Cách xây dựng khung năng lực.

Ngày hôm nay, Nhung thấy trên diễn đàn có bạn hỏi về việc nên đánh giá những kỹ năng mềm gì với vị trí nhân viên văn phòng, bởi vì có rất nhiều kỹ năng mềm cần thiết đối với nhân viên văn phòng. Qua ...

Mô hình năng lực Khung năng lực là một cấu trúc xác định những năng lực các thành viên cần có để có thể làm việc trong một tổ chức như một bộ phận cấu thành. Vậy theo các anh chị, làm thế nào để xây ...

Năng lực (Competency) là gì

🌻 Năng lực là sự tổng hợp những thuộc tính của cá nhân con người, thể hiện ra ngoài là những hành vi, đáp ứng những yêu cầu của hoạt động và đảm bảo cho hoạt động đạt được những kết quả cao. ...