BTL29 – Các loại quy định, quyết định, chính sách, quy chế trong quản trị Nhân sự

Hôm nay là ngày cuối tuần, cũng cuối giờ làm việc rồi nên tôi khoe với mọi người 1 tý. Có một câu hỏi mà các giám đốc thường hay hỏi: "công ty cần bao nhiêu quy đinh, quy chế, chính sách về nhân sự là đủ và tên của từng loại là gì ?". Và tôi liền lướt qua các tài liệu của tôi có. Cuối cùng thì cũng ra được 1 bộ tài liệu mới: BTL29 - Các loại quy định, quyết định, chính sách, quy chế trong quản trị Nhân sự. Bộ này nằm trong iCPO tool ( http://blognhansu.net/tai-lieu-ve-nhan-su/ )

1. QD KLLD
1a. THONG BAO MOI HOP KY LUAT LAO DONG
1b. BIEN BAN XLKL
1c. QUYET DINH XU LY KY LUAT LAO DONG
1d. QUYET DINH SA THAI

2. QD khen thuong
2a. Mau_Bien_ban_hop_hoi_dong_thi_dua_khen_thuong
2b. QUYET DINH KHEN THUONG

3. Dieu chuyen cong tac
3a. Bien ban hop dieu chuyen
3b. Thong bao cham dut HDLD
3c. Quyet dinh dieu chuyen

4. QD nang luong
4a. BB xet luong
4b. Quyet dinh tang luong

5. QD Bo nhiem
5a. Bien ban hop ve viec bo nhiem chuc vu quan ly cong ty
5b. QUYET DINH BO NHIEM GIAM DOC - P. GD
5c. QUYET DINH BO NHIEM [doi voi nhan vien giu chuc vu quan ly]

6. QD cu di dao tao
6a. Quyet dinh cu di dao tao
6b. Bien ban hop cu nhan vien di dao tao

7. Ban giao
- TB thay doi nhan su cho KH
Form 01 Thong bao thay doi ve Nhan su
Form 02 Bien ban ban giao
Qd thong bao voi Khach Hang khi co thay doi ve Nhan su
- Form 01 BB Ban giao cua Truong don vi
- Form 02 Bien ban ban giao cua nhan vien
- Qd che do ban giao cua CBNV

HR Policies (Tiếng Anh)
Allowances
Annual check up
Bio - ter prevent
Company assets control
Company van usage
Discipline
Education sponsorship
Emergency evacuation plan
First aid
How to use nurse room
Maternity
Mobilephone control
Orientation
Overseas travel
Overtime payment
Pesonnel movement
Recruitment
Resignation
Salary payment
Stationary control
Stationary control_Factory
Take leave
Visitor
Welafare

quydinh_quanly_nhansu_o_CT
quy_che_luong_thuong_cua_cty
quy_dinh_an_toan_suc_khoe[1]
quy_dinh_danh_gia_nhan_vien
quy_dinh_khen_thuong_ky_luat
quy_dinh_quan_ly_nhan_su_cua_cty

Security Policy
email_policy
internet_policy
IT Security
passwords_policy
remote_policy
user_policy

1.17 - Quy dinh tinh va tra luong
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
07_BM10 - QUYET DINH DINH CHI CONG TAC
08 quyet dinh bo nhiem to truong BEN
532___1.7___Quy_dinh_bao_cao_noi_bo[1]
532___1.8___Quy_dinh_le_loi_lam_viec[1]
532___1.9___Quy_dinh_phong_gian_bao_mat[1]
532___1.10__Quy_dinh_quan_ly_thong_tin[1]
532___1.11__Quy_dinh_quan_ly_va_su_dung_dien_nang[1]
532___1.12__Quy_dinh_ra_vao_cong[1]
532___1.13__Quy_dinh_su_dung_dien_thoai_tai_cong_ty[1]
532___1.14__Quy_dinh_su_dung_may_fax[1]
532___1.15__Quy_dinh_su_dung_may_photo[1]
532___1.16__Quy_dinh_su_dung_may_vi_tinh,_mang[1]
532___1.17__Quy_dinh_su_dung_xe_trong_cty[1]
532___1.18__Quy_dinh_ve_canteen[1]
532___Quy_dinh_an_toan_suc_khoe[1]
APR07 - Quy dinh ve ky luat lao dong
APR07F03 Quyet dinh xu ly vi pham KLLD
APR11-quy dinh an_1
cam_ket_khi_vao_nha_may
car_policy
chinh_sach_tuyen_dung
NS - 01 - BM03 - Quyet dinh thanh lap hoi dong tuyen dung
NS - 05 - Quy dinh quan tri vien tap su
Qd bao mat thong tin
Qd bo nhiem dieu chuyen giang chuc bai nhiem
Qd dieu chuyen CBCNV khong la CBQL
Qd dieu tra khai bao tai nan lao dong
Qd kiem tra an toan - VSLD-PCCC-5S
Qd noi quy hoi hop
Qd quan ly va su dung phuong tien bao ve ca nhan
Qd to chuc mung sinh nhat CBCNV va khach hang
Qd ung cu, tien cu, thi tuyen can bo
Qd ve nhiem vu, CDTN, QH, QL cua nguoi dai dien phan von cua CT tai DN khac
Qd_bao_mat_thong_tin
Qd_bo_nhiem_dieu_chuyen_giang_chuc_bai_nhiem
Qd_dieu_chuyen_CBCNV_khong_la_CBQL
Qd_noi_quy_hoi_hop
Qd_tiep_nhan_cac_thong_tin_gop_y
Qd_to_chuc_mung_sinh_nhat_CBCNV_va_khach_hang
Qd_ung_cu__tien_cu__thi_tuyen_can_bo
Quy che tuyen dung
QUY CHE TUYEN DUNG_001
Quy che Tuyen_dung_va_Dao_tao_01.01.2008
Quy dinh cong tac phi va thanh toan phi Bavico
quy dinh danh gia nhan vien
Quy dinh dinh muc cong tac phi 12 2011
Quy dinh quan ly tai san
Quy dinh quan ly van phong pham
Quy dinh tham gia hoat dong dao tao
Quy dinh ve che do ho tro khi chuyen cong tac
Quy dinh ve hoi nhap moi truong lam viec
Quy dinh ve viec khoan xe ca nhan cho cong viec chung
Quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của kế toán trưởng công ty TNHH
Quy định về ph¬n c￴ng trong nội bộ c￴ng ty
Quy định về phân công trong nội bộ công ty
quy_dinh_danh_gia_nhan_vien
quy_dinh_khen_thuong_ky_luat
quy_dinh_quan_ly_nhan_su_cua_cty
Quy_dinh_ra_vao_cong
Quy_dinh_su_dung_dien_thoai_tai_cong_ty
Quy+dinh+bao+mat+thong+tin

Tổng là 74 file. Bài viết mang tính khoe là chính. Ai rảnh lọc giúp mình xem có cái tên file nào bị trùng không nhé. Và cuối cùng, ai muốn biết công ty có các loại quy định quy chế gì thì cứ chịu khó đọc lên trên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *