BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh

Ai làm Hành chính hẳn biết những công việc này. Nhưng có người chưa biết, đôi khi cả sếp nữa. Cứ có việc gì không biết giao ai là lại giao hành chính nhân sự. Có lẽ các sếp nên nhìn xuối dưới đây để biết hành chính là làm những việc gì.

6.4.1 Chuc nang nhiem vu Phong hanh chinh
6.4.2 MTCV va TCCV cua Truong phong HC
6.4.6 MTCV va TCCV cua nhan vien tiep tan
6.4.7 MTCV va TCCV To truong bao ve
6.4.8 MTCV va TCCV nhan vien bao ve
6.4.9 MTCV va TCCV nhan vien y te
6.4.10 MTCV va TCCV nhan vien lai xe

Quản trị tài sản
6.17.1 Quy dinh quan ly tai san
6.17.2 Chinh sach va nguyen tac quan ly tai san
6.17.3 Bien ban lap dat va nghiem thu tai san
6.17.4 Bien ban ban giao tai san trang thiet bi
6.17.5 Phieu yeu cau sua chua
6.17.6 Bien ban kiem tra tai san
6.17.7 Bien ban sua chua va nghiem thu tai san
6.17.8 Bang ke va bien ban ban giao tai san
6.17.9 Ke hoach kiem ke
6.17.10 Ma thiet bi
6.17.11 Phieu de xuat trang thiet bi van phong

HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty
HC - 01 - BM01 Ke hoach mua sach, tai lieu
HC - 01 - BM02 Bien ban ban giao sach, tai lieu
HC - 01 - BM03 Bao cao danh muc sach, tai lieu hang quy
HC - 01 - BM04 Danh sach uu tien su dung tai lieu
HC - 01 - BM05 Danh muc sach
HC - 01 - BM06 So theo doi cho muon sach
HC - 01 - BM07 Bien ban thu vien
HC - 01 - Quy dinh quan ly thu vien cong ty

HC - 02 - Quy che cham cong

HC - 03 - Quy dinh sua chua
HC - 03 - BM01 Phieu yeu cau sua chua
HC - 03 - BM02 So theo doi sua chua
HC - 03 - BM03 Bien ban nghiem thu
HC - 03 - Quy trinh sua chua

HC - 04 - Quy trinh bao tri, bao hanh
HC - 04 - BM01 Bang theo doi bao hanh
HC - 04 - BM02 Bao cao so luong may moc thiet bi hang thang
HC - 04 - BM03 Ke hoach bao tri
HC - 04 - BM04 Phuong an sua chua
HC - 04 - BM05 Bao cao dung cu bao tri hang thang

HC - 05- Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM01 Ke hoach to chuc cuoc hop
HC - 05 - BM02 Thu moi hop
HC - 05 - BM03 Bien ban cuoc hop
HC - 05 - BM04 So theo doi book phong hop
HC - 05 - Quy dinh quan ly va to chuc cuoc hop

HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau
HC - 06 - BM01 So theo doi dong dau
HC - 06 - Quy dinh quan ly con dau

HC - 07 - Quy dinh tiep khach
HC - 07 - BM01 Phieu de nghi tiep khach
HC - 07 - BM02 Ke hoach tiep khach
HC - 07 - BM03 Bao cao tiep khach
HC - 07 - Quy dinh tiep khach

HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet
HC - 08 - BM01 Phieu dang ky tai khoan mang
HC - 08 - BM02 Phieu dang ky tai khoan web
HC - 08 - Quy dinh quan ly may vi tinh, mang, internet

HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di
HC - 09 - BM01 So theo doi cong van den
HC - 09 - BM02 So theo doi cong van di
HC - 09 - BM03 So chuyen giao van ban
HC - 09 - BM04 Danh muc thong bao
HC - 09 - Quy dinh quan ly van ban den, van ban di

HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham
HC - 10 - BM01 Bang tieu chuan van phong pham
HC - 10 - BM02 Bang dinh muc van phong pham
HC - 10 - BM03 Bang de nghi VPP hang thang
HC - 10 - BM04 Giay de nghi VPP
HC - 10 - BM05 So cap phat VPP
HC - 10 - Quy dinh quan ly van phong pham

HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai
HC - 11 - BM01 Bien ban cap password dien thoai
HC - 11 - BM03 So theo doi dien thoai di dong, lien tich
HC - 11 - Quy dinh quan ly va su dung dien thoai

HC - 12 - Quy dinh che do cong tac phi
HC - 12 - BM01 Giay de nghi di cong tac
HC - 12 - BM02 Giay gioi thieu
HC - 12 - BM03 Ke hoach di cong tac
HC - 12 - BM04 Bang xac nhan cong tac
HC - 12 - BM05 Bao cao ket qua cong tac
HC - 12 - BM06 Bang thanh toan tien cong tac phi
HC - 12 - BM07 Bang ke phu cap luu tru o nuoc ngoai
HC - 12 - BM08 To trinh cong tac phi vuot khung hang
HC - 12 - Quy dinh che do cong tac, cong tac phi

HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to
HC - 13 - BM01 Giay de nghi su dung xe
HC - 13 - BM02 Phieu dieu dong xe
HC - 13 - BM03 Phieu xac nhan su dung xe
HC - 13 - BM04 Bao cao tinh hinh su dung nhien lieu hang tuan
HC - 13 - BM05 Ke hoach bao tri
HC - 13 - BM06 Bang ke thanh toan chi phi o to
HC - 13 - Quy dinh quan ly va su dung xe o to

HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so
HC - 14 - BM01 Danh muc ho so
HC - 14 - BM02 Phieu de nghi muon ho so
HC - 14 - BM03 Bien ban giao nhan ho so
HC - 14 - BM04 So theo doi muon ho so
HC - 14 - BM05 Phieu de nghi huy ho so
HC - 14 - BM06 Bien ban huy ho so
HC - 14 - Quy dinh quan ly ho so

HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - Quy dinh quan ly tai lieu
HC - 15 - BM06 Bien ban ban giao tai lieu
HC - 15 - BM05 Phieu de nghi ap dung tai lieu ben ngoai
HC - 15 - BM04 Phieu de nghi thay doi tai lieu
HC - 15 - BM03 Danh sach tai lieu
HC - 15 - BM02 Danh sach phan phoi tai lieu
HC - 15 - BM01 Phieu de nghi lam tai lieu

HC - 16 - Quy dinh soan thao van ban
HC - 16 - Huong dan bien soan tai lieu

HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - Quy trinh to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM03 Bang ke thanh toan chi phi hoi nghi
HC - 17 - BM02 Ke hoach to chuc hoi nghi
HC - 17 - BM01 Giay de nghi to chuc cuoc hop

HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau
HC - 18 - Quy dinh quan ly bieu mau, so sach
HC - 18 - BM04 So phan phoi bieu mau, so sach
HC - 18 - BM03 Trinh duyet photo bieu mau, so sach
HC - 18 - BM02 Bang dinh muc su dung bieu mau
HC - 18 - BM01 Danh muc bieu mau

HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - Quy trinh xu ly thong tin
HC - 19 - BM01 So ghi nhan va xu ly thong tin

HC - 20 - Quy dinh kiem soat nhan vien, khach ra vao cong
HC-20-BM04 Bien ban vu viec
HC-20-BM03 So theo doi o to ra vao cong
HC-20-BM02 So theo doi nhan vien ra vao cong
HC-20-BM01 So theo doi khach ra vao cong
HC-20 Quy dinh kiem soat nhan vien, khach hang ra vao cong

HC - 21 - Quy dinh quan ly tai san, hang hoa ra vao cong
HC – 21 – BM02 So theo doi tai san
HC – 21 – BM01 So theo doi hang hoa
HC - 21 - Quy dinh kiem soat tai san, hanghoa ra vao cong

Hi vọng cả nhà sẽ thấy rõ được việc của Hành chính. Tất nhiên là nó không giới hạn từng này các công việc.

Mong cả nhà ủng hộ (click here).

P/s ngày 9/10/2014: Nhìn vào phần comment thì Cường thấy có nhiều anh chị muốn có bộ tài liệu này. Nhưng rất tiếc là Cường không thể gửi hết cho các anh chị được. Rất mong cả nhà thông cảm. Bộ tài liệu này có được up ở: http://tailieunhansu.com/diendan/f276/ . Anh chị vui lòng click vào link để biết hơn chi tiết.

Update 18/08/2021, đăng ký: miễn phí tài liệu biểu mẫu quy trình hoạt động của phòng hành chính tại đây: http://blognhansu.net.vn/?p=24282

89 thoughts on “BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh

 1. PhuongDung Nguyen 04.07.2014 at 17:28 - Reply

  Trời ơi! đúng hôm nay là ngày em làm cái báo cáo này!
  Cảm ơn anh nhiều vì tài liệu kịp thời

 2. Nguyễn Tuấn Đạt 23.07.2014 at 16:51 - Reply

  Chào anh! Em sắp đảm vị trí hành chính nhân sự, tổng hợp của một công ty nước ngoài, em chưa có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Em rất mong nhận được sự chia sẻ của anh các tài liệu về quản lý hành chính nhân sự và hành chính tổng hợp, những tài liệu nào có phí mong anh có thể cho em biết và cách thức thanh toán để em có thể nhận được chúng. Rất mong nhận được sự chia sẻ từ anh!

 3. Nguyễn Văn Thành 26.08.2014 at 11:27 - Reply

  Anh Cường ơi, em thấy nội dung rất hay đấy ạ, anh có thể share giúp em một bộ vào email: [email protected]

  Chân thành cảm ơn Anh và chúc anh nhiều sức khỏe, thành công!

 4. dinh minh tuan 23.09.2014 at 08:44 - Reply

  Tài liệu này thật sự rất hữu ích đói với e. a có thể share cho em qua mail: [email protected]. E cảm ơn anh, chúc anh thành công trong cuộc sống

 5. Em thật sự rất cần tài liệu này. Anh có thể share em qua mail: [email protected].
  Em cám ơn anh nhiều. Kính chúc anh thành công trong công việc và cuộc sống.

 6. Thúy Hằng 08.12.2014 at 11:28 - Reply

  Bộ tài liệu trên rất hay và hữu ích cho những người đang làm công tác Hành chính – Nhân sự như em. Nếu được, rất mong anh có thể chia sẻ bộ tài liệu này giúp em qua email: [email protected]. Cảm ơn anh rất nhiều.

 7. Anh Cường ơi, bộ tài liệu của anh hay quá và giúp ích cho cộng đồng HR rất nhiều, em xin anh chia sẻ cho em với . Email của em là [email protected]
  Em cảm ơn anh nhiều !

 8. nguyen thi tan 16.12.2014 at 10:55 - Reply

  Kính nhờ ạnh gửi giúp em 1 bộ tài liệu này được không ạ? Cảm ơn anh

 9. Dear Mr.Cuong,
  Em mới bước vào lĩnh vực hành chính – nhân sự nên còn thiếu rất nhiều kiến thức.
  Em có đọc các bài viết của Anh. Em cảm thấy rất hay và ý nghĩa.
  Anh có thể share giúp em qua mail: [email protected] không ak?
  Rất mong nhận được reply từ Anh. Thanks so much

 10. Bộ tài liệu trên rất hay và hữu ích cho những người đang làm công tác Hành chính – Nhân sự. Em rất mong anh có thể chia sẻ bộ tài liệu này.
  Cảm ơn anh rất nhiều.

 11. Chào anh, em mới bước chân vào ngành nhân sự và có khá nhiều điều làm em phải bỡ ngỡ. Bộ tài liệu trên thực sự rất hữu ích cho cá nhân em trong thời điểm hiện tại, vì vậy em rất mong anh có thể share cho em bộ tài liệu này.
  Cảm ơn anh nhiều.

 12. Anh ơi, cho em xin bộ tài liệu Quản lý Hành chính Nhân sự này được không ạ, em đang rất cần. Cám ơn anh nhiều ạ

 13. anh co the cho Huong xin bo tai lieu mau va gui ve dia chi email cua Huong duoc khong ah? Cam on anh!

 14. anh Cường ơi gửi giúp em bộ biểu mẫu trên nhé, em đang rất cần ah
  Cảm ơn anh nhiều

 15. Hoàng Thị Bé 01.09.2015 at 14:01 - Reply

  anh oi. em lam ben phong nhan su cua cong ty em dang rat can bo tai lieu nay anh co the gui giup em vao mail cua em voi anh nhe. em cam on anh nhieu a

 16. Em chào anh Cường!
  Bộ tài liệu của anh rất hay, anh có thể cho em xin file nội dung để tham khảo được không ạ.
  Em cảm ơn anh. Anh gửi giúp em theo địa chỉ: [email protected]

 17. Quỳnh Đỗ 09.10.2015 at 14:45 - Reply

  Cảm ơn Anh Cường vì những chia sẻ hữu ích của Anh.
  Anh có thể cho Em xin bộ tài liệu này được ko ạ?
  Email của Em là [email protected]
  Em cảm ơn Anh nhiều!
  BR

 18. Cám ơn bài viết của anh, em cũng muốn xin anh bộ tài liệu này được không anh, nếu được anh có thể gửi cho em qua mail [email protected]
  Em cám ơn anh nhiều !
  Chúc anh luôn mạnh khở !

 19. Chào anh Cường,
  Bài viết của anh rất hay và đúng mục mình đang cần. Anh có thể vui lòng cho mình xin nội dung chi tiết của các tài liệu này không? (BTL13 – Tai lieu quan tri hanh chinh). Nếu được, anh vui lòng gửi vào email của mình tại [email protected]
  Cảm ơn anh nhiều.

 20. Chào a Cường ! bài viết của a rất hữu ích, e cũng mới đảm nhận vị trí HCNS, hi vọng a có thể chia sẻ bộ tài liệu trên cho e với ạ : [email protected]
  Cảm ơn a nhiều !

 21. Hoàng Trang 06.04.2016 at 14:50 - Reply

  Chào anh Cường! Rất cảm ơn những chia sẻ của anh về công việc hành chính, nó giúp em rất nhiều trong việc quản lý hành chính nhân sự tại công ty. Em mới đảm nhiệm công việc này nên chưa có kinh nghiệm. Anh vui lòng gửi giúp em bộ ” Tài liệu quản trị hành chính” này nhé. Mail của em là: [email protected].
  Cảm ơn anh rất nhiều!

 22. Chào anh Cường! Thông tin chia sẻ của anh rất hữu ích. Anh vui lòng chia sẻ giúp e bộ ” Tài liệu quản trị hành chính” vào email: [email protected]
  Rất cảm ơn anh!

 23. Anh Cường ơi. Cũng đã lâu từ bài viết rồi. Giờ em mới tìm hiểu. Hiện em đang muốn học hỏi kiến thức, kinh nghiệm về hành chính. Chuẩn bị xin việc trong tương lai. Em không học đúng chuyên ngành nên gặp nhiều khó khăn. Mong anh trao đổi thêm và cho em xin bộ tài liệu ạ.
  email của em: [email protected].
  em xin chân thành cảm ơn anh.

 24. Anh ơi, Anh có thể cho em xin bộ tài liệu này về tham khảo được không ạ. Em cám ơn anh nhiều!

 25. Nhàn Nguyễn 24.10.2016 at 10:41 - Reply

  Cảm ơn Anh Cường vì những chia sẻ hữu ích. Anh có thể cho em xin bộ tài liệu này được ko ạ?
  Email của em là [email protected]
  Em cảm ơn Anh nhiều!

 26. Trần Thanh Hà 24.03.2017 at 14:01 - Reply

  Rất cảm ơn ANh về những chia sẻ, Anh có thể cho Hà xin một bộ không?
  Nó sẽ rất hữu ích cho những người đang làm công tác Hành Chính. Anh gửi qua mail giúp em nha: [email protected]
  Thanks Anh !

 27. Thanh Tiền 08.08.2017 at 15:15 - Reply

  Những tài liệu của anh nay em mới được tiếp cận. Hay quá. Em sẽ theo dõi học hỏi để phục vụ công viêc.
  Cảm ơn anh

 28. Chào Hùng Cường, mình xin tham khảo quy định kiểm soát hàng hóa, phương tiện ra vào cổng và kiểm soát khách ra vào cổng vui lòng gửi cho mình tham khảo. Mình muốn mua bộ tài liệu hiện đang cân nhắc.
  Vui lòng gửi cho mình tham khảo theo email [email protected].
  Trân trọng

 29. Hi bạn Cường,
  Bạn vui lòng gửi giùm tài liệu cho Mình tham khảo theo Email: [email protected]
  Tài liệu của bạn vô cùng bổ ích, mình rất vui vì được đọc các list tài liệu bạn post.
  Cảm ơn bạn nhiều

 30. Anh cho em xin bộ tài liệu kia vs ạ. Em đang xây dựng quy trình quản lý hành chính nhân sự của cty nên thực sự rất cần ạ. Em cảm ơn a nhiều.
  Mail của em là [email protected]

 31. Hoàng Vân Chi 29.11.2018 at 13:51 - Reply

  Anh Cường cho em xin bộ tài liệu này với ạ, em đang xây dựng quy trình QL HCNS của Công ty nên rất cần ạ, em cám ơn anh .
  mail của em : [email protected]

 32. Pingback: Bộ tài liệu, biểu mẫu phòng Hành chính (admin) cần có | Blog quản trị Nhân sự

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *