Cách gắn thưởng P3 với lợi nhuận

Đến thời điểm đọc bài viết này, chúng ta đi được 2/3 hành trình xây dựng chính sách lương theo mô hình 3P. Đến lúc này, hẳn bạn đã không cần hỏi 3P là gì nữa. Mà có thể bạn sẽ hỏi những câu hỏi thực ...