MBO và quy trình quản lý theo mục tiêu

Quản trị theo mục tiêu (MBO) chính là một hệ thống quản trị liên kết mục tiêu của tổ chức với kết quả công việc của mỗi cá nhân và sự phát triển của tổ chức với sự tham gia của tất cả các cấp bậc quả...