Nhân sự cấp cao quan tâm tới những gì ?

Đọc bài Nhân sự cấp cao quan tâm gì? trên Dân trí tôi thấy cái đúc kết này hay hay. Mọi người xem infographic và đọc đoạn dưới đây nhé: Trong quá trình trao đổi, tương tác với các nhân sự cấp cao, có...

Trận 17 QTNS Nhân sự cấp cao thời khủng hoảng

Nhân sự cấp cao thời khủng hoảng, vẫn là bài toán cũ tiếp nối của bài toán trước: Bài toán nhân sự Cắt giảm nhân sự thời khủng hoảng. Xem thêm clip này gần như ta có cái nhìn rất nhiều chiều về khủng...