BTL04 – Quan tri Nhan su cua cong ty Thep (Ver 2.0)

Không biết ACE đã có bộ quy trình đầy đủ biểu mẫu như thế này chưa nhỉ?

Quy chế tổ chức phòng nhân sự
- Quy chế tổ chức
- Mô tả công việc
- Mẫu báo cáo kế hoạch

NS - 01 - Quy trình tuyển dụng nhân sự
- NS - 01 - Quy trinh tuyen dung nhan vien
- NS - 01 - BM13 - Thong bao tuyen dung
- NS - 01 - BM12 - Bang danh gia ket qua phong van
- NS - 01 - BM11 - Thu moi phong van
- NS - 01 - BM10 - Danh sach cau hoi phong van
- NS - 01 - BM09 - Danh sach ung vien tham gia phong van
- NS - 01 - BM08 - Thong bao khong tuyen dung
- NS - 01 - BM07 - Danh sach ket qua lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM06 - Ban tu khai ung vien
- NS - 01 - BM05 - Thu moi lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM04 - Ke hoach tuyen dung nhan su cty
- NS - 01 - BM04 - Danh sach ung vien lam bai kiem tra
- NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
- NS - 01 - BM02 - To trinh bo sung nhan su dot xuat
- NS - 01 - BM01 - Ke hoach tuyen dung don vi 6 thang
- Ke hoach tuyen dung quy 1 nam 2008 (run)

NS - 02 - Quy trình tuyển dụng nhân sự cao cấp
NS - 02 - Quy trinh tuyen dung nhan su cap cao

NS - 03 - Quy trình thử việc học việc
NS - 03 - BM01 - Quyet dinh tiep nhan nhan vien
NS - 03 - BM02 - Hop dong thu viec
NS - 03 - BM03 - Ke hoach chuan bi thu viec
NS - 03 - BM04 - Bien ban ban giao cong cu tai san
NS - 03 - BM05 - Chuong trinh thu viec
NS - 03 - BM06 - Bang danh gia ket qua thu viec
NS - 03 - BM07 - Hop dong lao dong
NS - 03 - Quy trinh thu viec, hoc viec

NS - 04 - Quy trình thực tập
NS - 04 - Quy trinh thuc tap
NS - 04 - BM07 - Bang danh gia ket qua thuc tap
NS - 04 - BM06 - Bang danh gia ket qua de tai thuc tap
NS - 04 - BM05 - Bang danh gia ket qua thuc tap hang thang
NS - 04 - BM04 - Bang cam ket thuc tap
NS - 04 - BM03 - Chuong trinh thuc tap
NS - 04 - BM02 - Quyet dinh tiep nhan thuc tap
NS - 04 - BM01 - Giay de nghi thuc tap

NS - 05 - Quy định quản lý quản trị viên tập sự
NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
NS - 05 - BM05 - Bang danh gia ket qua tap su
NS - 05 - BM04 - Ke hoach chi tiet tap su theo bo phan
NS - 05 - BM03 - Chuong trinh tap su
NS - 05 - BM02 - Ke hoach tuyen dung QTV tap su
NS - 05 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau quan tri vien tap su

NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai
NS- 06 - BM01 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao nhan vien
NS- 06 - BM02 - Phieu xac dinh nhu cau dao tao tong hop
NS- 06 - BM03 - Bang tong hop nhu cau dao tao
NS- 06 - BM04 - Phieu yeu cau dao tao
NS- 06 - BM05 - Ke hoach dao tao
NS- 06 - BM06 - To trinh cu di dao tao
NS- 06 - BM07 - Bang cam ket dao tao
NS- 06 - BM08 - Quyet dinh cu di dao tao
NS- 06 - BM09 - Phieu danh gia khoa hoc
NS- 06 - BM10 - Ke hoach ung dung sau dao tao
NS- 06 - BM11 - Bao cao ket qua ung dung dao tao
NS- 06 - BM12 - Ho so dao tao
NS- 06 - BM13 - Bao cao tong hop dao tao hang thang
NS - 06 - Quy trinh dao tao ben ngoai

NS - 07 - Quy trình đào tạo nội bộ
NS- 07 - BM01 - Chuong trinh dao tao
NS- 07 - BM02 - Bien ban dao tao
NS - 07 - Quy trinh dao tao noi bo

NS - 08 - Quy trình đào tạo hội nhập
NS- 08 - BM01 - Chuong trinh dao tao theo chuc danh
NS- 08 - BM02 - Ke hoach dao tao noi quy
NS- 08 - BM03 - Ke hoach dao tao nghiep vu
NS- 08 - BM04 - Bien ban dao tao
NS - 08 - Quy trinh dao tao hoi nhap

NS - 09 - Quy trình nghỉ việc
NS -09 - BM07 - Quyet dinh nghi viec
NS- 09 - BM06 - Bien ban thanh ly nghi viec..
NS- 09 - BM05 - Phieu cam ket khi nghi viec.
NS- 09 - BM04 - Bien ban ban giao tai san, cong cu
NS- 09 - BM03 - Bien ban ban giao ho so, tai lieu
NS- 09 - BM02 - Bien ban ban giao cong viec
NS - 09 - Quy trinh nghi viec
NS- 09 - BM01 - Don xin nghi viec

NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng
NS - 10 - BM01 - Giay xin nghi phep
NS - 10 - BM02 - So theo doi nghi phep
NS - 10 - Quy trinh nghi phep, nghi viec rieng

NS - 11 - Quy che khen thuong
NS - 11 - BM01 - Phieu de nghi khen thuong
NS - 11 - BM02 - Quyet dinh xu ly khen thuong
NS - 11 - BM03 - So theo doi khen thuong
NS - 11 - Quy che khen thuong

NS - 12 - Quy chế kỷ luật
NS - 12 - BM01 - Bien ban vi pham
NS - 12 - BM02 - Ban tu kiem ca nhan
NS - 12 - BM03 - Bien ban hop xem xet ky luat
NS - 12 - BM04 - Quyet dinh xu ly ky luat
NS - 12 - BM05 - So theo doi ky luat
NS - 12 - Quy che ky luat

NS - 13 - Quy chế bổ nhiệm
NS - 13 - BM01 - Phieu thang chuc
NS - 13 - BM02 - Phieu de xuat bo nhiem can bo
NS - 13 - BM03 - Phieu danh gia can bo
NS - 13 - BM04 - Bang tu nhan xet cua can bo t
NS - 13 - BM05 - Phieu danh gia tin nhiem
NS - 13 - BM06 - Quyet dinh bo nhiem
NS - 13 - Quy che bo nhiem

NS - 14 - Quy trình đánh giá công việc
NS - 14 - BM01 - Bang tieu chuan danh gia cong viec
NS - 14 - BM02- Bang tong hop danh gia chi tieu
NS - 14 - BM03- Bien ban danh gia cong viec
NS - 14 - BM04- Bang tong hop vi pham noi quy, quy che
NS - 14 - BM05 -Bang tong hop diem tru nghiep vu, noi quy
NS - 14 - BM06 - Giay de nghi cong diem.
NS - 14 - BM07 - Bang tong hop danh gia cong viec
NS - 14 - Quy trinh danh gia cong viec nhan vien

NS - 15 - Quy chế lương
NS - 15 - BM01 - Giay de nghi tang luong
NS - 15 - BM02 - Danh sach tang luong dinh ky
NS - 15 - BM03 - Danh sach nhan vien chua duoc tang luong
NS - 15 - BM04 - Quyet dinh tang luong
NS - 15 - Quy che luong.

NS - 16 - Nội quy công ty
NS - 16 Noi quy lao dong cong ty

NS - 17 - Quy định tính toán và trả lương
1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
NS - 17 - BM01 - Bang luong
NS - 17 - BM02 - Phieu luong
NS - 17Quy dinh tinh toan va tra luong

NS - 18 - Quy trình hoạch định nhân sự
NS -18 - Quy trinh hoach dinh nhan su
NS - 18 - BM02 - Ke hoach nhan su tong hop hang nam
NS - 18 - BM01 - Ke hoach nhan su bo phan hang nam
NS - 18 - BM03 - Bang nang luc ky nang cot loi
NS - 18 - BM04 - Bang danh gia nang luc nhan vien
NS - 18 - BM05 - Bang ngan sach dao tao
NS - 18 Quy trinh hoach dinh nhan su

NS - 19 - Quy định quản lý giờ công lao động
NS -19 - BM01 - Giay de nghi tang ca
NS -19 - BM02 - Bang cham cong
NS -19 - BM03 - Bang xac nhan thoi gian lam viec
NS -19 - Quy dinh quan ly gio cong lao dong
NS - 19 Quy dinh quan ly gio cong lao dong

NS - 20 - Quy trình xử lý khiếu nại
NS -20- BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS -20- BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM01 - Giay de nghi khieu nai, to cao
NS - 20 - BM02 - Giay bien nhan ho so khieu nai, to cao
NS - 20 - BM03 - So theo doi xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM04 - Bien ban hop xu ly khieu nai, to cao
NS - 20 - BM05 - Quyet dinh xu ly khieu nai
NS - 20 - Quy trinh xu ly khieu nai, to cao
NS - 20Quy trinh xu ly khieu nai to cao

Nếu ACE chưa có thì tôi nghĩ nên xây cho mình một bộ. Bộ này trị giá của nó là 300k (khoảng một bữa nhậu). Hy vọng anh chị quan tâmủng hộ nỗ lực cố gắng duy trì site của kc . Chúc anh chị có cho mình được một bộ công cụ đủ mạnh để thực thi các nhiệm vụ.

Bạn muốn tìm kiếm thêm thông tin về các vấn đề Nhân sự. Vui lòng click tại đây để tìm kiếm thêm: http://kinhcan.net/ Đây là công cụ tìm kiếm được tích hợp tìm kiếm khoảng 30 site chuyên về nhân sự. Chi tiết vui lòng click tại đây: Kinhcan24's Search

48 thoughts on “BTL04 – Quan tri Nhan su cua cong ty Thep (Ver 2.0)

 1. Có được tham khảo tý tý trước khi mua ko KC? giá cả và thanh toán,nhận hàng thế nào vậy?

 2. Anh ui, không có thêm mẫu biểu về hành chính nữa ah. ví dụ như: qui trình xử lý thanh lý các trang thiết bị…em đang bít khoản đó.
  và anh có thể cho em tham khảo tài liệu về qui định tính toán và trả lương ?. hic. khi nào cá kiếm được money thì em đăng ký mua sau nhé.

 3. Dear anh,
  Rất cảm ơn anh về những tài liệu anh đã chia sẻ với cộng đồng nhân sự.
  Xin vui lòng gửi cho e xin một bộ tài liệu trên và sổ tay nhân viên
  Thanks a trước, nếu có dịp sẽ hậu tạ
  Địa chỉ mail của e là: [email protected]

 4. Dear Anh,
  Cảm ơn anh vì những tài liệu rất hữu ích về nhân sự, nhưng sao anh không tip cho mọi người một vài tài liệu trc được không? Em đang bí về tại liệu “chức năng nhiệm vụ của các phòng ban và chi tiết mô tả công việc cho từng vị trí” Nếu anh có bản tiếng anh thì càng hay. Nếu được anh gửi cho em qua mail: [email protected]. Cảm ơn anh rất nhiều (em sẽ ủng hộ sau được không anh? Vì em còn rất nhiều tài liệu muốn anh gửi cho nữa. Nên chắc chắn không tham lam bắt anh gửi free cho đâu) :)

 5. Thanh Huyền 23.11.2011 at 14:17 - Reply

  Mình cũng muốn mua 1 bộ, nhưng thanh toán và gửi tài liệu như thế nào vậy anh ?

 6. Anh ơi, anh có thể cho em xin bộ Quy trình tuyển dụng nhân sự được không. Nếu được anh send cho em qua mail : [email protected]. Em cảm ơn anh nhiều!

 7. thú vụ quá, mìn sẽ học được nhiều điều bổ ích từ blog, cám ơn nhiều nhiều :)

 8. Nhìn outline bộ tài liệu này hữu ích quá. Doanh nghiệp là doanh nghiệp chế xuất mới thành lập. Admin cho em xin bản này về tham khảo ứng dụng trong nội bộ công ty nhé. Em cảm ơn !

 9. thân thị thắm 27.05.2014 at 16:59 - Reply

  chào anh kính cận!em học chuyên ghành kế toán tài chính nhưng qua quá trình làm việc thực tế em cảm thấy rất yêu thích ngành nhân sự và đang có ý định ứng tuyển vào vị trí nhân sự vậy kính mong anh có thể gửi giúp em bộ tài liệu nhân sự để em học hỏi được không ạ?email của em là:[email protected]!chân thành cảm ơn anh và chúc anh sức khỏe và thành công!

 10. chào anh kính cận. bài mô tả công việc lam riêng cho một công ty thực sự không anh . nếu có em sẽ mua ah!

  • thân thị thắm 24.07.2014 at 18:56 - Reply

   em muốn mua bộ tài liệu nhân sự đầy đủ này anh có thể cho em biết phương thức mua và thanh toán không ạ?em cảm ơn!

 11. Pham Thi Thanh Thuy 09.10.2014 at 14:20 - Reply

  chào anh, em mới vào làm nhân sự cho công ty sản xuất thương mại dịch vụ, hiện công ty chưa có bất kì tài liệu nào về nhân sự. em đang xây dựng, nhưng vẫn rất bí, anh cho e xin tài liệu về nhân sự được ko ạ, càng nhiều càng tốt, các quy trình, công ty e có 40 người, một mình em quản lý nhân sự tất cả. em xin chân thành cảm ơn, bác nào có kinh nghiệm cho em xin kinh nghiệm luôn ạ, công ty từ gia đình đi lên nên rất khó. Gui giup e qua mail [email protected]

 12. Chào bạn,
  Bên mìn hiện tại thì cũng có đầy đủ hết các cái này rồi. Tuy nhiên mình vẫn muốn tham khảo thêm, bạn có thể cho mình hỏi đặt mua như thế nào?

 13. Mong admin gửi cho xin bộ NS 14: quy trình đánh giá công việc, xin cảm ơn rất nhiều

 14. Phạm Tiến Cường 10.11.2015 at 14:59 - Reply

  Bạn cho hỏi cách thức đặt mua bộ tài liệu này nhé, trân trọng cảm ơn.!

 15. Hứa Thị Hương 11.11.2015 at 22:21 - Reply

  Anh Kính Cận ơi, Bên em đang cần làm sổ tay nhân viên mà kinh nghiệm của em còn ít quá, anh có mẫu sổ tay cho em xin để em tham khảo được không anh.
  Nếu được anh cho em xin vào mail [email protected] anh nhé.
  Em cảm ơn anh nhiều ạ.

 16. chào anh,

  em đang cần một bộ tất cả về tuyển dụng, anh có thể cung cấp giúp em được không?

  cảm ơn anh nhiều

 17. Phạm Bảo Lộc 28.08.2016 at 01:27 - Reply

  Dạ chào anh, e đang được cấp trên rao cho việc: Xây dựng quy trình làm việc, báo cáo bằng văn bản, xác lập kế hoạch kinh doanh , kế hoạch lao động tại công trường.
  Em đang chưa biết xử lý ra sao. Anh có thể giúp e được không ạ?

 18. Có thể mua 1 bộ các Quy trình và BM về quản trị nhân sự mới nhất từ bạn để tham khảo không? Giá cả và phương thức thanh toán?

  Gửi mẫu 01 tài liệu Quy định quản lý giờ công lao động bạn nhé

  vào email: [email protected]

  Thanks bạn!

 19. Nhìn qua thì thấy rất chuyên nghiệp và đáng học hỏi, bác có thể gửi qua Email: hungphuonghcmulaw1991@gmail giúp em 1 ít để em tham khảo không ạ? Cám ơn bác nhiều.

 20. Em muốn mua bộ này hỗ trợ giúp em cách thức mua, thanh toán và nhận hồ sơ ạ.

  • Cám ơn chị đã quan tâm. Chị vui lòng điền thông tin ở đây: https://goo.gl/1DKuxv hoặc xem thêm tại : http://kinhcan.net/hrform/ . Sau khi điền thông tin sẽ có mail hướng dẫn về chị ạ.

   Hoặc chị vui lòng làm theo hướng dẫn sau:

   Về các tài liệu HR, C thực lòng vẫn muốn chị cân nhắc kỹ về nhu cầu của mình tại: http://kinhcan.net/hrform

   Sau khi cân nhắc và vẫn muốn ủng hộ, nếu được, mong chị tin tưởng và vui lòng đồng ý hình thức ủng hộ là chuyển khoản giúp. Thông tin tài khoản của C:

   Chủ tài khoản Nguyễn Hùng Cường
   Vietcombank số tk: 0011004039312 sở giao dịch Vietcombank Ngô Quyền chi nhánh Hà Nội;
   Nội dung chuyển: Họ và tên + Email + Đt + ung ho iCPO
   Số tiền: 990.000 VND

   Sau khi chuyển khoản xong, chị vui lòng báo lại cho Cường thông tin chuyển khoản và địa chỉ email. Cường sẽ gửi chị link download các tài liệu.

   Về sau khi có các bộ tài liệu mới, Cường sẽ gửi chị update các bộ tài liệu (free). Quá trình update này diễn ra cho đến khi Cường nghỉ khỏi lĩnh vực HR thì thội chị ạ.

   Brgs
   HC

 21. Tạ Văn Quý 28.08.2018 at 16:04 - Reply

  e mới đc giao trách nhiệm quản lý phòng hành chính nhân sự. ad có thể giúp e tài liệu, quy trình quản lý phòng HCNS và biểu mẫu đc ko ạ. thực sự e rất yêu khoản này, cần học nhiều ạ

 22. Yến Phương 17.12.2018 at 14:16 - Reply

  Chào Cường!
  Mình mới đảm nhận vị trí Tp hành chánh nhân sự nhưng chưa làm bao giờ, vì vậy không biết cần làm những gì, rất mong Cường hỗ trợ giúp tài liệu 1 hành chánh nhân sự cần làm những gì trong công ty để không vi phạm về luật lao động. Email : [email protected] ( sẽ hậu tạ sau ạ)

 23. Lê Thị Quyên 16.04.2019 at 15:24 - Reply

  Chào anh
  em xem trang web có rất nhiều tài liệu hữu ích, em muốn tham khảo 1 số tài liệu có trả phí thì thanh toán như thế nào. Trong trang web này lúc trước em có thể đăng nhập vào được nhưng giờ em không thấy mục đăng nhập nào cả.Mong anh hướn dẫn, vì em cũng đang cần 1 số tài liệu tham khảo gấp
  Cảm ơn anh vì 1 blog rất hữu ích

  • Dear chị,

   Cám ơn chị đã quan tâm và ủng hộ Cường trong nỗ lực duy trì các công cụ cho cộng đồng. Về các tài liệu HR, C thực lòng vẫn muốn chị cân nhắc kỹ về nhu cầu của mình tại: http://kinhcan.net/hrform

   Sau khi cân nhắc và vẫn muốn ủng hộ, nếu được, mong chị tin tưởng và vui lòng đồng ý hình thức ủng hộ là chuyển khoản giúp. Thông tin tài khoản của C:

   Chủ tài khoản Nguyễn Hùng Cường
   Vietcombank số tk: 0011004039312 sở giao dịch Vietcombank Ngô Quyền chi nhánh Hà Nội;
   Nội dung chuyển: Họ và tên + Email + Đt + ung ho iCPO
   Số tiền: 990.000 VND

   Sau khi chuyển khoản xong, chị vui lòng báo lại cho Cường thông tin chuyển khoản và địa chỉ email. Cường sẽ gửi chị link download các tài liệu.

   Về sau khi có các bộ tài liệu mới, Cường sẽ gửi chị update các bộ tài liệu (free). Quá trình update này diễn ra cho đến khi Cường nghỉ khỏi lĩnh vực HR thì thội chị ạ.

   Brgs
   HC

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *