Bảng excel theo dõi những sự thay đổi của Bộ luật lao động mới 2012 update 21/8/2014

Cả ngày hôm nay tôi bỏ công ngồi đồng để lập ra 1 cái bảng excel theo dõi những sự thay đổi của Bộ luật lao động mới 2012. Bài viết này là bài viết tiếp theo của chuỗi các bài viết về luật lao động. Tôi nghĩ bảng theo dõi luật này của tôi sẽ giúp được nhiều cho các HR theo dõi tình trạng thay đổi luật lao động 2012 của Việt Nam. Trong này tôi có liệt kê ra các điều luật của Việt Nam và các nghị định sửa đôi, thông tư đi kèm với các nghị định trên. Ngoài ra trong bảng theo dõi, tôi có để link download free các văn bản luật. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ.

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG 2012 - MỚI NHẤT số: 10/2012/QH13 - ngày 18 tháng 6 năm 2012

Chương I - Những quy định chung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Điều 3. Giải thích từ ngữ
Điều 4. Chính sách của Nhà nước về lao động
Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của người lao động
Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Điều 7. Quan hệ lao động
Điều 8. Các hành vi bị nghiêm cấm

Chương II - Việc làm
Điều 9. Việc làm, giải quyết việc làm
Điều 10. Quyền làm việc của người lao động
Điều 11. Quyền tuyển dụng lao động của người sử dụng lao động
Điều 12. Chính sách của Nhà nước hỗ trợ phát triển việc làm
Điều 13. Chương trình việc làm
Điều 14. Tổ chức dịch vụ việc làm

Chương III - Hợp đồng lao động
Mục 1: GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 15. Hợp đồng lao động
Điều 16. Hình thức hợp đồng lao động
Điều 17. Nguyên tắc giao kết hợp đồng lao động
Điều 18. Nghĩa vụ giao kết hợp đồng lao động
Điều 19. Nghĩa vụ cung cấp thông tin trước khi giao kết hợp đồng lao động
Điều 20. Những hành vi người sử dụng lao động không được làm khi giao kết, thực hiện hợp đồng lao động
Điều 21. Giao kết hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động
Điều 22. Loại hợp đồng lao động
Điều 23. Nội dung hợp đồng lao động
Điều 24. Phụ lục hợp đồng lao động
Điều 25. Hiệu lực của hợp đồng lao động
Điều 26. Thử việc
Điều 27. Thời gian thử việc
Điều 28. Tiền lương trong thời gian thử việc
Điều 29. Kết thúc thời gian thử việc

Mục 2 : THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 30. Thực hiện công việc theo hợp đồng lao động
Điều 31. Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động
Điều 32. Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Điều 33. Nhận lại người lao động hết thời hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động
Điều 34. Người lao động làm việc không trọn thời gian

Mục 3 : SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Điều 35. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động
Điều 36. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động
Điều 38. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động
Điều 39. Trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 40. Huỷ bỏ việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 41. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 42. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 43. Nghĩa vụ của người lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
Điều 44. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động trong trường hợp thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế
Điều 45. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp, hợp tác xã
Điều 46. Phương án sử dụng lao động
Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động
Điều 48. Trợ cấp thôi việc
Điều 49. Trợ cấp mất việc làm

Mục 4 : HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU
Điều 50. Hợp đồng lao động vô hiệu
Điều 51. Thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu
Điều 52. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu

Mục 5 : CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
Điều 53. Cho thuê lại lao động
Điều 54. Doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Điều 55. Hợp đồng cho thuê lại lao động
Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động
Điều 57. Quyền và nghĩa vụ của bên thuê lại lao động
Điều 58. Quyền và nghĩa vụ của người lao động thuê lại
Chương IV - Học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề
Điều 59. Học nghề và dạy nghề
Điều 60. Trách nhiệm của người sử dụng lao động về đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề
Điều 61. Học nghề, tập nghề để làm việc cho người sử dụng lao động
Điều 62. Hợp đồng đào tạo nghề giữa người sử dụng lao động, người lao động và chi phí đào tạo nghề

Chương V - Đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thỏa ước lao động tập thể
Mục 1 : ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC
Điều 63. Mục đích, hình thức đối thoại tại nơi làm việc
Điều 64. Nội dung đối thoại tại nơi làm việc
Điều 65. Tiến hành đối thoại tại nơi làm việc

Mục 2: THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ
Điều 66. Mục đích của thương lượng tập thể
Điều 67. Nguyên tắc thương lượng tập thể
Điều 68. Quyền yêu cầu thương lượng tập thể
Điều 69. Đại diện thương lượng tập thể
Điều 70. Nội dung thương lượng tập thể
Điều 71. Quy trình thương lượng tập thể
Điều 72. Trách nhiệm của tổ chức công đoàn, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động trong thương lượng tập thể

Mục 3 : THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Điều 73. Thỏa ước lao động tập thể
Điều 74. Ký kết thỏa ước lao động tập thể
Điều 75. Gửi thỏa ước lao động tập thể đến cơ quan quản lý nhà nước
Điều 76. Ngày có hiệu lực của thoả ước lao động tập thể
Điều 77. Sửa đổi, bổ sung thỏa ước lao động tập thể
Điều 78. Thoả ước lao động tập thể vô hiệu
Điều 79. Thẩm quyền tuyên bố thỏa ước lao động tập thể vô hiệu
Điều 80. Xử lý thoả ước lao động tập thể vô hiệu
Điều 81. Thoả ước lao động tập thể hết hạn
Điều 82. Chi phí thương lượng tập thể, ký kết thoả ước lao động tập thể

Mục 4 : THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ DOANH NGHIỆP
Điều 83. Ký kết thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp
Điều 84. Thực hiện thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp
Điều 85. Thời hạn thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp
Điều 86. Thực hiện thoả ước lao động tập thể trong trường hợp chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý, quyền sử dụng doanh nghiệp, sáp nhập, hợp nhất, chia, tách doanh nghiệp

Mục 5 : THOẢ ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ NGÀNH
Điều 87. Ký kết thoả ước lao động tập thể ngành
Điều 88. Quan hệ giữa thoả ước lao động tập thể doanh nghiệp với thoả ước lao động tập thể ngành
Điều 89. Thời hạn thoả ước lao động tập thể ngành

Chương VI - Tiền lương
Điều 90. Tiền lương
Điều 91. Mức lương tối thiểu
Điều 92. Hội đồng tiền lương quốc gia
Điều 93. Xây dựng thang lương, bảng lương và định mức lao động
Điều 94. Hình thức trả lương
Điều 95. Kỳ hạn trả lương
Điều 96. Nguyên tắc trả lương
Điều 97. Tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm
Điều 98. Tiền lương ngừng việc
Điều 99. Trả lương thông qua người cai thầu
Điều 100. Tạm ứng tiền lương
Điều 101. Khấu trừ tiền lương
Điều 102. Chế độ phụ cấp, trợ cấp, nâng bậc, nâng lương
Điều 103. Tiền thưởng

Chương VII - Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
Mục 1 : THỜI GIỜ LÀM VIỆC
Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường
Điều 105. Giờ làm việc ban đêm
Điều 106. Làm thêm giờ
Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Mục 2 : THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
Điều 108. Nghỉ trong giờ làm việc
Điều 109. Nghỉ chuyển ca
Điều 110. Nghỉ hằng tuần
Điều 111. Nghỉ hằng năm
Điều 112. Ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc
Điều 113. Tạm ứng tiền lương, tiền tàu xe đi đường ngày nghỉ hằng năm
Điều 114. Thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ

Mục 3 : NGHỈ LỄ, NGHỈ VIỆC RIÊNG, NGHỈ KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG
Điều 115. Nghỉ lễ, tết
Điều 116. Nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương

Mục 4: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI ĐỐI VỚI NGƯỜI LÀM CÔNG VIỆC CÓ TÍNH CHẤT ĐẶC BIỆT
Điều 117. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người làm công việc có tính chất đặc biệt

Chương VIII - Kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Mục 1 : KỶ LUẬT LAO ĐỘNG
Điều 118. Kỷ luật lao động
Điều 119. Nội quy lao động
Điều 120. Đăng ký nội quy lao động
Điều 121. Hồ sơ đăng ký nội quy lao động
Điều 122. Hiệu lực của nội quy lao động
Điều 123. Nguyên tắc, trình tự xử lý kỷ luật lao động
Điều 124. Thời hiệu xử lý kỷ luật lao động
Điều 125. Hình thức xử lý kỷ luật lao động
Điều 126. Áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải
Điều 127. Xoá kỷ luật, giảm thời hạn chấp hành kỷ luật lao động
Điều 128. Những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động
Điều 129. Tạm đình chỉ công việc

Mục 2 : TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
Điều 130. Bồi thường thiệt hại
Điều 131. Nguyên tắc và trình tự, thủ tục xử lý bồi thường thiệt hại
Điều 132. Khiếu nại về kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất

Chương IX - An toàn lao động, vệ sinh lao động
Mục 1 : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
Điều 133. Tuân thủ pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 134. Chính sách của nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 135. Chương trình an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 136. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 137. Bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh lao động tại nơi làm việc
Điều 138. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động đối với công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mục 2 : TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Điều 139. Người làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 140. Xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp
Điều 141. Bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
Điều 142. Tai nạn lao động
Điều 143. Bệnh nghề nghiệp
Điều 144. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Điều 145. Quyền của người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Điều 146. Các hành vi bị cấm trong an toàn lao động, vệ sinh lao động

Mục 3 : PHÒNG NGỪA TAI NẠN LAO ĐỘNG, BỆNH NGHỀ NGHIỆP
Điều 147. Kiểm định máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Điều 148. Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 149. Phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động
Điều 150. Huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 151. Thông tin về an toàn lao động, vệ sinh lao động
Điều 152. Chăm sóc sức khỏe cho người lao động

Chương X - Những quy định riêng đối với lao động nữ
Điều 153. Chính sách của Nhà nước đối với lao động nữ
Điều 154. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động đối với lao động nữ
Điều 155. Bảo vệ thai sản đối với lao động nữ
Điều 156. Quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai
Điều 157. Nghỉ thai sản
Điều 158. Bảo đảm việc làm cho lao động nữ nghỉ thai sản
Điều 159. Trợ cấp khi nghỉ để chăm sóc con ốm, khám thai, thực hiện các biện pháp tránh thai
Điều 160. Công việc không được sử dụng lao động nữ

Chương XI - Những quy định riêng đối với lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác
Mục 1: LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN
Điều 161. Lao động chưa thành niên
Điều 162. Sử dụng người lao động chưa thành niên
Điều 163. Nguyên tắc sử dụng lao động là người chưa thành niên
Điều 164. Sử dụng lao động dưới 15 tuổi
Điều 165. Các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên

Mục 2: NGƯỜI LAO ĐỘNG CAO TUỔI
Điều 166. Người lao động cao tuổi
Điều 167. Sử dụng người lao động cao tuổi

Mục 3: NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI, LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LÀM VIỆC TẠI VIỆT NAM
Điều 168. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam
Điều 169. Điều kiện của lao động là công dân nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam
Điều 170. Điều kiện tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài
Điều 171. Giấy phép lao động cho lao động là công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Điều 172. Công dân nước ngoài làm việc tại Việt Nam không thuộc diện cấp giấy phép lao động
Điều 173. Thời hạn của giấy phép lao động
Điều 174. Các trường hợp giấy phép lao động hết hiệu lực
Điều 175. Cấp, cấp lại, thu hồi giấy phép lao động

Mục 4: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI KHUYẾT TẬT
Điều 176. Chính sách của Nhà nước đối với lao động là người khuyết tật
Điều 177. Sử dụng lao động là người khuyết tật
Điều 178. Các hành vi bị cấm khi sử dụng lao động là người khuyết tật

Mục 5: LAO ĐỘNG LÀ NGƯỜI GIÚP VIỆC GIA ĐÌNH
Điều 179. Lao động là người giúp việc gia đình
Điều 180. Hợp đồng lao động đối với lao động là người giúp việc gia đình
Điều 181. Nghĩa vụ của người sử dụng lao động
Điều 182. Nghĩa vụ của lao động là người giúp việc gia đình
Điều 183. Những hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động

Mục 6 : MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC
Điều 184. Người lao động làm việc trong lĩnh vực nghệ thuật, thể dục thể thao
Điều 185. Người lao động nhận công việc về làm tại nhà

Chương XII - Bảo hiểm xã hội
Điều 186. Tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
Điều 187. Tuổi nghỉ hưu

Chương XIII - Công đoàn
Điều 188. Vai trò của tổ chức công đoàn trong quan hệ lao động
Điều 189. Thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức
Điều 190. Các hành vi bị nghiêm cấm đối với người sử dụng lao động liên quan đến thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn
Điều 191. Quyền của cán bộ công đoàn cơ sở trong quan hệ lao động
Điều 192. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với tổ chức công đoàn
Điều 193. Bảo đảm điều kiện hoạt động công đoàn tại doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức

Chương XIV - Giải quyết tranh chấp lao động
Mục 1 : NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
Điều 194. Nguyên tắc giải quyết tranh chấp lao động
Điều 195. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong giải quyết tranh chấp lao động
Điều 196. Quyền và nghĩa vụ của hai bên trong giải quyết tranh chấp lao động
Điều 197. Quyền của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động
Điều 198. Hòa giải viên lao động
Điều 199. Hội đồng trọng tài lao động

Mục 2: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG CÁ NHÂN
Điều 200. Cơ quan, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động cá nhân
Điều 201. Trình tự, thủ tục hòa giải tranh chấp lao động cá nhân của hòa giải viên lao động
Điều 202. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân

Mục 3: THẨM QUYỀN VÀ TRÌNH TỰ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ
Điều 203. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giải quyết tranh chấp lao động tập thể
Điều 204. Trình tự giải quyết tranh chấp lao động tập thể tại cơ sở
Điều 205. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện
Điều 206. Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về lợi ích của Hội đồng trọng tài lao động
Điều 207. Thời hiệu yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền
Điều 208. Cấm hành động đơn phương trong khi tranh chấp lao động tập thể đang được giải quyết

Mục 4: ĐÌNH CÔNG VÀ GIẢI QUYẾT ĐÌNH CÔNG
Điều 209. Đình công
Điều 210. Tổ chức và lãnh đạo đình công
Điều 211. Trình tự đình công
Điều 212. Thủ tục lấy ý kiến tập thể lao động
Điều 213. Thông báo thời điểm bắt đầu đình công
Điều 214. Quyền của các bên trước và trong quá trình đình công
Điều 215. Những trường hợp đình công bất hợp pháp
Điều 216. Thông báo quyết định đóng cửa tạm thời nơi làm việc
Điều 217. Trường hợp cấm đóng cửa tạm thời nơi làm việc
Điều 218. Tiền lương và các quyền lợi hợp pháp khác của người lao động trong thời gian đình công
Điều 219. Hành vi bị cấm trước, trong và sau khi đình công
Điều 220. Trường hợp không được đình công
Điều 221. Quyết định hoãn, ngừng đình công
Điều 222. Xử lý cuộc đình công không đúng trình tự, thủ tục

Mục 5: TÒA ÁN XÉT TÍNH HỢP PHÁP CỦA CUỘC ĐÌNH CÔNG
Điều 223. Yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 224. Thủ tục gửi đơn yêu cầu Toà án xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 225. Thẩm quyền xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 226. Thành phần hội đồng xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 227. Thủ tục giải quyết đơn yêu cầu xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 228. Đình chỉ việc xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 229. Những người tham gia phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 230. Hoãn phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 231. Trình tự phiên họp xét tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 232. Quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công
Điều 233. Xử lý vi phạm
Điều 234. Trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại quyết định về tính hợp pháp của cuộc đình công
Chương XV - Quản lý nhà nước về lao động
Điều 235. Nội dung quản lý nhà nước về lao động
Điều 236. Thẩm quyền quản lý nhà nước về lao động

Chương XVI - Thanh tra lao động, xử phạt vi phạm pháp luật về lao động
Điều 237. Nhiệm vụ thanh tra nhà nước về lao động
Điều 238. Thanh tra lao động
Điều 239. Xử lý vi phạm trong lĩnh vực lao động

Chương XVII - Điều khoản thi hành
Điều 240. Hiệu lực của Bộ luật lao động
Điều 241. Hiệu lực đối với nơi sử dụng dưới 10 người lao động
Điều 242. Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành

Link download: Huong dan theo doi luat lao dong 2012 ver1.xlsx

8 thoughts on “Bảng excel theo dõi những sự thay đổi của Bộ luật lao động mới 2012 update 21/8/2014

  1. Nguyễn Thị Tuyết Mai 22.12.2015 at 10:57 - Reply

    A có thể cho E bảng EXcell
    Hướng dẫn theo dõi luật lao động 2012

  2. Pingback: File excel thống kê hệ thống toàn bộ các văn bản về Pháp luật lao động mới | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *