Cơ cấu tổ chức là gì ?

Rảnh rỗi viết về từ khóa "Cơ cấu tổ chức".

Cơ cấu tổ chức là hệ thống các nhiệm vụ, mối quan hệ báo cáo và quyền lực nhằm duy trì sự hoạt động của tổ chức. Cơ cấu tổ chức xác định cách thức phân chia, tập hợp và phối hợp các nhiệm vụ công việc trong tổ chức nhằm đạt được mục tiêu của tổ chức.

Tức là cơ cấu tổ chức, có thể hiểu là bao gồm:
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức là hình vẽ thể hiện vị trí, mối quan hệ báo cáo và các kênh thông tin (giao tiếp) chính thức trong tổ chức. Sơ đồ cơ cấu tổ chức biểu thị mối quan hệ chính thức giữa những người quản lý ở các cấp với những nhân viên trong tổ chức. Sơ đồ cơ cấu tổ chức định dạng tổ chức và cho biết mối quan hệ báo cáo và quyền lực trong tổ chức. Sơ đồ cơ cấu tổ chức cho biết số cấp quản lý, cấp quyền lực tồn tại trong tổ chức.

Các đường nối các vị trí trong sơ đồ cơ cấu cho thấy các kênh thông tin chính thức được sử dụng để thực hiện quyền lực trong tổ chức.

- Mô tả nhiệm vụ cơ bản của các phòng ban: là dòng văn bản miêu tả lại các nhiệm vụ của từng bộ phận.
- Mô tả công việc, quyền hạn trách nhiệm cho các vị trí trong sơ đồ cơ cấu tổ chức.
- Quy trình làm việc của các phòng ban

Tóm lại khi nói đến cơ cấu tổ chức có thể hình dung là 1 bộ gồm những file:
- Sơ đồ cơ cấu tổ chức
- Nhiệm vụ các phòng ban
- Mô tả công việc các vị trí
- Quy trình làm việc của các phòng ban

Cơ cấu tổ chức phải đảm bảo:
- Bố trí, sắp xếp và phối hợp hiệu quả các hoạt động của con người trong tổ chức nhằm đạt mục tiêu chung.
- Nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực tổ chức, góp phần tăng cường hoạt động chung của tổ chức.
- Quản lý và kiểm soát các hoạt động của tổ chức.

Nguyễn Hùng Cường | kinhcan24 | blognhansu.net.vn

One thought on “Cơ cấu tổ chức là gì ?

  1. Nguyễn Thắng 07.10.2018 at 09:51 - Reply

    Trong cơ cấu tổ chức nét liền và nét đứt đó có ý nghĩa gì thế ad

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *