Quy trình và các bước khảo sát lương

Đọc đến bài này, bạn đã đi tới bước xác định thang và chính lương theo năng lực P2 trong hành trình xây dựng chính sách lương theo 3P. Trong bước trước (xây dựng thang và chính sách lương theo giá tr...

Khảo sát tỷ lệ Quỹ lương / doanh thu

Thân gửi cả nhà. Nhân có anh chị hỏi về quỹ lương nên Cường có làm cái khảo sát nhanh tỷ lệ Quỹ lương / doanh thu. Khảo sát này giúp các công ty có cơ sở để xây dựng quỹ lương. Đây là khảo sát dành c...