Ứng viên nói ngọng

Phỏng vấn một bạn ứng viên nói ngọng "n" và "l". Giờ trong óc mình cứ văng vẳng "n". Adidaphat. :| Mình bị ám rồi. Niệm chú thôi : -Lúa nếp là lúa nếp làng Lúa lên lớp lớp lòng nàng lâng lâng. -Lúa n...