Góc khoe học viên!

Các lớp của mình có điểm đặc biệt là lý thuyết ít, thực hành trên mô hình doanh nghiệp giả định của học viên. Học xong có sản phẩm, video, kinh nghiệm giả định nên khả năng về áp dụng cao. Ngoài ra, ...