Suy nghĩ về báo cáo nhân sự tháng và quý

Dear em! 1 báo cáo phải đủ: -    Ngắn để lãnh đạo đọc được. -    Phân tích chiến lược so sánh với ngành và các công ty khác Mục tiêu giảm báo cáo số liệu, tăng báo cáo phân tích và dự đoán. Cứ giả sử...