Chuyện về anh Lương …

Anh Lương ! Anh Lương về, thầy u mừng lắm, nhìn anh mà rưng rưng nước mắt. Dạo này về anh gầy sút đi một ít, vẫn cao như vậy nhưng mỏng người hơn. Nhìn anh, em quặn cả một khú...