Các lỗi thường gặp trong quá trình đánh giá nhân sự

Cả nhà khi đánh giá có ai bị một trong 5 lỗi sau khi đánh giá không ? Thật tiếc là tôi chắc chắn bạn sẽ bị ít nhất 1 trong 5 lỗi này khi đánh giá. Con người mà. Có phải máy móc đâu. Vì thế người ta mới sinh ra các bộ tiêu chí đánh giá để tránh lỗi mang tính con người nay.

Lỗi "hào quang" Người đánh giá cho điểm cao về mọi mặt công việc dựa trên việc người nhân viên hoàn thành một cách ấn tượng trong một chức năng công việc mà thôi. Ví dụ: người đánh giá là người không ưa sự chậm trễ, cho điểm cao trên mọi phương diện công việc cho một nhân viên có tính nhanh nhẹn mà chỉ đơn thuần dựa trên đặc tính này mà thôi.

Lỗi "đánh đồng" Đây là lỗi ngược lại của lỗi "hào quang". Người đánh giá cho điểm thấp về mọi phương diện đối với nhân viên, chỉ vì nhân viên đó không làm tốt trên một phương diện mà thôi.

Lỗi ấn tượng đầu tiên Nhận định tích cực hoặc tiêu cực về nhân viên ngay từ đầu khi mới đánh giá nhân viên, và để cho ấn tượng tích cực hoặc tiêu cực đó tác động đến những đánh giá sau này về kết quả công việc của nhân viên này.

Lỗi "ấn tượng cuối cùng" Đối lập lại với lỗi ấn tượng đầu tiên, tức là coi kết quả công việc ở thời điểm cuối cùng trong thời kỳ đánh giá có tác động quá lớn đến việc nhận định và đánh giá nhân viên đó trong cả quá trình.

Lỗi khoan dung Thường xuyên đánh giá một nhân viên cao hơn mức người đó đáng ra được nhận.

Lỗi nghiêm khắc Đối lập với lỗi khoan dung, tức là thường xuyên đánh giá một nhân viên thấp hơn mức người đó lẽ ra được nhận.

Lỗi dung hòa Tránh việc đánh giá nhân viên ở các mức độ cao nhất hoặc thấp nhất

Lỗi nhân bản Đánh giá tốt hơn cho những cá nhân giống người đi đánh giá về mặt hành vi và/hoặc tính cách

Lỗi vết dầu loang Tiếp tục đánh giá thấp một nhân viên vì những lỗi người đó đã mắc phải trong những kỳ đánh giá trước đó.

Khi đánh giá, cả nhà cố gắng công bằng nhé. Nguồn: Compensation, Milovich – Newman, Sixth edition, McGraw-Hill International edition Management & Organization Series

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *