Bộ quy trình ISO của 1 công ty về tích hợp hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông

Thêm 1 bộ ISO nữa dành cho anh chị em và các bạn đây. Đây là bộ quy trình ISO của 1 công ty về tích hợp hệ thống trong lĩnh vực công nghệ thông tin và viễn thông. Công ty này chuyên sản xuất và kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin, khai thác gia trị gia tăng trên mạng internet. Các sản phẩm của Công ty đều hướng đến phục vụ cho nhu cầu xử lý dữ liệu, trao đổi dữ liệu trên mạng LAN và đặc biệt là mạng internet.

Cơ bản thì vẫn thế như bộ tài liệu ISO trước của công ty tư vấn xây dựng:

1. Free hoàn toàn bằng cách click vào từng link tài liệu 1. Khi click vào nó sẽ hiện ra link adf . ly. Mọi người cứ chờ vài giây là ok. Lần này không bắt mọi người phải có tài khoản nữa : )
2. Hoặc tải nhanh bằng cách ủng hộ Cường 1 vài trăm đồng photo tài liệu thông qua link: http://goo.gl/8VueQ9
3. Hoặc download bộ tài liệu thông qua nhận update khi ủng hộ đĩa CD tài liệu: http://blognhansu.net/tai-lieu-ve-nhan-su/

Download danh mục biểu mẫu ISO

1. Quy trình mua hàng :
- Biểu mẫu đề nghị mua hàng
- Biểu mẫu đánh giá nhà cung ứng tiềm năng
- Biểu mẫu biên bản bàn giao
- Biểu mẫu giấy đề nghị thanh toán
- Biểu mẫu kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập kho
- Biểu mẫu theo dõi nhà cung ứng
- Biểu mẫu đánh giá chi tiết nhà cung ứng
- Đánh giá, lựa chọn nhà cung ứng
- Danh sách nhà cung ứng tiềm năng
- Nghiệm thu và ban giao
- Yêu cầu chào giá
- Yêu cầu mua hàng

2. Biểu mẫu quy trình kiểm soát tài liệu:
- Bieu Mau bao cao noi bo
- Bieu Mau bao cao
- Bieu Mau cong van noi bo
- Bieu Mau cong van
- Bieu mau Phieu yeu cau tai lieu
- Bieu Mau quyet dinh
- Bieu Mau So cong van den
- Bieu Mau So cong van di
- Bieu Mau So danh muc tai lieu
- Bieu Mau thong bao noi bo
- Bieu Mau thong bao
- Bieu Mau to trinh noi bo
- Bieu Mau to trinh

3. Biểu mẫu quy trình kiểm soát hồ sơ:
- Bieu Mau Danh muc ho so chat luong
- Bieu Mau Muc luc ho so
- Bieu Mau So giao nhan ho so

4. Biểu mẫu quy trình xem xét lãnh đạo:
- Bieu mau bien ban hop
- Bieu mau thong bao hop
- Bieu mau bao cao

5. Biểu mẫu quy trình xây dựng và lập kế hoạch kinh doanh:
- Bieu Mau ke hoach dau tu xay dung co ban nam
- Bieu Mau ke hoach sua chua bao duong
- Bieu Mau xay dung ke hoach san xuat kinh doanh

6. Biểu mẫu quy trình tuyển dụng:
- Bieu mau bao cao ket qua thu viec
- Bieu mau danh sach ung vien va ket qua thi tuyen
- Bieu mau ho so ung vien
- Bieu Mau Yeu cau Va Ke hoach tuyen dung

7. Biểu mẫu quy trình tuyển dụng:
- Bieu mau phieu yeu cau dao tao.
- Bieu mau so theo doi dao tao.
- Bieu Mau to trinh noi bo

8. Biểu mẫu quy trình đánh giá sự thỏa mãn khách hàng:
- Bieu mau phieu dieu tra y kien khach hang
- Bieu mau phieu thu thap thong tin

9. Biểu mẫu quy trình đánh giá chất lượng nội bộ:
- Biểu mẫu báo cáo đánh giá chất lượng nội bộ
- Biểu mẫu báo cáo đánh giá
- Biểu mẫu báo cáo sử dụng không phù hợp
- Biểu mẫu chương trình đánh giá chất lượng nội bộ
- Biểu mẫu kế hoạch đánh giá chất lượng nội bộ
- Biểu mẫu theo dõi quá trình đánh giá
- Biểu mẫu yêu cầu khắc phục phòng ngừa
- Biểu mẫu theo dõi thực hiện hành động khắc phục phòng ngừa
- Biểu mẫu thông báo đánh giá chất lượng nội bộ

10. Biểu mẫu quy trình kiểm soát sản phẩm không phù hợp:
- Bieu mau ban theo doi san pham khong phu hop
- Bieu mau bao cao su khong phu hop
- Bieu mau heo doi san pham dien thoai
- Bieu mau phieu yeu cau khac phuc phong ngua
- Bieu mau theo doi thuc hien hanh dong khac phuc phong ngua

11. Biểu mẫu quy trình khác phục phòng ngừa:
- Bieu mau phieu yeu cau khac phuc phong ngua
- Bieu mau theo doi thuc hien hanh dong khac phuc phong ngua

12. Biểu mẫu quy trình sản xuất thiết bị viễn thông truyền hình điện thoại cơ khí
- Bieu mau bao cao dinh ky
- Bieu mau bao cao ke hoach san xuat thang
- Bieu mau bien ban giao nhan vat tu thiet bi noi bo netvalue
- Bieu mau bien ban kiem tra bo analog
- Bieu mau bien ban kiem tra bo mach ban phim
- Bieu mau bien ban kiem tra bo mach chinh
- Bieu mau bien ban kiem tra bo mach quay so
- Bieu mau bien ban kiem tra chat luong Bien ap nguon bo on ap
- Bieu mau bien ban kiem tra chat luong Dien thoai
- Bieu mau bien ban kiem tra chat luong hop canh bao
- Bieu mau bien ban kiem tra chat luong phan co khi
- Bieu mau bien ban kiem tra chat luong san pham xuat kho
- Bieu mau bien ban kiem tra san pham
- Bieu mau bien ban kiem tra vat tu nhap kho
- Bieu mau de nghi thanh toan sua chua
- Bieu mau de nghi thanh toan sua chua
- Bieu mau giao nhan vat tu
- Bieu mau giay de nghi thanh toan
- Bieu mau lenh san xuat
- Bieu mau So giao nhan vat tu thanh toan vat tu
- Bieu mau so theo doi thuc hien thanh toan vat tu
- Bieu mau So yeu cau vat tu
- Bieu mau thanh toan san pham - cong lao dong
- Bieu mau thanh toan san pham - dinh muc
- Bieu mau thanh toan san pham - khoan gon
- Bieu mau theo doi thuc hien

13. Biểu mẫu quy trình bảo dưỡng ứng cứu:
- Bieu mau ban giao vat tu
- Bieu mau bien ban ban giao vat tu hong sua chua bao duong
- Bieu mau bien ban ban giao vat tu hong sua chua UC
- Bieu mau bien ban giao nhan vat tu thiet bi thay the bao duong
- Bieu mau bien ban kiem tra nghiem thu xu ly su co
- Bieu mau bien ban nghiem thu ky thuat tung tram - Tong hop (2)
- Bieu mau bien ban nghiem thu ky thuat tung tram - Tong hop
- Bieu mau bien ban nghiem thu tong hop quang
- Bieu mau bien ban nghiem thu tong hop tong dai
- Bieu mau bien ban nghiem thu tong hop vi ba
- Bieu mau bien ban nghiem thu xu ly su co UCTT
- Bieu mau ke hoach chi tiet
- Bieu mau nghiem thu tong hop vi ba
- Bieu mau so giao nhan vat tu

14. Biểu mẫu biên bản kiểm tra chất lượng công trình:
- Bieu mau bien ban danh gia chluong BTS
- Bieu mau bien ban danh gia chat luong BTS
- Bieu mau bien ban danh gia chat luong InB
- Bieu mau bien ban danh gia cluong LD TDQ
- Bieu mau bien ban kiem tra bao duong TB truyen dan
- Bieu mau bien ban kiem tra chat luong hop canh bao
- Bieu mau bien ban kiem tra lap dat Viba

15. Biểu mẫu chung:
- Bieu mau bang ke quyet toan vat tu
- Bieu mau de nghi thanh toan sua chua
- Bieu mau giay de nghi thanh toan -thiet bi vien thong-thiet bi truyen hinh
- Bieu mau giay di duong
- Bieu mau giay uy quyen thue lao dong
- Bieu mau lenh dieu xe
- Bieu mau lenh san xuat
- Bieu mau so muon dung cu
- Bieu mau so muon thiet bi do
- Bieu mau so yeu cau vat tu
- Bieu mau tam ung tien di cong trinh
- Bieu mau thue lao dong

16. Biểu mẫu biên bản nghiệm thu và bàn giao lắp đặt:
- Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao BTS
- Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao Quang
- Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao Repeater
- Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao tong dai
- Bieu mau bien ban nghiem thu ban giao Vi ba

17. Biểu mẫu hồ sơ hoàn công lắp đặt:
- Bieu mau ho so hoan cong BTS
- Bieu mau ho so hoan cong Quang
- Bieu mau ho so hoan cong Tong dai
- Bieu mau ho so hoan cong Vi ba

18. Biểu mẫu hồ sơ lắp đặt:
- Bien ban giao nhan vat tu thiet bi
- Bien ban giao nhan vat tu thiet bi thua sau lap dat
- Bieu mau bao cao cao dinh ky hang thang
- Bieu mau bien ban xac nhan khoi luong cong viec
- Bieu mau giao nhan vat tu thiet bi thua sau lap dat
- Bieu mau nhat ky cong trinh
- Bieu mau so giao nhan vat tu

19. Biểu mẫu sửa chữa thiết bị:
- Báo cáo viễn thông tuần
- Báo cáo viễn thông tuần
- Biên bản bàn giao card cho khách hàng
- Biên bản giao nhận vật tư thiết bị sửa chữa
- Biên bản kiểm tra
- Biên bản kỹ thuật sơ bộ
- Biên bản mất mát hư hỏng
- Sổ giao nhận vật tư sửa chữa

20. Quy trình cung cấp dịch vụ tin học:
- Bảng kê quyết toán vật tư
- Biên bản hủy hồ sơ
- Danh sách dụng cụ, phụ kiện phục vụ triển khai
- Giấy đi đường
- Lệnh sản xuất
- Nhật ký công trình
- Phiếu nhập kho
- Phiếu xuất kho
- Sổ yêu cầu vật tư
- Biên bản bàn giao nhận vật tư thừa sau lắp đặt
- Biên bản bàn giao thiết bị
- Biên bản bảo dưỡng định kỳ
- Biên bản hoàn thành công trình và đưa vào sử dụng
- Biên bản khảo sát
- Biên bản kiểm tra thiết bị dịch vụ
- Biên bản nghiệm thu kỹ thuật
- Biên bản nghiệm thu tổng hợn bảo dưỡng thiết bị
- Biên bản ứng cứu và bảo dưỡng
- Biên bản xác nhận khối lượng thi công
- Giất đề nghị tạm ứng
- Giấy đề nghị thanh toán thiết bị viễn thông thiết bị tin học
- Giấy ủy quyền thuê lao động
- Hồ sơ hoàn công
- Hợp đồng thuê lao động
- Nhật ký công trình
- Tạm ứng tiền đi công trình
- Tạm ứng tiền thiết bị viễn thông thiết bị tin học

Trong một số trường hợp, có thể bạn sẽ không tải tài liệu được do tên tài liệu dài quá. Bạn vui lòng để lại comment hoặc liên hệ với BQT nếu link tải bị lỗi để nhận được link tải mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *