KPI của kiểm toán nội bộ

Chiều tối thứ 7, tôi nhận được tin nhắn của anh bạn CEO hỏi về kpi của vị trí kiểm toán nội bộ. Tôi thấy thú vị vì mình thấy đa phần các công ty có phòng kiểm soát nội bộ là nhiều (nếu có), chứ chưa ...

Chức năng của Ban kiểm soát nội bộ

Mồng 4️⃣ Muốn TÁI TẠO TỔ CHỨC thì cần phải KIÊN QUYẾT, KIÊN TRÌ ĐẤU TRANH PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG, TIÊU CỰC. Ai thuộc phòng hoặc Ban kiểm soát Nội bộ nên đọc! Năm nay mua 3 quyển sách n...