Văn bản giao khoán lương 3P

Khi đã gần như hoàn thành chính sách lương 3P, theo lẽ bình thường thì những dữ liệu đó được đóng gói và đưa vào chính sách lương 3P. Tuy nhiên, sẽ có lúc bạn sẽ nhận được yêu cầu như sau: "Cường à! ...