Khảo sát tỷ lệ Quỹ lương / doanh thu

Thân gửi cả nhà. Nhân có anh chị hỏi về quỹ lương nên Cường có làm cái khảo sát nhanh tỷ lệ Quỹ lương / doanh thu. Khảo sát này giúp các công ty có cơ sở để xây dựng quỹ lương. Đây là khảo sát dành c...