Kịch bản Hrday 2013 Ngày nhân sự Việt Nam

Kịch bản của Ngày Nhân sự năm nay đây cả nhà ạ. Rất nhiều thứ hay để nghe và xem. :)

KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH VIETNAM HRDAY 2013
QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VƯỢT KHỦNG HOẢNG

12h30 -13h30: Vietnam HRDay Exposition 2013
Triển lãm ngành nhân sự dành cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, nhân sự và liên quan tới lĩnh vực nhân sự

13h30-15h30:
Phần I : Vượt khủng hoảng

Room 1: Kinh nghiệm Tái cấu trúc tổ chức
- Nhận diện thời điểm tái cấu trúc
- Tạo đà tái cấu trúc
- Kinh nghiệm tái cấu trúc
- Các chỉ số KPI lưu ý khi tái cấu trúc

Room 2: Kinh nghiệm Đãi ngộ nhân sự trong khủng hoảng
- Quản trị tiền lương trong bối cảnh khủng hoảng
- Các chỉ số KPI về tiền lương và năng suất lao động trong khủn hoảng
- Đãi ngộ dài hạn kết hợp với đãi ngộ thông qua tiền lương
- Cơ chế khoán trong đãi ngộ nhân sự

Room 3: Lãnh đạo vượt khủng hoảng
- Tầm nhìn và giá trị của lãnh đạo
- Các ưu tiên của lãnh đạo trong bối cảnh hiện nay
- Kinh nghiệm lãnh đạo trong bối cảnh khủng hoảng

Room 4: Kinh nghiệm giải quyết tranh chấp lao động
- Nhận diện các tranh chấp thường phát sinh trong khủng hoảng.
- Chấm dứt hợp đồng lao động, điều chỉnh chế độ chính sách
- Kinh nghiệm và kỹ năng giải quyết tranh chấp lao động trong giai đoạn hiện nay

15h30-16h00 Teabreak - Giao lưu - Tiếp tục tham quan HRDay Exposition

16h00-18h00
Phần II : Hướng tới tương lai

Room 5: Phát triển nhân sự chủ chốt
- Phát triển khung nhân lực của doanh nghiệp trong bối cảnh khủng hoảng
- Tuyển chọn, đánh giá và tạo động lực cho đội ngũ nhân sự chủ chốt.
- Tạo áp lực cho nhân sự chủ chốt
- Quản trị sự thay đổi cho nhân sự chủ chốt nhờ khủng hoảng

Room 6: Chiến lược thu hút và gìn giữ nhân tài
- Chia sẻ tầm nhìn, giá trị
- Đãi ngộ dài hạn, cam kết dài lâu
- Phúc lợi
- Phân cấp/Uỷ quyền
- Các thách thức khi thu hút và sử dụng người tài
- Kinh nghiệm thu hút và giữ gìn người tài

Room 7: Chính sách đãi ngộ nhân sự dài hạn
- Kế hoạch chia sẻ lợi nhuận
- ESOP, SO
- Đánh giá, phân loại nhân sự
- Đào tạo và phát triển/Gắn tương lai DN và sự nghiệp của người lao động

Room 8: Phát triển VHDN và Thương hiệu tuyển dụng
- Giá trị văn hoá DN vượt khủng hoảng
- Xây dựng văn hoá DN trong khủng hoảng
- Văn hoá DN và thương hiệu tuyển dụng
- Kinh nghiệm phát triển văn hoá doanh nghiệp trong khủng hoảng

Brgs,

Chi tiết về kịch bản, vui lòng click tại đây: http://kinhcan24.files.wordpress.com/2013/10/kich-ban-hrday-2013.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *