5M và ứng dụng trong Quản trị nhân sự

A. Hành trình tư vấn và quản trị nhân sự của tôi là trả lời một chuỗi câu hỏi. Một trong số đó là: Chúng ta nên phân quyền cho nhân viên, vậy nên phân những quyền gì? Hay nhân viên nên có những quyền...