời ngày 28/10/2014, cũng mới đây tuy đã cách 1 tháng. Mọi người ai chưa đọc thì đọc để update thông tin nhé.

Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

1. Người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương.

Cả nhà ơi: "người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên" thời gian này là thời gian tính trên thực tế người lao động làm hay là tính trên hợp đồng lao động ? Tức là nếu người lao động ký hợp đồng 12 tháng nhưng chỉ làm 1 tháng thì khi trợ cấp mất việc sẽ tính dựa vào 12 tháng của hợp đồng hay 1 tháng thực tế.

Nếu tính 12 tháng thì phải trợ cấp 2 tháng lương nhưng nếu tính 1 tháng thì không phải trợ cấp đúng không cả nhà ?

Trả lời:

Công văn Số: 4030/LĐTBXH-LĐTL
V/v hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm.
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng

Trả lời văn bản số 1320CV/LĐTBXH ngày 19/8/2014 của Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hải Phòng về việc giải quyết chế độ trợ cấp mất việc làm, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 49 Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động trả trợ cấp mất việc làm cho người lao động đã làm việc thường xuyên cho mình từ 12 tháng trở lên mà bị mất việc làm theo quy định tại Điều 44 và Điều 45 của Bộ luật này, mỗi năm làm việc trả 01 tháng tiền lương nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương; thời gian làm việc để tính trợ cấp mất việc làm là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Theo nội dung công văn số 1320CV/LĐTBXH thì trường hợp người lao động A có thời gian làm việc thường xuyên cho doanh nghiệp từ 01/10/2008 đến 31/7/2014 là 5 năm 10 tháng (từ đủ 12 tháng trở lên), khi người lao động A bị mất việc làm, người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp mất việc làm ít nhất bằng 02 tháng tiền lương.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để Sở biết và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện./.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ LAO ĐỘNG - TIỀN LƯƠNG

Tống Thị Minh

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Phạm Minh Huân (để b/c);
- Lưu: VT, Vụ LĐTL.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *