Xác định và chuẩn bị người thay thế

Tổ chức của bạn làm thế nào nếu đột ngột mất đi một hoặc nhiều người chủ chốt vì một tai nạn thảm khốc? Trong doanh nghiệp, luôn luôn tiềm ẩn rủi ro một vị trí quan trọng vắng mặt ngắn hạn hoặc dài h...

Các thử thách để lựa chọn người thay thế

Để kiểm chứng những lựa chọn của bạn là đúng với người thay thế, chúng ta sẽ dành cho người thay thế những thử thách để kiểm chứng. Có một số loại thử thách có thể được áp dụng như sau: Thử thách đòi...