Xây dựng sự hiểu biết chung về môi trường của tổ chức

Trước khi xây dựng chiến lược cho tổ chức, chúng ta luôn phải tiến hành đánh giá chung về tổ chức.

Đánh giá nhằm phát hiện ra tác động, khuynh hướng, cơ hội và đe dọa từ môi trường bên ngoài. Từ đó xem xét sự phù hợp của tổ chức với khách hàng và các bên liên quan.

👠 Có 3 bước đánh giá

Bước 1: Xem xét lại các yếu tố chiến lược bao gồm tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, cách kế hoạch, các phân tích để đảm bảo sự thỏa đáng.

Bước 2: Rà soát môi trường và khảo sát thị trường.

Bước 3: Xây dựng hoặc làm lại cho phù hợp các chiến lược tầm cao.

🍉 Xem xét các yếu tố chiến lược.

Tiêu chí thực hiện: không làm lại những gì đã có.

Yếu tố chiến lược có thể đã hình thành trong doanh nghiệp tại những thời điểm khác nhau, bởi những những con người khác nhau tuy nhiên chúng chưa được tập hợp lại. Có thể phòng Marketing đang giữ những nghiên cứu và phân tích thị trường, khách hàng và đối thủ cạnh tranh. Phòng nhân sự đã thu thập các dữ liệu về kỹ năng, năng lực nhân viên …

Sản phẩm đầu ra: ma trận kẽ hở chiến lược (là tổng hợp những chiến lược đã có, đánh giá lại chúng xem những gì phù hợp, chưa có cần xây dựng hay cần chỉnh sửa những chiến lược đã được tạo ra).

🍉 Rà soát môi trường & khảo sát thị trường

Quy trình khảo sát sẽ bắt đầu với bức hình lớn về môi trường mà tổ chức đang hoạt động sau đó xuống dần những mức thấp hơn theo giai đoạn.

Quy trình sẽ bao gồm 2 loại

- Phân tích bên ngoài.

- Phân tích bên trong.

Một số công cụ có thể sử dụng trong giai đoạn này là: bảng hỏi, phỏng vấn, phân tích SWOT, nghiên cứu thị trường …

🍉 Xây dựng và làm lại cho phù hợp các yếu tố chiến lược.

3 yếu tố chiến lược tâm cao bao gồm: sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi.

Kết thúc bước đánh giá này, chúng ta sẽ có:

- Ma trận kẽ hở chiến lược.

- Điểm mạnh, điểm yếu, thách thức và cơ hội.

- Tổng kết phân tích bên ngoài (Pestle)

- Xác định và phân tích khách hàng và các bên có liên quan.

- Đánh giá văn hóa

- Đánh giá mô hình trưởng thành về chiến lược (SMMM).

- Tuyên bố sứ mệnh

- Tuyên bố tầm nhìn

- Phân tích và câu chuyện “Bức tranh trong tương lai”

- Các giá trị cốt lõi.

Để hoàn thành giai đoạn này sẽ mất khá nhiều thời gian. Tuy nhiên, giai đoạn này làm càng kỹ, thì kết quả và kế hoạch triển khai càng sát với thực tế của doanh nghiệp.

Người viết: Lưu Thị Kim Nhung

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *