Các văn bản Luật cần biết trong nghề Nhân sự

Gửi các thành viên trong Cộng đồng Nhân sự.

Những người lựa chọn nghề nhân sự và yêu thích nó sẽ thật sự mong muốn trong tương lai mình có thể chủ động trong công việc, đóng góp được nhiều cho sự phát triển của Doanh nghiệp và đem lại lợi ích cho người lao động. Em cũng là một trong số đó.

Mới bước chân vào nghề này, kiến thức của em chưa có nhiều và cũng đang khá "lộn xộn" vì vậy em mong muốn bắt đầu thống kê chuẩn lại từ những cái cơ bản và tối thiểu nhất.

Trước hết chính là các văn bản Pháp luật hiện hành mà người làm nghề Nhân sự cần nắm rõ.
Vì hiện có rất nhiều các văn bản Luật nên em hy vọng các Anh/Chị đã có kinh nghiệm trong nghề giúp em thống kê tên các Văn bản Luật "cần phải biết" trong nghề này.

Em cảm ơn rất nhiều!

Bạn muốn tham khảo thì đây là list này bạn!

DANH SÁCH CÁC VĂN BẢN LUẬT LAO ĐỘNG
1. Bộ luật lao động
1.1. Bộ luật lao động sửa đổi năm 2002
1.2. Bộ luật lao động sửa đổi năm 2006 - bổ sung quy định về Giải quyết tranh chấp lao động
1.3. Bộ luật lao động sửa đổi năm 2007 - Bổ sung quy định về nghỉ lễ Giổ tổ Hùng Vương

2. Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động về các nội dung cơ bản:
2.1. VIỆC LÀM
2.1.1. NĐ 72/CP 31/10/1995 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm
2.1.2. NĐ 39/2003/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về việc làm
2.1.3. Thông tư Số: 20/2003/TT-BLĐTBXH Ngày 22 Tháng 09 năm 2003 Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/4/2003 của Chính phủ về tuyển lao động

2.2. HỌC NGHỀ
2.2.1. Nghị định số 90/CP ngày 15/12/1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về học nghề;
2.2.2. Thông tư 32/TCT 06/07/1996 Thông tư hướng dẫn thi hành việc miễn, giảm thuế đối với các cơ sở dậy nghề theo quy định của Bộ Luật Lao động
2.2.3. .Nghị định số 02/2001/NĐ-CP ngày 09/01/2001 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành Bộ Luật lao động và Luật giáo dục về dạy nghề (đã được thay thế bởi 139/2006/NĐ-CP);
2.2.4. Nghị định số 139/2006/NĐ-CP ngày 20/11/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục và Bộ luật lao động về dạy nghề (thay thế 02/2001/NĐ-CP) .

2.3. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
2.3.1. Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động
2.3.2. Thông tư . Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/2003 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã Hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09/5/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về Hợp đồng lao động

2.4. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ
2.4.1. Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.
2.4.2. Nghị định số 93/2002/NĐ-CP ngày 11/11/2002 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 196/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về thỏa ước lao động tập thể.

2.5. TIỀN LƯƠNG
2.5.1. Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
2.5.2. Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp.
2.5.3. Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/05/2003 hướng dẫn thực hiện một số điều của NĐ 114 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước.
2.5.4. Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2002 về tiền lương đối với người lao động làm việc trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam.
2.5.5. Thông tư số 28/2007/TT-BLĐTBXH ngày 05/12/2007 sửa đổi Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và Thông tư số 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương
2.5.6. Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung TT 12/2003/TT-BLĐ hướng dẫn thực hiện một số điều NĐ 114 về tiền lương đối với lao động làm việc trong doanh nghiệp Nhà nước.
2.5.7. Nghị định 111/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2007 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài.
2.5.8. Nghị định số 110/2008/NĐ-CP ngày 10/10/2007 quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động.
2.5.9. NĐ 33/2009/NĐ-CP ngày 6/4/2009 quy định mức lương tối thiểu chung từ 1.5.2009 (650.000)
2.5.10. Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14 tháng 8 năm 2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn trích lập, quản lý, sử dụng và hạch toán quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp.

2.6. THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI
2.6.1. Nghị định 195/CP 31/12/1994 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
2.6.2. Nghị định 109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 195/CP ngày 31 tháng 12 năm 1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều cuả Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
2.6.3. Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn thực hiện làm theo giờ theo quy định của NĐ 109/2002/NĐ-CP

2.7. KỶ LUẬT LAO ĐỘNG, TRÁCH NHIỆM VẬT CHẤT
2.7.1. Nghị định 41/CP 06/07/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
2.7.2. Nghị định 33/2003/NĐ-CP 02/04/2003 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 41/CP ngày 06 tháng 7 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất
2.7.3. Thông tư 19/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22/9/03 hướng dẫn thi hành NĐ 33 về kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất

2.8. AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG
2.8.1. Nghị định 110/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 06/CP ngày 20 tháng 01 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
2.8.2. Thông tư 23/2003/TT-BLĐTBXH ngày 3/11/2003 quy định hướng dẫn thủ tục đăng ký và kiểm định các loại máy thiết bị vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động vệ sinh lao động
2.8.3. Thông tư 10/2003/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện chế độ bồi thường và trợ cấp đối với người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

2.9. NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG NỮ

2.10. NHỮNG QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN VÀ MỘT SỐ LAO ĐỘNG KHÁC
2.10.1. Nghị định 81/CP 23/11/1995 Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động là người tàn tật
2.10.2. Nghị định 116/2004/NĐ-CP 23/04/2004 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 81/CP ngày 23 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về lao động là người tàn tật

2.11. LAO ĐỘNG CÓ TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN, KỸ THUẬT CAO

2.12. LAO ĐỘNG CHO CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM, NGƯỜI NƯỚC NGOÀI LAO ĐỘNG TẠI VIỆT NAM
2.12.1. NĐ 34/2008/NĐ-CP ngày 25/3/2008 quy định về tuyển dụng và quản lý Người lao động làm việc tại Việt Nam.
2.12.2. TT 08/2008/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/08 quy định chi tiết NĐ 34/2008/NĐ-CP

2.13. LAO ĐỘNG VIỆT NAM LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI
2.13.1. Luật số 72/2006/QH ngày 29/11/2006 về luật lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng
2.13.2. NĐ 126/2007/NĐ-CP ngày 1/8/2007 Hướng dẫn một số điều của Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài
2.13.3. Thông tư 21/2007/TT-BLĐTBXH ngày 8/10/2007 hướng dẫn chi tiết NĐ 126

2.14. MỘT SỐ LOẠI LAO ĐỘNG KHÁC

2.15. BẢO HIỂM XÃ HỘI
2.15.1. LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI ngày 29/6/2006
2.15.2. NĐ 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 hướng dẫn một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc
2.15.3. Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 hướng dẫn thực hiện NĐ 152/2006/NĐ-CP
2.15.4. QĐ 815/QĐ-BHXH ngày 6/6/2007 của BHXH Việt Nam quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết chế độ BHXH đối với BHXH bắt buộc.
2.15.5. QĐ 3339/QĐ-BHXH ngày 16/5/2008 của BHXH Việt Nam quy định về ban hành mẫu và sổ BHXH
2.15.6. QĐ 902/QĐ – BHXH ngày 26/6/2007 về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT bắt buộc
2.15.7. Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23/9/2009 sửa đổi bổ sung thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH về hướng dẫn NĐ 152 của Chính phủ về BHXH bắt buộc.

2.16. CÔNG ĐOÀN
2.16.1. Nghị định 145/2004/NĐ-CP 14/07/2004 Nghị định quy định chi tiết thi hành Bộ Luật Lao động về việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của người sử dụng lao động tham gia với cơ quan nhà nước về chính sách, pháp luật và những vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động
2.16.2. Nghị định 96/2006/NĐ-CP 14/09/2006 Hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
2.16.3. Thông tư liên tịch TTLT 01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH ngày 20/4/2007 hướng dẫn một số điều của NĐ 96/2006

2.17. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG
2.17.1. Nghị định 4/2005/NĐ-CP 11/01/2005 Nghị định quy định và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
2.17.2. Thông tư 6/2008/TT-BLĐTBXH 07/05/2008 Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 04/2005/NĐ - CP ngày 11 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về khiếu nại, tố cáo về lao động
2.17.3. NĐ 133/2007/NĐ-CP ngày 08/08/2007 thi hành luật lao động về giải quyết tranh chấp lao động
2.17.4. NĐ 11/2008/NĐ-CP ngày 30/1/2008 quy định về bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp

2.18. XỬ PHẠT VI PHẠM PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG
2.18.1. NĐ 113/2004/NĐ-CP ngày 16/4/2004 quy định về xử phạt hành chính về hành vi vi phạm pháp luật lao động (hêt hiệu lực một phần theo NĐ 135/2007/NĐ-CP – Bãi bỏ điều 18 NĐ 113)
2.18.2. NĐ 135/2007/NĐ-Cp ngày 16/8/2007 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực BHXH.
2.18.3. Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BLĐTBXH-BTC-NHNN về việc hướng dẫn thủ tục buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh.

Kc

Update tháng 4/2016: Gửi anh Cường,

Sau 1 thời gian dài nghỉ sinh, em đang thực hiện hệ thống lại các văn bản pháp luật lao động đang còn hiệu lực. Anh có thể giúp em được không?

Cảm ơn anh!

***

Trả lời: Hi chị,

Chị vui lòng xem 2 file đính kèm này để biết thêm thông tin chị nhé.

Bang theo doi su pt luat LD VL BH ver4.xlsx
Tong hop van ban huong dan Bo luat Lao dong 2012 co hieu luc 01-5-2013.docx
Vui lòng click vào link: http://goo.gl/XSsYM9

Tập hợp các văn bản hướng dẫn Bộ Luật Lao động năm 2012 đến 4/2016 ( Nguồn từ facebook của anh Phan Văn Hiếu):

1. Về Hợp đồng lao động:
- Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
=> Thông tư số 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động.
- Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.
=> Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH ngày 23/6/2015 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung của Bộ luật Lao động.

2. Về Tiền lương:
- Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương.
=> Thông tư 17/2015/TT-BLĐTBXH ngày 22/4/2015 hướng dẫn xây dựng thang lương, bảng lương, phụ cấp lương và chuyển xếp lương đối với người lao động trong Công ty TNHH 1 TV do Nhà nước làm chủ sở hữu.
- Nghị định số 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ Quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu.
=> Thông tư 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09/9/2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 50/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ.
- Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc CT, KSV, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu.
=> Thông tư 19/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Nghị định 51/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 Quy định chế độ tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với thành viên HĐTV hoặc CT, KSV, Tổng giám đốc hoặc Giám đốc, Phó tổng giám đốc hoặc Phó giám đốc, Kế toán trưởng trong Công ty TNHH 1TV do Nhà nước làm chủ sở hữu.

3. Về giải quyết tranh chấp lao động, Công đoàn:
- Nghị định số 41/2013/NĐ-CP ngày 08/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ luật Lao động về danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công.
- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.
=> Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.

4. Về Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn vệ sinh lao động
- Nghị định số 45/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động.
=> Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động.

5. Về Quy chế dân chủ, Công đoàn:
- Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc.
- Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 Quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công đoàn vè quyền, trách nhiệm Công đoàn trong việc đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ.

6. Về Quy định về xử phạt vi phạm hành chính
- Nghị định số 95/2013/NĐ-CP ngày 22/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

7. Một số văn bản khác
- Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 2, Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
- Nghị định 73/2014/NĐ-CP ngày 23/7/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 55/NĐ-CP cho thuê lại lao động.
- Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH Ngày 08 tháng 01 năm 2014 Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động.
- Thông tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên.
- Thông tư số 11/2013/TT-BLĐTBXH ngày 11/6/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc.
- Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.
- Thông tư số 26/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ.
- Nghị định 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm.
=> Thông tư 23/2014/TT-BLĐTBXH ngày 29/8/2014 quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Bộ luật lao động về việc làm (Tuyển dụng, sử dụng lao động).
¬- Nghị định 130/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013 quy định về sản xuất và cungứng sản phẩm, dịch vụ công ích.
=> Thông tư số 26/2015/TT-BLĐTBXH ngày 14/7/2015 ngày 22/7/2015 hướng dẫn xác định chi phí tiền lương trong giá sản phẩm dịch vụ công ích sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.
- Thông tư 32/2014/TT-BLĐTBXH ngày 01/12/2014 Hướng dẫn ủy quyền thực hiện một số nhiệm vụ quản lý Nhà nước về lao động trong KCN, KCX, KKT.

3 thoughts on “Các văn bản Luật cần biết trong nghề Nhân sự

 1. Dear Bạn Kinhcan,

  Tks bạn rất nhiều, add địa chỉ email của mình vào YM & FB của bạn để học hỏi thêm kinh nghiệm nhé.

  Have a nice day.
  With thanks and best regards,
  Minh Hanh

 2. hay quá, e đang tìm hiểu về những điều này. tks anh Kc nhìu!
  e đang học chuyên ngành về quản trị nhân lực. a KC có thể chia sẻ những tài liệu cần thiết liên quan đến ngành để e hc hỏi thêm kinh nghiệm và kiến thức thực thế.đây là email của e: [email protected]
  tks a lần nữa.hihi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *