Xây dựng bản đồ chiến lược trong BSC

"Bản đồ chiến lược (Strategy Map) là một phương pháp lập kế hoạch giúp tổ chức, doanh nghiệp hay công ty hình dung toàn bộ chiến lược của họ". Vậy bản đồ chiến lược chính là nhân tố quyết định đến sự...

Ứng dụng phương pháp BSC trong doanh nghiệp?

BSC là một công cụ quản trị hiệu quả được nhiều doanh nghiệp sử dụng với các loại hình khác nhau. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu thêm về phương pháp BSC và ứng dụng của BSC đối với doanh nghiệp hiện n...